<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 5 12, 2006

No. 0935 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Tích Lan phát hành hàng loạt tiền đồng để kỷ niệm Phật Ðản.

May 11,2006 (LBO), Tích Lan - Hôm thứ Năm, Tích Lan đã phát hành hàng loạt tiền đồng để chào mừng kỷ niệm Phật Ðản lần thứ 2550, các viên chức ngân hàng Trung Ương tuyên bố như trên.

Hàng loạt tiền đồng bao gồm đồng 2,000 rupees, đồng 1,500 rupes và đồng 5 –rupees, đã được ban hành do sự yêu cầu của Bộ Tôn Giáo, viên chức ngân hàng nói thêm.

Đồng tiền 2,000 rupee vàng mạ bạc có hình Bồ Tát Sĩ Đạt Đa và 7 đóa hoa sen hình tròn, có đường kính 38.61mmm và cân nặng 28.28 grams. Ðồng tiền này được chứa trong một hộp thuộc loại tặng phẩm và được bán với giá 7000 rupees.

Đồng tiền 1,500 rupees bạc, được đựng trong một hộp kỹ niệm, giá bán 5,000 rupees. Ðược đúc bằng bạc đúng tuổi, đồng tiền có đường kính 38.61 mm và cân nặng 28.28 grams. Kiểu mẫu của đồng tiền này tương tự như đồng 2,000 rupees.

Ðược đúc bằng đồng thau in hình núi Sri Pada, đồng tiền 5 rupee sẽ được lưu hành ngay lập tức, ngân hàng cho biết như trên.

Cũng như đồng tiền 5rupee khác đang lưu hành, đồng tiền 5 rupee kỷ niệm sẽ có hình dạng, trọng lượng và màu sắc giống nhau.

Công chúng có thể mua đồng tiền kỷ niệm từ 15 tháng 5 tại Viện Bảo Tàng Tiền Tệ Ngân hàng Trung Ương, Bộ Tôn Giáo và chi nhánh chỉ định của ngân hàng Ceylon và Ngân Hàng Nhân Dân.

Vào năm 1957, Sri Lanka phát hành đồng 5 rupee bạc để kỷ niệm Phật Ðản 2500 hay Phật lịch 2500 năm.

Một thời gian ngắn sau khi đúc chế, đa số những đồng tiền đúc cùng một đợt đã tản lạc, nhưng những đồng tiền thì rất phổ thông giữa các nhà sưu tầm tiền đồng.Sri Lanka launches coin series to commemorate Buddhist anniversary

May 11, 2006 (LBO) – Sri Lanka Thursday launched a series of commemorative coins to celebrate the 2550 anniversary of the Buddha, the Central Bank said.

The coin series comprising 2,000 rupees, 1,500 rupees and 5-rupees, were issued at the request of the Religious Affairs ministry, the bank said.

The 2,000 rupee gold plated silver coin features the Bodhisathva Siddhartha and seven lotus blossoms. Round in shape, it has a 38.61 millimeter diameter and weighs 28.28 grams.

The coin will be issued in a presentation box and will be sold at 7000 rupees.

The 1,500 rupee silver coin, comes in a commemorative box priced at 5,000 rupees.

Minted in sterling silver, the coin has a 38.61 millimeter diameter and weighs 28.28 grams.

The design of the coin is similar to the 2,000 rupee issue.

Minted in brass depicting the Sri Pada Mountain, the 5-rupee coin will be put into circulation immediately, the bank said.

As with other 5-rupee coins in circulation, the commemorative issue will have the same shape, weight and colour.

Public can buy the commemorative coins from May 15 at the Central Bank Currency Museum, Rajagiriya, Religious Affairs Ministry and selected branches of the Bank of Ceylon and People's Bank.

In 1957, Sri Lanka issued a 5-rupee silver coin to commemorate 2500 Buddha Jayanthi, or the 2500 year in the Buddhist calendar.

Shortly after minting, most of the original coin batch was melted, but the coins are popular among numismatists.

The Buddhist calendar starts with the passing away of the Lord Buddha which is known as Parinirvana or the attainment of eternal bliss.

Nearly 70 percent of the island's 19.5 million people practice Buddhism.

http://www.lankabusinessonline.com/fullstory.php?newsID=104002407&no_view=1&SEARCH_TERM=16