<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 09, 2006

No. 0927 ( Hạt Cát dịch)

Tích Lan phát hành thêm 50 loại tem thư chào mừng Phật Ðản.

Colombo, 09, May , Asiantribune.. Một buổi lễ phát hành 50 loại tem Phật Ðản đã được tổ chức tại khu lịch sử ở Kandy dưới sự chủ tọa của Ðức Tăng Thống của ba tông phái và Thủ Tướng Ratnasiri Wickremanayake.

Ðọc diễn văn trước công chúng, Thủ Tướng Wickremanayake nói rằng Ðại Lễ Phật Ðản 2550 năm nay sẽ được diễn ra trong một khung cảnh đại quy mô và những sắp xếp cần thiết đã được chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của chính phủ do tổng thống Mahinda Rajapakse lãnh đạo.

Ông thủ tướng còn nhấn mạnh rằng Tích Lan có thể gửi một thông điệp sâu sắc đên cho thế giới với việc tổ chức Ðại Lễ Khánh Ðản. Ông thêm rằng một chương trình quốc gia sẽ được thực hiện trong khung cảnh Ðại Lễ Khánh Ðản với mục đích xây dựng một xã hội đạo đức.

Con người trong tất cả mọi niềm tin và tất cả mọi cộng đồng đã có thể sống trong hòa bình và khoan dung nhờ vào cái nhìn sâu lắng bất bạo động của Phật Giáo. Tích Lan sẽ là một ví dụ điển hình cho toàn thể thế giới.

Tham dự buổi lễ còn có Phó Bộ Trưởng Bộ Bưu Chánh và Truyền Thông Rohitha Ábeygunawardane, một vài Bộ trưởng khác và một số nghị viên quốc hội.

Sri Lanka releases 50 stamps to celebrate 2550th Buddha Jayanthi year
By Munza Mushtaq – Asian Tribune .Date : 2006-05-09

Colombo, 09 May, (Asiantribune.com): A ceremony to release 50 new Buddha Jayanthi stamps was held at the historic 'Magul Maduwa' at Sri Dalada Maligawa in Kandy under the auspices of Maha Nayakas of the three sects and Prime Minister Ratnasiri Wickremanayake.

Addressing the gathering Prime Minister Wickremanyake said that the 2550th Buddha Jayanthi year celebrations will be conducted on a grand scale and necessary arrangements have been made towards this end under the directions of the government headed by President Mahinda Rajapakse.

The Premier also noted that Sri Lanka could give a great message to the world by holding the Buddha Jayanthi celebrations. He added that a national programme will be implemented in view of the Buddha Jayanthi celebrations and with the aim of building a moral society.

"People all religious faiths and all communities have been able to live in peace and harmony due to the great vision of Buddhism based on non-violence. The country has set an example to the whole world," he added.

Deputy Minister of posts and telecommunications Rohitha Abeygunawardane, several Ministers and Parliamentarians attended the ceremony.

- Asian Tribune -

http://www.asiantribune.com/show_news.php?id=17889