<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 5 02, 2006

No. 0910 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Ðón mừng đại lễ Vesak ở một tu viện nhỏ.

WOODSTOCK, Chicago, May 01, 2006--- Sujatha Paradenive không nhìn Đạo Phật như một tôn giáo.

Paradenive, một tu sĩ và cũng là giảng sư của Tu viện Thanh Liên ở Woodstock, Chicago, nói: “Đó là một nếp sống, một phương cách sống, mọi người thích thú xem đó như một triết lý đời sống. Chúng tôi không nó ‘ Đến và tin ’ mà chúng tôi nói ‘Đến để thấy.’’

Paradeniye hy vọng rằng sẽ có khoảng chừng 150 dân chúng đáp ứng lời kêu gọi cho ngày thứ Bảy. Tu viện của ông và một nhóm thiền Woodstock sẽ tụ họp thứ bảy đông đủ để chào mừng ngày lễ Vesak lần thứ tư của ngôi chùa. Buổi lễ sẽ cử hành lúc 6 p.m với khóa lễ kinh chiều tại Woodstock Congregational Unitarian Church, 221 Dean ST.

Vesak là đại lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh, thành đạo và Nhập Níp Bàn của Đức Phật. Peradeniye nói.

Với ba sự kiện thiêng liêng đó, buổi lễ sẽ bao gồm phần giới thiệu và giải thích ý nghĩa về xá lợi của Đức Phật, cầu kinh, nhạc cầu nguyện, biểu diễn điệu trống Nam Hàn, thiền định, cúng dường và đảnh lễ Xá lợi Ðức Phật. 15 Chư Tăng từ Tích Lan, Viet Nam và Bangladesh sẽ chủ trì thời khóa tụng niệm.

“ Sau chương trình phía bên trong của chúng tôi, chúng tôi sẽ có hội hoa đăng,” Peradenive nói “Rất là rực rỡ, chúng ta sẽ mang hoa sen và lồng đèn đi nhiễu hành tại Woodstock Square.

Trong buổi tối hành thiền, trình pháp và đạo ca sẽ được trình bày trước công chúng, . nhà giữ trẻ sẽ được sắp xếp trong tầng hầm tu viện.

Cả tọa cụ thiền và ghế dài có dựa trong tu viện sẽ sẵn sàng để cho những người tham dự sử dụng. Peradeniye nói ông nghĩ rằng cư dân từ Mc Henry và Kane cũng như miền nam Wisconsin, sẽ tham dự đông đảo.

Mọi người trông chờ hòa bình và an lạc,
”. Ông nói. “ Thiền định là pháp hành đại chúng, bất cứ ai cũng có thể thực hành.”

Celebration features night of meditation
[published on Mon, May 1, 2006]
By REGAN FOSTER

rfoster@nwherald.com
WOODSTOCK – Sujatha Peradeniye doesn't view Buddhism as a religion.

"It is a way of living, so people like it as a philosophy," said Peradeniye, a Buddhist monk and guiding teacher of Woodstock's Blue Lotus Temple. "We don't say, 'Come and believe.' We say, 'Come and see.' "

Peradeniye is hopeful that about 150 people will be answering that call Saturday.

His temple and the Woodstock Zen Group will team up Saturday to host the fourth annual Visakha Celebration. The event begins at 6 p.m. with the evening bell chant at Woodstock Congregational Unitarian Church, 221 Dean St.

Visakha is the celebration of the birth, enlightenment, and death of the Buddha, Peradeniye said.

In honor of those three events, the celebration will include an introduction to and explanation of Buddha relics, a refuge chant, dancing, devotional music, Korean drumming, meditation, and offerings and homage to the Buddha's relics. Fifteen Buddhist monks from Sri Lanka, Vietnam and Bangladesh will lead the devotional chanting.

"After our program inside the church, we will have a lantern parade," Peradeniye said. "It is beautiful. We carry the lotus blossoms and the lanterns through the Woodstock Square."

The evening of meditation, reflection and song is open to the public, and child care will be provided in the church basement.

Both meditation mats and pews will be available for those wishing to participate.

Peradeniye said he expected residents from McHenry and Kane counties, as well as southern Wisconsin, to attend.

"People are looking for peace and happiness," he said. "Meditation is universal. Anybody can practice it."

http://www.nwherald.com/CommunitySection/other/322522057771265.php