<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 5 08, 2006

No. 0925 ( Hạt Cát dịch)
Hội nghị Phật Giáo Quốc Tế lần thứ ba với mục đích mang lại hòa bình cho thế giới đã khai mạc.

Bangkok -Thainews- May, 07, 2006 - Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế lần thứ ba kết hợp với Ðại Lễ Ngày Vesak Liên Hiệp Quốc đã khai mạc ngày hôm nay 07 tháng 05, 2006 tại hội trường Buddhamonthon thuộc tỉnh Nakhon Pathom. Năm nay hội nghị đặt trọng tâm vào giáo lý mà Ðức Phật giảng dạy nhằm mang lại hòa bình cho thế giới.

Trên 2,500 nhân vật gồm các nhà lãnh đạo Phật Gíao, tu sĩ, triết gia, học giả từ 45 quốc gia đã tham dự hội nghị trong ngày hôm nay. Trong buổi sáng sớm, Ðức Tăng Thống Thái Lan, Ngài Somdet Phra Buddhacharya đã chủ tọa phiên triển lãm “ Ngày Vesak: Hòa Bình Thế Giới” tại Viện Bảo Tàng Phật Giáo. Trong suốt buổi lễ khai mạc, Ngài đã nói Lễ Hội Vesak là sự kiện quan trọng nhất trong năm đối với tất cả các Phật tử. Vì thế, Phật tử khắp mọi nơi đều đón mừng kỷ niệm.

Liên Hiệp Quốc đã nhìn nhận sự quan trọng của Giáo Pháp và đã thông qua một tuyên cáo công nhận Ngày Lễ Hội Vesak là một ngày lễ quốc tế chính thức. Vì thế, mọi người khắp nơi trên thế giới đều mong muốn được chung sống trong một nền hòa bình hạnh phúc và ấm áp hơn.

Chính phủ Thái Lan đã giao cho Ðại Học Mahachulalongkornrajavidyalaya trọng trách tổ chức hội nghị. Ðại Học đã thỉnh mời chư vị lãnh đạo Phật Giáo trên thế giới góp phần trong lễ hội tôn giáo tại Vương Quốc Thái Lan này. Ðại học cũng đã hợp tác với nhiều hội đoàn, cơ quan khác trong việc tổ chức hội nghị.

HT Giảng Sư Tiến Sĩ Phra Dhammakosajarn, Viện trưởng Viện Ðại Học Chulalongkorn nói hội nghị được tổ chức để cho tất cả mọi người ở bất cứ ngỏ ngách nào trên thế giới cũng đều được thấu suốt sự quan trọng của Phật Pháp.

Trong dịp lễ hội lớn lao này, đương kim Quốc Vương cũng được Chư Tăng khắp nơi trên thế giới về tham dự hội nghị chúc lành đánh dấu 60 năm trị vì của Ngài tại chùa Emerald Buddha – Chùa Ngọc Phật, nằm trong tổng thể Cung Ðiện Hoàng Gia.

3rd International Buddhist Conference aims at bringing peace to the world
ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2549

Bangkok - May, 07, 2006 - The Third International Buddhist Conference on the United Nations Day of Vesak has now commenced at Buddhamonthon Auditorium, Buddhamonthon in Nakhon Pathom Province. This year’s conference is underlining the teachings of Buddhism to create world peace.

Over 2,500 Buddhist leaders, monks, philosophers, and academics from 45 countries attended in the conference today. Early this morning, His Holiness Somdet Phra Buddhacharya presided over the Exhibition “Vesak Day: The World Peace” at the Buddhist Museum. During the opening ceremony, he said Visakha Puja is the most important day of the year for all Buddhists. Therefore, Buddhists everywhere unite to celebrate and pay homage to the Lord Buddha and commemorate the celebration as Visakha Puja Day.

The United Nations has considered the importance of the Dhamma and approved a resolution that Visakha Puja Day is an official international day. Furthermore, people from around the world would like to see more peaceful coexistence, happiness and warmth.

The Thai government has also given Mahachulalongkornrajavidyalaya University the responsibility of organizing the conference. The university has invited Buddhist leaders worldwide to take part in this religious celebration in the Kingdom of Thailand. It is also coordinating with various agencies in holding this event.

The Most Venerable Professor Dr. Phra Dhammakosajarn, the Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya, said the conference is being held so people from every corner of the world would acknowledge the importance of Buddhism. The meeting will provide Theravada and Mahayana Buddhist leaders throughout the world with the auspicious opportunity of blessing His Majesty the King of Thailand on his 60th anniversary of his accession to the throne at the Emerald Buddha in the compound of the Royal Grand Palace.

http://www.thaisnews.com/news_detail.php?newsid=171779