<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 5 24, 2006

No. 0956 (Hạt Cát dịch)

Ðường Xưa Mây Trắng – Old Path White Clouds sẽ lên phim.

www.hollywoodreporter.com , May 23, 2006.

Hollywood - May, 23, 2006 - Dr. Bhupendra Kumar Modi, lừng danh trong giới truyền thông Ấn Ðộ, sẽ tài trợ thực hiện một thiên hùng ca về cuộc đời Ðức Phật qua một cuốn phim dựa trên quyển sách thuộc loại “ Best Selling -Sách bán chạy”, quyển Old Path White Clouds tức Ðường Xưa Mây Trắng được viết bởi Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh . Bộ phim $120 triệu nói tiếng Anh - được thực hiện sản xuất bởi Modi dưới sự bảo trợ của dự án “Buddha Films” một công ty con thuộc công ty Mcorp Global của ông Modi- sẽ là một bộ phim tốn kém cao nhất thu hình tại Ấn Ðộ. Ðây là đợt ra quân đầu tiên đột nhập ngành làm phim ảnh của Modi. Michel Shane và Anthony Romano, giám đốc sản xuất cuốn phim “I, Robot” đã ký kết giao kèo chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim. Công đoạn thu hình chính thức được dự trù khởi sự vào tháng 11 ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Ðộ .

Tưởng cũng nên nói thêm là Dr. Bhupendra Kumar Modi, chủ tịch Hội Maha Bodhi, chủ nhân nhiều công ty hàng đầu Ấn Dộ với tài sản lên đến 1.2 tỷ (tức 1200 triệu) Mỹ kim, chuyên về những lãnh vực thông tin, tài liệu điện toán, viễn thông, phone cầm tay, và các dịch vụ Internet v.v...
Theo một bản tin đã được đưa hồi tháng 8 năm 2005 thì bộ phim 120 triệu này vốn được Ông Modi ấp ủ từ 17 năm nay, dự án làm phim đã thành hình từ năm ngoái nhưng mãi cho đến hôm nay mới được biết phim này sẽ dựa theo quyển Ðường Xưa Mây Trắng của HT Nhất Hạnh.

Buddha biopic on horizon
May 23, 2006

Indian telecommunications mogul Dr. Bhupendra Kumar Modi will finance an epic feature on the life of Buddha, based on the best-selling book "Old Path White Clouds" by renowned Buddhist Vietnamese monk Thich Nhat Hanh. The $120 million English-language film -- to be executive produced by Modi under the auspices of Buddha Films, a subsidiary of his Mcorp Global -- will be one of the most expensive films shot in India. It is Modi's first foray into film-making. "I, Robot" executive producers Michel Shane and Anthony Romano have signed on to produced the film. Principal photography is expected to start in November in the U.S., Japan, China and India. (Winnie Chung)

http://www.hollywoodreporter.com/thr/film/brief_display.jsp?vnu_content_id=1002540435