<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 4 18, 2006

No. 0876 ( Hạt Cát dịch)
Ấn Ðộ thỉnh cầu UNESCO công bố Sarnath thuộc di sản thế giới.

Lucknow, India -April, 16, 2006 - Chính phủ tỉnh bang Uttar Pradesh sẽ đệ đạt một thỉnh cầu đến cơ quan UNESCO để được công nhận địa điểm hành hương nổi tiếng Phật giáo Sarnath- Lộc Uyển như là một khu di sản thế giới, Thư Ký Bộ Du Lịch Liên Bang, Om Prakash, cho biết như trên trong ngày 16 tháng 04, 2006.

Một thỉnh nguyện thư chính thức cho mục đích này sẽ được gửi đến cho UNESCO không lâu trong thời gian tới.

Ông Prakash nói để giữ gìn cho lễ hội một năm dài kỷ niệm ngày nhập diệt lần thứ 2550 của Ðức Phật được tốt đẹp, mọi nỗ lực đã được thực hiện để bảo đảm rằng Phật tử hành hương được tận dụng tất cả các thiết bị tiện nghi trong suốt thời gian viếng thăm Sarnath, nơi Ðức Phật đã giảng bài pháp đầu tiên sau khi chứng ngộ.

Ông nói thêm Bộ Nội Vụ Liên Bang và Bộ Ngọai Giao được thỉnh cầu dễ dãi trong vấn đề lệ phí chiếu khán cho du khách ngoại quốc đến từ những quốc gia Phật Giáo, thêm vào đó Bộ Du Lịch cũng sẽ gửi thư đến các sứ quán và các hội đồng cấp cao về phương diện này để phổ biến các chương trình sẽ được tổ chức trong dịp lễ hội .

Ông Prakash cũng nói thêm một mẫu tem thư đặc biệt cũng sẽ được phát hành trong dịp này và công văn cũng đã được đệ đạt lên Trung Ương về lãnh vực này. Ban hành một loại tiền đồng đặc biệt trong dịp này cũng đang được nghiên cứu.
Bộ Hàng không Liên Bang cũng đượcyêu cầu chuẩn bị một phi đạo tại Kushinagar để cho các phi cơ loại nhỏ có thể đáp xuống

Indian state for declaring Sarnath as world heritage
Zee News, April 16, 2006
Lucknow, India -- The Uttar Pradesh government would make a request to the UNESCO to declare the famous Buddhist pilgrimage Sarnath as a world heritage, State principal Secretary, Tourism, Om Prakash said today.

A formal request for this purpose would soon be made to the UNESCO, he said here.

Prakash said keeping in view the year-long celebrations for the 2550 'Parinirvan Varsh' of Lord Buddha, efforts were on to ensure that the Buddhist pilgrims were given all possible facilities during their visit to Sarnath where Buddha had delivered his first sermon after attaining enlightenment.

The Union Home Ministry and External Affairs Ministry would be requested to provide concession in visa fee to the foreign tourists from Budhhist nations, he said, adding the State Tourism Ministry would also write to the embassies and high commissions in this regard to popularise the programmes to be organised on the occasion.

Prakash said a special postal stamp would be released on this occasion and correspondence had been initiated with the Centre in this regard. Issuing a special coin on this occasion was also under consideration.

The Union Aviation Ministry would also be asked to prepare a air strip at Kushinagar for landing of small planes, he added.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=4,2572,0,0,1,0