<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 22, 2006

No. 0882 (Hạt Cát dịch)
Phật tử trẻ già Nhật Bản hưởng ứng phong trào sao chép Tâm Kinh giản xả tâm thức.

Kamakura, Japan (ANTARA News/Kyodo) Từ “Sha” trong tiếng Nhật có nghĩa là sao chép, “Kyo” có nghĩa là Kinh Ðiển, tạm dịch vắn tắt là “Chép Kinh”. Một phong trào “ Shakyo - Chép Kinh” để tìm an tĩnh nội tâm và lánh xa những điều trống vắng tẻ nhạt của xã hội hiện đại đang nở rộ một cách âm thầm trong giới Phật tử Nhật Bản.

Kim Cốc Tự- Chùa Hasedera tại kinh đô cổ xưa của Thị Trấn Liêm Thương - Kamakura - thuộc quận Thần Nại Xuyên Kanagawa, đã tiếp nhận trên 50 du khách trong ngày thường đến đó để thực tập shakyo.
Họ làm việc trong im lặng, không gian tĩnh mịch của điện Biện Thiên chỉ còn nghe tiếng mài mực và tiếng bút cọ quét lên trên giấy.

Chỉ cần tốn khoảng 1000 dồng Yen, bất cứ ai cũng có thể đến tham dự sinh hoạt với loại hình nghệ thuật này. Người tham gia sẽ được cung cấp một bản Bát Nhã Tâm Kinh bằng Hán Ngữ được dịch từ Phạn Ngữ với 260 từ vựng được in nhạt màu để người ta đồ lên trên đó. Phải mất khoảng thời gian từ một đến hai giờ để hoàn tất bài Tâm Kinh.

Thực tập Shakyo sẽ cho hành giả một cảm giác an bình thanh thản, một thời điểm để chú tâm và giản xả từ những áp lực của đời sống hằng ngày.

Một phụ nữ 30 tham dự lần đầu tiên nói “Trí óc tôi trở nên bình lặng khi tôi chăm chú đồ theo từng chữ một”. Một thanh niên 20, người mới bắt đầu thực tập shakyo kể từ khi bà mẹ giới thiệu cho cậu nói rằng “Tôi có thời gian để chú tâm vào chính mình.

Trong một vài năm qua, ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào phong trào này.

Một tu sĩ tại chùa Hasedera nói ngôi chùa là nơi cống hiến cho du khách sự an bình tâm thức và ngiều người đã đến để hàn gắng vết thương. Ông hy vọng shakyo sẽ phục vụ như một cơ hội dành cho du khách kinh nghiệm Phật Pháp. Gần một triệu ấn bản sách và CD liên hệ đến shakyo đã được bán ra theo tin đã đưa.

Nhưng Hide Yuki Yokoyama, quản trị biên tập viên thuộc bộ phận xuất bản của công ty Shogakukan Inc. nói rằng phương thức shakyo mới nhất đang nở rộ hiện nay khác với những gì trong quá khứ.

Anh giải thích rằng những người đang thực hiện shakyo không chỉ theo đuổi mục đích an bình mà còn dùng nó để giữ cho đầu óc được linh hoạt. Công ty Shogakukan đã phát hành một quyển sách nói về sự liên hệ giữa việc chép Tâm Kinh và hoạt động của não bộ hồi tháng Ba.

Một lọat 160 bài thử nghiệm trong một công trình nghiên cứu hợp tác giữa nhà xuất bản Gakken Co. và Ðại Học Tohoku về tình trạng tâm thần của người cao niên cho thấy rằng shakyo là phương pháp hữu hiệu nhất để hoạt hóa não bộ. Phó Chủ Nhiệm Eiji Furukawa nói ông dự trù rằng với sự gia tăng cư dân cao tuổi ở Nhật Bản, shakyo sẽ tiếp tục vai trò như một phương pháp tránh né hay ngăn chận sự mất trí nhớ nơi người già.

Lúa tuổi trung niên và lão niên, những người trước kia không hứng thú với việc Chép Kinh gần đây đã bắt đầu thấy có dấu hiệu mua sắm sách vở trên “Shakyo”

----------------


YOUNG AND OLD IN JAPAN TURN THEIR MINDS TO SUTRA COPYING
Apr 21 18:49

Kamakura, Japan (ANTARA News/Kyodo) - A quiet boom is under way for "shakyo," the copying of Buddhist sutra, as a means to gain inner peace and get away from the current bleak social situation in the country.

Hasedera temple in the ancient capital of Kamakura, Kanagawa Prefecture, receives over 50 visitors on some weekdays to its tranquil Benten hall, named after the goddess of wealth, to practice shakyo.

They work in silence save for the faint sound of ink sticks being rubbed against ink stones and brushes being drawn over paper.

For a thousand yen anyone can have a go at the art, and participants are provided with a sheet of prajna sutra, a Chinese-language version translated from Sanskrit sutra, with the some 260 kanji Chinese characters printed in light type for them to trace over.

It takes between one and two hours to write out all the Chinese characters that make up the prajna sutra, or hannya shingyo in Japanese.

Shakyo is said to give the practitioner a sense of peace and serenity, a time for focus and concentration, and a break from day to day events.

A woman in her 30s taking part in the temple's shakyo for the first time says,"My mind calmed as I traced the characters and wrote them out one by one."

A man in his 20s who began shakyo upon his mother's recommendation says that by copying the scripture "I have time to focus on myself."

In the last two or three years more and more women have taken up the practice.

A priest at Hasedera says the temple is a place to offer visitors peace of mind and that many people come in search for healing. He hopes shakyo will serve as an opportunity for them to experience Buddhism.

Nearly a million copies of books and CDs related to shakyo have reportedly been sold.

But Hideyuki Yokoyama, managing editor of the editorial department of Shogakukan Inc., says the latest shakyo boom differs from those in the past.

He explains that those taking up shakyo are not only in pursuit of peacefulness but are using it to keep their minds active.

Shogakukan published a book on the link between copying the prajna sutra and brain activity in March.

A series of 160 tests in a joint study by publishing house Gakken Co. and Tohoku University of the mental condition of elderly people revealed that shakyo was the most effective way of activating the brain.

Deputy Editor Eiji Furukawa says he expects that with the growing aging population in Japan shakyo will continue to play a role as a way of warding off dementia.

The middle-aged and the elderly, who previously were not interested in copying Buddhist scriptures, have thus reportedly been buying books on shakyo. (*)
---------

http://news.antara.co.id/en/seenws/?id=11570


-------------
SHAKYO - THE COPYING OF KYO (SUTRAS)
Copyright © 2003 James Deacon


Kyo (sutra) copying is an ancient Buddhist activity.

There are many reasons people practice shakyo. Some do it simply as a means of improving calligraphic skill; for others it is primarily a means of developing focus and concentration; for yet others still, it is a meditative practice - calming the mind and bringing a state of inner peace after the ups-and-downs of a hectic day.

At a yet deeper level, the practice of shakyo is considered highly important as a 'Meritous activity' - that is, the practice of shakyo is a means by which one can accrue Merit - the Spiritual Blessings or Grace of a Buddha - for oneself - or on behalf of others.The Way of shakyo

Sutra Copying - whether undertaken as concentration exercise, meditation or in order to gain Blessings - is always a formal practice.

Sutras are traditionally copied with brush and ink on quality paper. You can also use a pen, but it should be a good quality one. [Remember this is a special, formal, practice. You are not jotting down a shopping list, but participating in a Spiritual, meditative ritual.]

In Japan, it is quite acceptable to copy sutras which are written in Japanese using kanji characters, however, it is preferable to copy sutras which are written in in bonji - the sacred characters of the 'Siddham' Script.


There are many ways to undertake shakyo. This is one example:

Choose a sutra to copy, (The Heart Sutra - being the shortest sutra, makes for a good introduction to shakyo practice).

You begin with purifying your body - by washing your hands and rinsing your mouth.

This is followed by practice of a simple meditation technique such as 'watching the breath' for a few minutes in order to clear the emotions and the mind.

When you feel ready, perform Gassho to the Sutra and the 'Light' it embodies. Recite the Sutra's title three times.

Banish all other thoughts from your mind, release yourself from all attachments, and concentrate on the moment. Take up your brush or pen, and, with mindful intent, begin copying the sutra.

It is said you should 'copy from your heart', that is, you should copy with heart-felt dedication and composure.

Focus on what you are doing - take your time - it is said that you should "let each stroke of the brush or pen be a meditation in itself".

When you have completed copying the sutra, once more perform Gassho to the Sutra and the 'Light' it embodies. Recite the Sutra's title three times.

If you are practicing shakyo as a meritous undertaking - you may now dedicate the practice to the individual or purpose it is intended for.


If you have performed shakyo for another person, you may wish to give the copy of the sutra to this person.

If, on the other hand, you performed shakyo, for example, as a blessing for a new apartment, you might frame the sutra copy and hang it on the wall of your new home.

The sutra copy you have made should be treated with respect.

It is a manifestation of the 'Light'.

If, for whatever reason, at some point you should wish to discard it, this should be done with some degree of ceremony.

Perhaps you might light some incense, say a prayer in gratitude for the benefits you have received, then carefully burn the paper on which the sutra is written, and respectfully dispose of the ashes.

It is held that even 'practice' versions or versions containing many errors should be disposed of respectfully, rather than simply crumpled up and dumped in a bin
http://www.geocities.com/fascin8or/jsp_shakyo.htm