<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 6 03, 2006

No. 0972 ( Hạt Cát dịch)
Cư dân Port Arthur, Texas lại được thưởng ngoạn vườn sen chùa Bửu Môn.
by Ashley Sanders, The Port Arthur News, June 2, 2006

PORT ARTHUR, Texas (USA) -- Ðức Phật đã có lần nói rằng “mặc dù mọc lên từ bùn lầy nhưng hoa sen có một hương vị thanh khiết”. Tinh thần của bài học này để cho đệ tử Ngài hiểu rằng cái đẹp vẫn có thể tìm thấy ở những nơi tăm tối.

Cuối tuần này, tức là Thứ Bảy, 03 và hôm nay, Chủ Nhật, 04 tháng 06, hàng trăm cư dân miền Ðông Nam Texas và du khách từ xa đến sẽ được dịp thưởng ngoạn sắc màu tươi thắm đẹp xinh của hoa sen, ít nhất là 38 loại, trong lễ hội Liên Viên kỳ thứ tám và Ðại Lễ Vesak tại chùa Bửu Môn.

ÐÐ Brumfiel và TT Huyền Việt đã gửi thư mời cộng đồng đến tham quan 4 khu vườn cây cảnh nhiệt đới với các loại sen súng hiếm quý, ít nhất là 35 loại, và các loại tre trúc, nhất là một loại tre có chiều cao 80 feet nổi bật trên nền trời cuối xuân đầu hạ trong xanh, ngoài ra còn có các loại rau quả nhiệt đới được trồng tại vườn chùa.

Một nhà chuyên môn cây cảnh sẽ có mặt tại hội trường để hướng dẫn cư dân địa phương cách thức chăm sóc tre trúc, cam quít và phương pháp tưới tẩm tốt nhất.

Họa phẩm và hình ảnh sẽ được chưng bày trong khuôn viên ngôi chùa và cũng sẽ được bán để gây quỹ cho chùa vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật.

Nếu như các loại hình nghệ thuật như cây cảnh và tranh ảnh chưa đủ cho cuộc thưởng ngoạn của bạn thì bạn có thể tham gia vào đám đông với màn múa lân sinh động.

Thêm vào đó, buổi lễ ngày Chủ Nhật sẽ còn đặc biệt hơn ngày thứ Bảy rất nhiều. Bắt đầu vào lúc 10:30 AM ngày Chủ Nhật, chùa Bửu Môn sẽ cử hành đại lễ Vesak, Khánh Ðản Phật Lịch 2550 với tất cả những tiết mục như trên. Quần chúng tham dự Ðại Lễ Vesak cũng sẽ được chiêu đãi cơm trưa sau khóa lễ chính.

Dưới đây là vài nét về chương trình vắn tắt

Ngày thứ Bảy 03, tháng 06, 2006

9:30 sáng đến 5:00 chiều: Giờ tham quan ngoạn cảnh các khu vườn.
10-11:30 sáng : Các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật làm vườn.
1- 2:30 chiều: Các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật làm vườn tiếp theo.

Chủ Nhật 04 tháng 06, 2006

9:30 sáng đến 5:00 chiều : giờ tham quan ngoạn cảnh các khu vườn.
10:30 sáng : Cử hành Ðại Lễ Vesak.
1:00 chiều: Ngọ Trai phục vụ cho tất cả mọi người tại Trai Ðường
---------------------------------------


Local Texans to glimpse Lotus garden this weekend
by Ashley Sanders, The Port Arthur News, June 2, 2006

PORT ARTHUR, Texas (USA) -- The Shakyamuni Buddha once said “although born out of mire and unwasted refuse, a lotus has a pleasing scent.” The moral of this lesson was for his students to understand that great beauty can be found in even the darkest of places.

This weekend, hundreds of Southeast Texans and visitors from far and wide will experience the true beauty of the Lotus flower during the Buu Mon Buddhist Temple’s Eighth Annual Lotus Garden Tour and Vesak Celebration.

Ren Brumfield and the Rev. Huyen Viet are inviting the community to tour four spacious gardens that boast tropical and hardy water lilies, bamboo that reaches 80 feet in the air, more than 35 varieties of Lotus flowers and a variety of fruits and vegetables.

Throughout the day a handful of plant experts will also be on hand to teach local growers how to care for bamboo and citrus plants and the best methods for water gardening.

Paintings and photographs will be on display throughout the temple. Both the artwork and plants will be on sale Saturday and Sunday.

As if the original art pieces and mesmerizing plant arrangements were not enough, Temple worshipers will also entertain crowds with lion and folk dances.

In addition, Sunday’s celebration will be even more special than Saturday’s. Starting at 10:30 a.m. Sunday, the Buu Mon Temple will celebrate Vesak, Buddha Day, with all those in attendance. Revelers will be treated to a special Vietnamese lunch in the temple’s main hall following the service.

The Buu Mon Buddhist Temple is located at 2701 Procter Street in Port Arthur. For more information on the 2006 Lotus Garden Tour, visit www.buumon.org.

------------------------
If you go
The Lovely Lotus

Saturday, June 3
9:30 a.m. to 5 p.m., Explore the gardens
10-11:30 a.m., Gardening talks by plant experts
1-2:30 p.m., Gardening talks by plant experts

Sunday, June 4
9:30 a.m. to 5 p.m., Explore the gardens
10:30 a.m., Vesak Celebration
1 p.m., Lunch served for everyone in Temple’s Dining Hall
1:30 p.m. to 3 p.m., Gardening talks by plant experts
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2787,0,0,1,0