<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 4 13, 2006

No. 0850 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Trung Quốc mở rộng hội thảo với Đức Đạt Ma về chuyến viếng thăm.

By ASSOCIATED PRESS

BEJING (AP), April 2, 2006 -Trung Quốc có thể chấp thuận chuyến viếng thăm của Đức Đạt Ma nếu Ngài chịu từ bỏ việc đòi hỏi nền độc lập cho Tây Tạng, phóng viên truyền thông đã báo cáo vào hôm thứ Hai 03 tháng 04, 2006, trích dẫn lời của một viên chức cao cấp giáo hội Phật Giáo Bắc kinh.

Đức Đạt Ma,vị lãnh đạo tinh thần cao cả của Phật Tử Tây Tạng lưu vong, lập lại nhiều lần rằng Ngài chỉ mong muốn quyền tự trị, không độc lập, cho đất nước Tây Tạng.Nhưng Bắc Kinh có ý nghĩ nghi ngờ.

“Cho tới khi nào Đức Đạt Ma dứt khoát rõ ràng rằng Ngài đã hoàn toàn từ bỏ chủ trương “Độc lập” cho Tây Tạng” thì không lý do gì chúng tôi không chấp thuận cho chuyến viếng thăm của Ngài. Ye Xiawen, Ban Trưởng Ủy Ban Tôn Giáo nhà nước Trung Quốc, trích dẫn từ báo China Daily như trên.

Nhưng Ye nói “Đức Đạt Ma đã không gửi đến một thông điệp rõ ràng về việc này”.

Trung Quốc cho rằng Tây Tạng là một phần lãnh thổ của Trung Quốc hằng thế kỷ nay, và cộng sản đã chiếm đóng lãnh thổ từ 1950. Đức Đạt Ma rời bỏ Tây Tạng năm 1959 để đến trú ngụ ở phía Bắc Ấn Độ, thành phố Dharmsala, nơi mà Ngài đã thành lập một chính quyền lưu vong và đã không trở về kể từ đó.

Đức Đạt Ma loan báo tháng vừa qua rằng Ngài hy vọng sẽ được du lịch Trung Quốc như một chuyến hành hương lễ bái và để trông thấy được sự thay đổi của đất nước.Ông nói các phái viên đã truyền đạt thông điệp của ông đến chính quyền Bắc Kinh.

Tây Tạng và chính quyền Trung Quốc gặp nhau trong tháng hai tại miền nam Trung Quốc.

Lodi Gyaltsen Gyari đại diện cho Đức Đat Ma, dẫn dắt một nhóm 4 người trong chuyến du hành từ ngày 15 đến 23 tháng 03. Ông nói đã có sự thông cảm giữa đôi bên nhiều hơn, tuy nhiên những sự khác biệt trên nguyên tắc căn bản vẫn còn tồn tại.

Các phái viên đã tham dự 4 lần hội thảo với Trung Quốc từ 2002.

Chi tiết cụ thể trong những đợt bàn thảo không được tiết lộ nhưng họ được tin rằng Đức Đạt Ma chú trọng vào việc đòi hỏi thêm quyền tự trị cho Tây Tạng với mục đích bảo vệ văn hóa Phật Giáo thống nhất của nó.

China open to discussing visit by Tibetan Dalai Lama

By ASSOCIATED PRESS
April 3, 2006

BEIJING (AP) - China can consider a visit by the Dalai Lama if he clearly disavows seeking independence for Tibet, state media reported Monday, citing a top Beijing religious official.

The Dalai Lama, exiled spiritual leader of Tibetan Buddhists, has repeatedly said he wants autonomy, not independence, for his Himalayan homeland. But Beijing has expressed suspicion.

"As long as the Dalai Lama makes clear that he has completely abandoned Tibetan 'independence,' it is not impossible for us to consider his visit," said Ye Xiaowen, head of the State Administration for Religious Affairs, quoted by the China Daily newspaper.

But Ye said the Dalai Lama "has failed to deliver a clear message on his stance."

China claims Tibet has been part of its territory for centuries, and communist forces occupied the region in 1950. The Dalai Lama fled in 1959 to the north Indian city of Dharmsala, where he formed a government-in-exile. He hasn't been back since.

The Dalai Lama announced last month that he hoped to travel to China on a pilgrimage and to see the changes in the country. He said envoys had conveyed his message to officials in Beijing.

Tibetan and Chinese officials met in February in southern China.

Lodi Gyaltsen Gyari, the Dalai Lama's representative, led a four-man team in their Feb. 15-23 trip. He said there was a growing understanding between the two sides, though fundamental differences persisted.

The envoys have attended four rounds of talks with China since 2002.

Specific details of those discussions have not been released, but they are believed to have focused on the Dalai Lama's demands for more autonomy for Tibet to protect its unique Buddhist culture.

http://www.freenewmexican.com/news/41765.html