<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 18, 2006

No. 0943 (Hạt Cát lược dịch)
Tổ chức Phật Giáo Từ Tế đó đây trên thế giới kỷ niệm 40 năm thành lập.

Ðài Loan, The China Post, May 15, 2006- Tổ chức Thiện Nguyện Phật Giáo Từ Tế, tổ chức từ thiện lớn nhất Ðài Loan, ngày hôm 14 tháng 05, 2006, đã cử hành một buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập với nhiều hoạt động khác nhau ở Ðài Loan cũng như ở hơn 20 quốc gia khác.

Lễ kỷ niệm của Từ Tế trùng hợp với Ngày Hiền Mẫu mỗi năm như Sư Bà Chứng Nghiêm đã an bài như là Ngày Từ Tế hoàn cầu kể từ lần kỷ niệm thứ 30. Năm nay, Ngày Từ Tế đến sau lễ Phật Ðản một tuần.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, Ông Kofi Anna đã gửi một thông điệp chúc mừng đến Sư Bà Chứng Nghiêm trong khi 12 thành phố thuộc 6 tiểu bang trong nước Mỹ đã công bố ngày 14 tháng 05 là “ Ngày Từ Tế Quốc Tế”

Trụ sở chính của Hội Từ Tế ở huyện Hoa Liên, Ðài Loan và các cơ sở chi nhánh ở địa phương đó đây tại Ðài Loan đã mời quần chúng tham dự tại trên 60 địa điểm với nhiều hình thức khác nhau kể cả lễ Mộc Dục và các cuộc triển lãm.

Tại trụ sở chính, Sư Bà Chứng Nghiêm, người sáng lập Từ Tế, đã dẫn đầu một hàng dài Phật tử đảnh lễ một pho tượng Phật khổng lồ được vây quanh bởi 16 pho tượng nhỏ hơn.
Bà cũng hướng dẫn Phật tử cầu nguyện cho hòa bình và hạnh phúc cho quần chúng tại Ðài Loan cũng như dân chúng khắp nơi trên thế giới.
Sư Bà cũng kêu gọi quần chúng tầm cầu Phật Pháp không chỉ tôn kính Ðức Phật mà còn phải giữ một tâm hồn thanh khiết.

Từ Tế, một tổ chức Thiện Nguyện Ðài Loan, mới ban đầu chỉ là một hoạt động từ thiện ở một vùng nghèo khó thuộc vùng Ðông Bắc Ðài Loan, ngày nay, tổ chức đã thành một tổ chức tầm vóc quôc tế với hơn 5 triệu yểm trợ viên và 30,000 thành viên tình nguyện hợp tác từ khắp nơi trên thế giới. Tổ chức này cũng đã được Liên Hiệp Quốc xác nhận như là một cơ quan NGO (non-government organization) vào hồi tháng 12. 22, 2003.

Tzu Chi Foundation marks 40th anniversary in Taiwan, around globe
The China Post, May 15, 2006

Taipei, Taiwan -- The Buddhist Compassionate Relief Tzu Chi Foundation -- Taiwan's largest charity organization -- yesterday celebrated its 40th anniversary with various activities in both Taiwan and more than 20 other countries.

Tzu Chi's anniversary coincides with Mother's Day each year, as its founder Master Cheng Yen set Mother's Day as the common Tzu Chi Day globally during its 30th anniversary. This year the foundation's anniversary came a week after Sakyamuni Buddha's Birthday May 7.

U.N. Secretary-General Kofi Anna sent a congratulatory message to Tzu Chi's Dharma Master Cheng Yen, while 12 cities in six states of the United States proclaimed May 14 as "International Tzu Chi Day."

Tzu Chi's main shrine in Hualien County and the foundation's local chapters throughout Taiwan invited members of the public to join them at more than 60 locations in various forms of celebration, including Buddha-bathing ceremonies and exhibitions.

At Tzu Chi's main shrine, Master Cheng Yen, who established the foundation in 1966, led a long queue of Buddhist followers to worship the Buddha by paying homage to a giant Buddha statue, surrounded by 16 smaller Buddha statues. She also led them to pray for peace and prosperity for the people of Taiwan and elsewhere in the world.

Master Cheng Yen urged people seeking the Dharma not only to be respectful to the Buddha but also to keep a pure heart.

She cited 16 Chinese characters from "The Sutra of Innumerable Meanings" as the motto that all Tzu Chi members have followed in the past 40 years.

The passage, describing the state of mind of "Bodhisattvas" (enlightened Buddhists worthy of nirvana who postpone it to help others) says: "With tranquil minds and constantly in contemplation, they are peaceful, indifferent, non-active, and free from desires. They are immune from any kind of delusion or distraction. Their minds are calm and clear, profound and infinite. They remain in this state for hundreds of thousands of kotis of kalpas."

Tzu Chi Foundation, which began its charitable operations in an impoverished community in eastern Taiwan, has become an international organization with more than 5 million supporters and 30,000 certified volunteer coordinators all over the world. It has a total of over 200 liaison offices around the world. At least 61 countries in five continents, including Europe, America, Asia, Africa and Oceania, have received relief aid from Tzu Chi.

Tzu Chi Foundation started to extend its relief abroad in 1985 through its overseas Chinese supporters.

The foundation was certified by the United Nations as a NGO (non-government organization) on Dec. 22, 2003.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2718,0,0,1,0