<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 5 04, 2006

No. 0916 (Hạt Cát dịch)

Nhân dịp Phật Ðản, Quốc Vương Thái Lan được chư Tăng và Phật Tử chúc lành đánh dấu 60 năm tại vị.

Bangkok, The Nation, May 04, 2006 - Các nhà tổ chức ở Bangkok đang chuẩn bị chủ trì Ðại Lễ Vesak Thế Giới từ ngày 6 đến 12 tháng 05, 2006. Nhân dịp các nhà lãnh đạo Phật Giáo từ 47 quốc gia về tham dự, một chương trình khánh chúc 60 năm tại vị của đương kim quốc vương Thái Lan cũng được tổ chức song song với sự tham gia cầu nguyện của đông đảo chư Tăng và Phật tử Thái Lan cũng như ngoại quốc.

Ðây là lần thứ hai Thái Lan chủ trì một sự kiện lớn lao như vậy. Một cuộc triển lãm văn hóa Phật Giáo từ nhiều quốc gia cũng được thành hình được coi như một tiết mục của chương trình Ðại Lễ, đồng thời cũng sẽ có các màn trình diễn ca nhạc kịch sân khấu cống hiến đến Ðức Vua.

Phó Thủ Tướng Suwat Liptapanlop, chủ tịch hội đồng tổ chức Ðại Lễ Tam Hợp- Vesak Quốc Tế, nói rằng chính phủ đã xuất chi 69 triệu Baht cho sự kiện này.

07 tháng 05 sẽ là ngày khai mạc một Viện Bảo Tàng Phật Giáo.
08 tháng 05, xá lợi Phật từ Hoàng Cung sẽ được dời đến tôn trí tại công trường Sanam Luang cho buổi lễ và Công Chúa Maha Chakri Sirindhorn sẽ chủ tọa lễ khai mạc Tuần Lễ Xiển Dương Phật Pháp.

Trong ngày kế tiếp, Công Chúa sẽ chủ trì một nghi lễ cầu nguyện tại Chùa Phra Kaew để khánh chúc 60 năm tại vị của Ðức Vua. Lãnh đạo các đoàn thể tăng già Phật Giáo từ Thái Lan và 47 quốc gia khác sẽ tham gia nghi lễ lịch sử này. Ðây là lần đầu tiên mà chư Tăng ngọai quốc tham gia cầu nguyện và chúc lành cho Ðức Vua

Ngày 10 tháng 05, 7000 tu sĩ từ Thái Lan và những quốc gia khác cùng với 12,000 Phật tử sẽ tụng kệ chúc lành đến Ðức Vua trong một nghi thức thắp nến.

Ngày 12 tháng 05, dân chúng sẽ có cơ hội để bát cho 560 chư Tăng tại quảng trường Sanam Luang.

Buddhist gathering to honour HM
Thu, May 4, 2006 : Last updated 8:00 am (Thai local time)

Bangkok, May 04, 2006- Organisers in Bangkok are preparing to host World Visakha Bucha Day celebrations from May 6 to May 12, when Buddhist leaders from 47 countries are expected to join in prayers marking the 60th anniversary of His Majesty the King's accession to the throne.
This is the second year that Thailand will host such an event. It will include an exhibition of Buddhism and cultural displays from various countries. There will also be drama and dance performances dedicated to His Majesty.

Caretaker Deputy Prime Minister Suwat Liptapanlop, who is chairman of the organising committee for the International Day of Vesak, said the government has provided Bt69 million for the event.

May 7 will see the opening of a Buddhism Museum.

On May 8, Buddha relics from the Grand Palace will be placed at Sanam Luang for ceremonies of worship and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn will preside over the opening of Buddhism Promotion Week.

On the following day the Princess will chair a prayer ritual at Wat Phra Kaew that will offer blessings to His Majesty for the 60th anniversary of his accession to the throne. Leading monks from Thailand and 47 other countries will join in the historic ritual, which will be the first time that Buddhist monks from foreign countries have prayed and offered blessings for His Majesty the King.

On May 10, 7,000 monks from Thailand and other countries, together with 12,000 Buddhists, will chant blessings for His Majesty in a candle-lit procession.

On May 12, people will be able to give alms to 560 monks at Sanam Luang.

Piyanart Srivalo

The Nation
http://www.nationmultimedia.com/2006/05/04/national/national_30003190.php