<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 08, 2006

No. 0857 (Hạt Cát dịch)
Giai cấp Thủ Ðà La được kêu gọi khai phóng nô lệ tâm thức.

SOUTHERN NEWS - KARNATAKA
Apr 8, 2006

Friday April 7 2006 13:19 IST

BELGAUM, Ấn Ðộ: Lãnh đạo giai cấp Thủ Ðà La Ashokkumar Asode có nói rằng Phật Giáo là tôn giáo duy nhất đã cho giai cấp Thủ Ðà La có thể tự hào với chính mình.

Ðọc diễn văn trước một Pháp hội đông đảo tại Nipani (Chikkodi) gần đây, Asode nói Phật giáo đã cho cộng đồng Thủ Ðà La một diện mạo trong xã hội, diện mạo mà Ấn giáo đã lăng mạ trong mấy ngàn năm nay.

Ông nói Dr. Ambedkar đã chọn lựa Phât giáo với kiến thức quan trọng của triết lý và giáo lý.

Asode nói giới Dalits nên quy ngưỡng giống như thế để có được một chỗ đứng trên trường quốc tế. Nếu họ quay về với Phật Giáo thì họ sẽ được nhìn nhận trong phạm vi hoạt động quốc tế, ông thêm.

Ông nói giáo điều cổ hủ của Ấn giáo như “ bất khả xâm phạm”, bất bình đẳng v.v.. đã khiến Dr. Ambedkar, Basaveshwar, Mahaveer và những người khác nổi dậy phản kháng.

Giáo Sư Shushama Andhare, lãnh đạo Dalits, là khách mời hàng đầu trong buổi pháp hội, đã kêu gọi giai cấp Thủ Ðà La hãy khai phóng “nô lệ tâm thức”.

Bà nói giai cấp Dalits làm tốt trong bất cứ công việc nào nhưng đã không có được cơ hội nào để thi thố tài năng.

Buổi Pháp hội có sự hiện diện của nhiều quan khách cao cấp hàng tổng, bộ trưởng , và khoảng 25,000 người đến tham dự từ Karnataka, Maharashtra v.v

Dalits told to shed ‘mental slavery’
SOUTHERN NEWS - KARNATAKA Apr 8, 2006

Friday April 7 2006 13:19 IST
BELGAUM: Dalit leader Ashokkumar Asode has said that Buddhism is the only religion, which can give self-respect to the dalits.

Addressing a mammoth Dhamma conference at Nipani (Chikkodi) recently, Asode said Buddhism gave an identity to the Dalit communities, which were ‘insulted’ by Hinduism for several thousand years.

He said Dr Ambedkar chose Buddhism with knowledge of the importance of the theories and philosophy.

Asode said Dalits should embrace the same to get an international identity. If they turned into Buddhists they would be considered in the international arena, he added.

He said the barbaric practice of Hinduism like untouchability and inequality caused Dr Ambedkar, Basaveshwar, Mahaveer and others revolt against it.

Prof Shushama Andhare, Dalit leader who was chief guest, called upon the Dalits to shed the ‘mental slavery’.

She said Dalits were equally good in any work but were not given any chance to prove their abilities.

Babasaheb Bhosale, Income Tax officer, Kakasaheb Patil, MLA, Kuruba Sangha’s state president Laxmanrao Chingle, Srikant Varale, Avinash Katti and others spoke.

Buddha Bhikshu Dhamma Deepaji presided. Former union minister B Shankaranand, MLA Dattu Hakyagol, Town Municipality president Rajendra Chouhan, ZP vice-president Pankaj Patil, former minister Omprakash Kanagali, Hal Sugar chairman Sukumar Patil , and others were present.

About 25 000 people from Karnataka and Maharashtra participated in the function.

Dr Achut Mane welcomed. Kamalakar Sabade proposed a vote of thanks.

http://www.newindpress.com/NewsItems.asp?ID=IEK20060407025826&Page=K&Title=Southern+News+%2D+Karnataka&Topic=0&