<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 23, 2006

No. 0949 (Nhi Do Mai dich)

Ấn Độ bắt tay vào việc phát triển và duy trì trung tâm Phật Giáo

PIB Ấn Độ, May, 18, 2006

New Delhi, India---Bộ du lịch đang bổ sung tài chánh trung ương nhằm tài trợ phát triển hạ tầng cơ sở cho nhiều khu vực Phật Giáo trong nước và đã chi tiêu 93. 47 triệu Rupees giữa kế hoạch thứ 8th-10th cho đến nay.

Song song đó, Bộ du lịch cũng huy động quỹ bên ngoài từ Nhật Bản cho việc phát triển hạ tầng cơ sở tại nhiều khu vực Phật Giáo quan trọng và hợp tác với các bộ phận tương đương nhằm cải thiện và phát triển đường phố, đường rầy xe lửa và hàng hải. Đây là những gì mà Ms, Ambika Soni, Bộ Trưởng Du Lich và Văn Hóa trả lời câu hỏi Shri Nikhil Kumar trong Lok Sabha hôm nay.

Bà nói thêm Bộ Văn Hóa cũng phê chuẩn ngân sách tài trợ cho công trình duy trì và phát triển nghệ thuật Phật Giáo và văn hóa trong nước. Bộ cũng bổ sung ngân sách tài trợ cho các học viện Phật Giáo và cung cấp ngân quỹ đâỳ đủ cho ba trung tâm học viện tại Leh, Sarnath và Nalanda nhằm gây ảnh hưởng giáo lý nhà Phật và triết học

Khu vực Phật tích chính trong nước được duy trì bảo quản theo chế độ mỗi ngày và chỉ sửa chữa mỗi khi có nhu cầu cần thiết đòi hỏi.
Duy trì cấu trúc và nghệ thuật điêu khắc cũng được lưu ý đến bên cạnh việc phát triển môi trường để cho đài kỹ niệm có một diện mạo thích đáng, bà nói thêm.

India acts on Development and Conservation of Buddhist Centres

PIB India, May 18, 2006

New Delhi, India -- The Tourism Department is extending central financial assistance for development of tourism infrastructure for various Buddhist sites in the country and has spent Rs. 93.47 crore between 8th –10th plan till date.

In addition to the above, the Department of Tourism is also mobilizing external funding from Japan for development of infrastructure at major Buddhist sites and is coordinating with relevant ministries to improve and develop road, rail and air connectivity. This was stated by Ms. Ambika Soni, Minister for Tourism and Culture in a reply to a question by Shri Nikhil Kumar in Lok Sabha today.

She further said that the Department of Culture is granting financial assistance for preservation and development of Buddhist art and culture in the country. It also extends budgetary support to Buddhist institutes and provides full funds for three autonomous central institutes at Leh, Sarnath and Nalanda which impart education in Buddhist religion and philosophy etc.

The centrally protected Buddhist sites in the country are maintained on a day-to-day basis and structural repairs of special nature are taken up as and when required. Preservation of structures and sculptures is also taken up besides environmental development to present the monuments in a befitting manner, she further stated.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2723,0,0,1,0