<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 15, 2006

No. 0868 ( Hạt Cát dịch)
Trung Quốc khai mạc Hội Nghị Diễn Ðàn Phật Giáo Thế Giới trong sự vắng mặt Ðức Ðạt Lai Lạt Ma.
By UNITED PRESS INTERNATIONAL
Published April 13, 2006

Hàng Châu- Trung Quốc. Lãnh đạo Tây Tạng lưu vong, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, đã không được mời tham dự Hội Nghị Diễn Ðàn Phật Giáo Thế Giới Lần Thứ Nhất, hội nghị đã được khai mạc hôm thứ Năm và đang diễn ra cho tới ngày Chủ Nhật tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Phóng viên hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc trích dẫn lời của ông Qi Xiaofei thuộc Cơ Quan Truyền Thông Văn Hóa Tôn Giáo Trung Quốc đã nói “ Theo quan điểm của tôi, nếu xuất hiện trong hội nghị, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma sẽ chắc chắn nêu lên một vấn đề làm căng thẳng không khí hài hòa của diễn đàn. Ông nói, mục đích chính của hội nghị là cung cấp một sự bình đẳng, đa dạng và nền tảng cởi mở cho đối thoại giữa tất cả những ai yêu chuộng chúng sinh, bảo vệ và lo lắng cho Phật Pháp. Ông Qi còn nói thêm .“Vị lãnh đạo Tây Tạng lưu vong này không chỉ là một nhân vật tôn giáo mà còn là một người ngoan cố lâu năm với chủ trương ly khai".

Thay thế cho Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Trung Quốc đã mời vị Ban Thiền Lạt Ma mà họ công nhận, còn vị Ban Thiền Lạt Ma được Ðức Ðạt Lai Lạt Ma nhìn nhận thì đã biến mất và được tin tưởng rằng đang bị giam giữ đâu đó.

China decides against inviting Dalai Lama
Zee News, April 13, 2006

Beijing, China -- China has decided not to invite Tibetan spiritual leader Dalai Lama to the first world Buddhist forum to be held from today in the country's east, saying his presence would have posed a "disharmonious" element to the meeting.

"In my opinion, if he appears at the forum, he will surely pose a really disharmonious note to the general harmonious tone of the forum," vice president of the China religious culture communication association Qi Xiaofei said yesterday, when asked why Dalai Lama was not invited for the April 13-16 event in Hangzhou, capital of Zhejiang province.

The main purpose of the forum was to provide an equal, diversified and open platform for dialogue between all those who love all living creatures, protect and care for the Buddhism, state-run Xinhua news agency quoted him as saying.

"We welcome any form of exchanges, but we won't give Dalai Lama any chance to disharmonise the forum," he said.

"What we need here and now is dialogue rather than confrontation," he said, claiming that judging from Dailai Lama's past activities, he might bring about harm to the "harmony" theme of the forum.

Qi alleged that Dalai Lama was not only a religious figure but also a long-time "secessionist".

His comments comes days after a senior Chinese official said Beijing can consider a visit by the Dalai Lama.

"It is not impossible for us to consider his visit" provided the Dalai Lama completely abandons Tibetan independence, Ye Xiaowen, who heads state administration for religious affairs, had said.

Ye said the Dalai Lama "has failed to deliver a clear message on his stance," but added, "we can discuss it (the trip by Dalai Lama)."

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2549,0,0,1,0