<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 5 29, 2006

No. 0964 (Hạt Cát dịch)
Nam Dương:Ngôi chùa lớn nhất thế giới thoát được cơn địa chấn.
ET
YOGYAKARTA, Indonesia- May 27, 2006 - Ngôi chùa Borobudur, một ngôi đền Phật Giáo lớn nhất trên địa cầu, đã không bị ảnh hưởng bởi cơn động đất tàn phá kinh khủng ở mức 6.2 độ khiến hơn 3000 người tử vong hôm thứ Bảy, viên chức địa phương cho biết như trên.

Với một khối tổng thể huyền thạch trông xấu xí, ngôi chùa Borobudur được xây dựng vào thế kỷ thứ 7 bởi triều đại Syailentra thuộc tộc Javanese, là một trong những địa điểm du lịch thu hút nhất với hàng triệu du khách thăm viếng mỗi năm.

Tọa lạc cách cố đô Yogyakarta khỏang 25 km về hướng Tây Bắc, thành phố bị cơn địa chấn quét qua khiến bị hư hại nặng nhưng ngôi chùa Borobudur thì thoát khỏi tầm ảnh hưởng của cơn địa chấn.

Nhưng một số nhiều ngôi đền khác trong tổng thể ngôi chùa Prambanan, cách 22 dặm về phía đông nam thì bị thiệt hại nặng nề, một viên chức cảnh sát địa phương và giới truyền thông cho biết như trên nhưng không nói rõ là mức thiệt hại là bao nhiêu.

Borobudur đã bị lãng quên hàng thế kỷ, lý do bị lãng quên hãy còn nằm trong vòng bí mật, và nó bị lớp này chồng lên lớp nọ với tro núi lửa và rừng rậm bao phủ cho đến khi được khám phá bởi Sir Thomas Stamford Raffles trong thời gian nước Anh chiếm đóng đảo Java, một trung tâm văn hóa của Nam Dương hiện đại.

Một công trình tái tạo lớn lao đã được thực hiện hồi năm 1970 dưới sự yểm trợ và hướng dẫn của cơ quan UNESCO.

Chùa Prambanan được xây dựng vào năm 850 trước Công nguyên, là ngôi chùa Ấn giáo lớn nhất tại Nam Duong. Không lâu sau khi được xây dựng thì nó cũng bị bỏ quên và bắt đầu bị xuống cấp. Chùa Prampanan cũng là một địa điểm thuộc Di Sản Văn Hóa của Liên Hiệp Quốc.

World’s largest Buddhist temple OK after quake
Twenty-five miles away, 7th century’s Borobudur temple unaffected

Updated: 11:55 a.m. ET May 27, 2006
YOGYAKARTA, Indonesia - The Borobudur temple, the largest Buddhist monument on earth, was not affected by the powerful earthquake Saturday that left thousands dead, local officials said.

A mass of forbidding black stone, Borobudur was built in the 7th century by the Javanese rulers of the Syailendra dynasty and is one of Indonesia’s most popular tourist attractions, drawing millions of people every year.

Standing 25 miles northwest of the city of Yogyakarta, which was badly damaged by Saturday’s magnitude 6.2 earthquake, Borobudur appeared to escape damage, said Kuntung, a district official who goes by one name.

But a number of shrines in the Prambanan temple compound, 22 miles to the southeast, did suffer damage, said Lt. Yulianto, a local police officer and media reports. It was not immediately clear how badly. NBC VIDEO

Borobudur was abandoned for centuries—the reasons remain a mystery—and lay hidden under layers of volcanic ash and jungle growth until it was discovered in 1814 by Sir Thomas Stamford Raffles during the English occupation of Java island, the cultural and population center of modern-day Indonesia.

A massive restoration was carried out in the 1970s under the guidance and financing of UNESCO.

The Prambanan temple was built in 850 B.C. and is the largest Hindu temple compound in Indonesia. Not long after its construction, the temple was abandoned and began to deteriorate.

The reconstruction of the compound began in 1918 and is currently unfinished. Like Borobudur, Prambanan is also an UNESCO World Heritage Site.

http://story.irishsun.com/p.x/ct/9/id/44e6f259229f825d/cid/2411cd3571b4f088/