<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 29, 2006

No. 0905 (Hạt Cát dịch)
Trung Quốc làm phim tài liệu về Ðức Phật tại Bihar.

Patna, Ấn Ðộ , Apr 26, 2006. Một số nhà làm phim Trung Quốc hi ện đang thu hình cho cuốn phim tài liệu về cuộc đời Ðức Phật tại tỉnh bang Bihar, với hy vọng rằng công trình này sẽ giúp dân chúng Trung Hoa hiểu biết nhiều hơn về bậc Ðạo Sư vĩ đại đã khai sáng Phật giáo.

Một nhóm 15 thành viên thuộc Ðài Truyền Hình Trung Ương Trung Quốc, kể cả chủ nhiệm sản xuất Lee Ziyang Dong và đạo diễn Kin Tiyenu cũng có mặt để thu hình những pho tượng quý hiếm tại bảo tàng viện Patna.

Phần lớn phim được thu hình tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, nơi Ðức Phật đản sinh, và tại Nalanda, Rajgrih hồi tháng Hai. Tháp Ðại Giác ở Bồ Ðề Ðạo Tràng được tin tưởng là nơi Ðức Phật chứng đạo hơn 2,500 năm trước.

Mục đích của bộ phim là phố biến cho đại chúng Trung Hoa biết Mạng Mạch Phật Giáo ở tỉnh bang Bihar, Ấn Ðộ. Ðại sứ Trung Quốc tại Ấn Ðộ, ông Tôn Ngọc Tỷ nói với phóng viên tờ báo IANS như trên.

Vị đại sứ nói Trung Quốc và Ấn Ðộ đã đến gần nhau hơn và cuốn phim là một phần của chương trình giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia. Ông Tỷ nói “Phật tử Trung Hoa háo hức chờ đợi xem cuốn phim này để hiểu biết thêm về mạng mạch Phật Giáo”

Chinese make film on Buddha in Bihar
ICNS, April 26, 2006

Patna, India -- Some Chinese filmmakers are now in Bihar shooting a documentary on the life of Buddha hoping their work would help Chinese know more about the founder of Buddhist religion.

A 15-member team of China Central Television (CCT), including producer Lee Ziyang Dong and chief director Kin Tiyenu, is here to shoot rare statues in the Patna Museum.

A major part of the film was shot in Bodh Gaya, the birthplace of Buddhism, and at Nalanda and Rajgrih in February.

The Bodh Gaya shrine in Gaya district is believed to be where the Buddha attained enlightenment more than 2,500 years ago.

"The goal of the film is to popularize in China the Buddhist circuit (in Bihar)," Chinese Ambassador to India Sun Yuxi told IANS.

The envoy said China and India were coming closer and the film was part of a cultural exchange program between the two countries. "People in China are keen to know about the Buddhist circuit," he said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=12,2609,0,0,1,0