<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 5 27, 2006

No. 0962 (Hạt Cát dịch)
Thượng viện Hoa Kỳ trao tặng huy chương vàng cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.

Fri May 26, 10:42 AM ET

WASHINGTON (AFP) Thượng Viện Hoa Kỳ đã chấp nhận dự luật trao tặng một Huy Chương Vàng Danh Dự đến cho vị lãnh đạo tâm linh lưu vong Tây Tạng, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, các nhà lập pháp cho biết như trên.

Giải thưởng huy chương vàng này dành tặng cho các lãnh đạo quân đội, nó cũng đã được tặng cho những cá nhân khác nhau như Cựu Thủ Tướng Anh Quốc Sir Winton Churchill, Ðức Giáo Hoàng Pope John Paul II, Mẹ Teresa và lãnh tụ đấu tranh Phi Châu Nelson Mandela.

Huy chương được trao tặng cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma trong danh nghĩa “ công nhận một sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, hòa hợp, nhân quyền, bất bạo động và từ bi trải rộng khắp thế giới”, căn cứ theo một đạo luật chiếm ưu thế trong lưỡng đảng Thượng

Dự luật tương tự cũng đã được đệ trình lên Hạ Viện. Theo luật lệ, huy chương danh dự này đòi hỏi sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba thành viên của cả Thượng lẫn Hạ Viện trước khi được tổng thống ấn ký.

“Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã tranh đấu trong nửa thế kỷ cho những đời sống tốt đẹp hơn của người dân Tây Tạng – với võ trang chỉ có lòng từ bi, can đảm và sức thuyết phục”. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Dianna Feinstein từ California, người đề xuất bảng dự thảo.

“Với sự nghiệp như thế , Ngài là một ánh đèn soi sáng cho tất cả những ai đấu tranh cho dân chủ trên khắp thế giới”
Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, người nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989 vì công cuộc đấu tranh mang lại tựdo dân chủ cho dân tộc của Ngài. Chạy khỏi Tây Tạng năm 1959, Ngài thiết lập một văn phòng chính phủ lưu vong tại đồi Dharamsala , Ấn Ðộ và cật lực truyền bá Phật Giáo Tây Tạng đến các quốc gia Tây Phương.

Bắc Kinh gần đây đã tỏ ra nhượng bộ ít nhiều và ngỏ ý nếu Ngài chịu từ bỏ hoàn toàn ý định dành độc lập cho dân Tây Tạng thì Trung Quốc sẽ cho phép Ngài trở về thăm quê hương.

Tổng thống Bush của Hoa Kỳ, người từng gặp gỡ Ðức Ðạt Lai tại Bạch Cung hồi tháng 11 năm ngóai, vẫn thường đưa thỉnh cầu của dân Tây Tạng với lãnh tụ Trung Quốc, nói rằng nhà lãnh đạo tâm linh vốn không đòi hỏi cho một Tây Tạng độc lập.


US Senate agrees to award gold medal to Dalai Lama

Fri May 26, 10:42 AM ET

WASHINGTON (AFP) - The US Senate has adopted legislation to award a Congressional gold medal to Tibet's exiled spiritual leader, the Dalai Lama, legislators said.

The award, initially bestowed on military leaders, has also been given to such diverse individuals as Sir Winston Churchill, Pope John Paul II, Mother Teresa and Nelson Mandela.

The medal would be given to the Dalai Lama "in recognition of his advocacy of peace, tolerance, human rights, non-violence, and compassion throughout the world," according to a bill, which won broad bipartisan support in the Senate.

Similar legislation has been introduced in the House of Representatives. Under the rules, Congressional gold medals require the support of at least two-thirds of the members of both the Senate and House of Representatives before they can be signed into law by the president.

"The Dalai Lama has struggled for half a century to better the lives of the Tibetan people -- armed only with his compassion, courage and conviction," said Democratic Senator Dianne Feinstein from California, who proposed the legislation.

"In doing so, he has been a shining light to all those fighting for freedom around the world," she said.

The Dalai Lama, who received the Nobel Peace Prize in 1989 for his work to bring democracy and freedom to his people, fled Tibet after an abortive uprising against Chinese rule in 1959.

He then established a government-in-exile in the Indian hill town of Dharamsala and worked to spread the teachings of Tibetan Buddhism to Western nations.

Beijing has recently signaled a willingness to allow the spiritual leader to return to China if he "completely abandons" independence ambitions for the Himalayan region.

US President George W. Bush, who met the Dalai Lama at the White House last November, has often raised the Tibet question with Chinese leaders, saying the spiritual leader had "no desire" for an independent Tibet.

http://news.yahoo.com/s/afp/20060526/pl_afp/ustibetchinacongress