<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 4 25, 2006

No. 0894 (Hạt Cát dịch)
Vị cứu tinh của loài động vật, chó, mèo tại Bồ Ðề Ðạo Tràng

By Srikant, New Kerala, April 24, 2006

Gaya, India - Lại một buổi sáng trong lành khác ở Gaya, thành phố thánh địa. Bọn trẻ con tíu tít đến trường, cha mẹ chúng thì vội vội vàng vàng rảo chân đến sở hoặc đi mua sắm cho kịp lúc. Chỉ có bọn nhà chó vô chủ là đang háo hức mong đợi phiên hội kiến hằng ngày của chúng với một phụ nữ mong manh yếu đuối – Adrina Ferranti- người đã dùng phần lớn cuộc đời để chăm sóc cho những người cũng như thú vật bị bỏ rơi, hoặc vô chủ đang bị bệnh tật và sống khổ sở vất vưởng trong thành phố thánh địa Gaya.

Gốc gác sinh trưởng tại Ý nhưng bà Adrina Ferranti đã chọn lựa Gaya là Nghiệp Ðịa của Bà.

Ðó là một cuộc hành trình đăng đẳng kể từ khi Bà viếng thăm lần đâu tiên nơi đây vào năm 1987, và cuối cùng, năm 1992 Bà đã sáng lập tổ chức Maitri –tiếng Sankrist nghĩa là Từ Tâm, một tổ chức thiện nguyện với mục đích cứu vớt những sinh vật bị bỏ rơi, lạc lõng, con người lẫn động vật, tại Bồ Ðể Ðạo Tràng. Với một dự án quy mô, Quỹ Thiện Nguyện MaiTri cần sự yểm trợ của mọi người.

Bà nói “Tôi là một Phật tử. Tôi thực sự tin rằng thú vật và loài người có cùng tâm thức. Quan tâm tới tình trạng của động vật ở đây tôi trở nên bức xúc về đời sống của chúng. Tôi cảm nhận sự đau khổ của chúng cũng giống như của con người. Tôi đến đây để giúp đỡ người nghèo khổ, nhưng, cùng lúc, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có trách nhiệm phải chăm sóc cho chúng nữa”

Mặc dù mục đích chính của tổ chức Maitri là nhắm vào những chú chó vô chủ ngoài đường, đặc biệt là trong mùa đông, tổ chức cũng thực hiện việc triệt sản cho chúng vớ sự yểm trợ của một số tổ chức ngoại quốc.

Ðối với động vật bị thương tật, tổ chức Maitri có cả bác sĩ thú y để chăm nom cho chúng..

“ Một cách căn bản, chúng tôi cứu vớt những con chó bị bỏ rơi, đặc biệt là những con hoàn toàn không có khả năng tự sinh tồn, những con vật bị đau khổ về các chứng bệnh như ung nhọt, lở loét, rụng lông. Chúng tôi được hướng dẫn bởi Bà Ferranti, nhận dạng và mang chúng đến đây để cung cấp bất cứ phươg tiện y tế nào khả dĩ. Chúng tôi, đặc biệt, cung cấp trị liệu các bệnh tật về da” Một tình nguyện viên làm việc cho trung tâm Maitri nói như trên.

Bà Ferranti cũng thiết lập một khu vực nhỏ trong khuôn viên trung tâm Maitri, riêng biệt, như là một khu mộ địa dành để chôn cất những con vật kém may mắn không phải chết vất vưởng ngoài thiên nhiên.

Bên cạnh những con chó , Ferranti còn hy vọng sẽ thành lập một nơi nuôi dưỡng trâu, bò được cứu vớt từ lò sát sinh. Nhưng có một chỗ thích đáng để an bài cho tất cả trong khuôn viên Maitri thì chẳng khác nào một giấc mộng, chuyện khó mà thực hiện.

Italy born Ferranti is a dog saviour in Gaya
By Srikant, New Kerala, April 24, 2006
Gaya, India -- It's another fresh morning in Gaya, the holy city, and children are busy reaching schools and their parents hurrying up to reach offices or shops. But the mongrels here are eagerly awaiting their daily audience with a frail woman-Adrina Ferranti--who has spent a large part of life tending to the sick and suffering strays of the holy city.

An Italian by birth, Adrina Ferranti, has chosen Gaya to become her Karmabhoomi (or, a place to perform achieve main goal of life).

It's been a long journey since she first visited here in 1987 and finally, in 1992, set up "Maitri", prefix for the Buddha depicting his friendly and benevolent teachings. But this "Maitri" works for stray creatures seeking help.

"I am a Buddhist. I truly believe animals and humans have the same mind. My interest for animals has been growing slowly. I have had affection for animals for a long time. But concerned with the condition of animals here I became keen about their welfare. I do feel for the suffering of human beings. I am here to help the poor people but, at the same time, believe we have a responsibility to take care of all (animals) too," says Adrina Ferranti.

Although "Maitri" is mainly related to dogs taken from the street, particularly, during winter, it also undertakes sterilization of pi-dogs with the support of some foreign organisations.

For the injured animals, "Maitri" has arranged for a qualified veterinarian.

"Basically, we rescue stray dogs particularly the ones that are entirely helpless, those suffering from ulcers and others, who don't have hair. We are guided by Madam (Ferranti) to identify and bring them here and provide whatever medication is possible. We, specifically, provide for treatments of skin diseases," said Virendra Prasad, a caretaker.

Ferranti also has a small area in the complex, separated as a burial site, so that the dead animals are not left to the nature but are given a decent final resting place.

Besides stray dogs Ferranti wishes to put up shelters for cows and buffaloes rescued from butchers. But having adequate space to arrange for all in the "Maitri" campus remains like an unfulfilled sweet dream!

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2597,0,0,1,0