<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 4 04, 2006

No. 0852 (Hạt Cát dịch)

Phật Giáo Ðại Hàn mong muốn thế giới biết đến vai trò của họ.

APRIL 04, 2006 02:59
by Jong sik Kong (kong@donga.com)

Tôi đã gặp Hyungak, một tu sĩ Phật Giáo (42) tại Hội Chợ Nghệ Thuật Á Châu Quốc Tế ở New York City hôm 31 tháng 03. Trông ông có vẻ mệt mỏi. Ông đã không đồng ý ngay cả để cho chúng tôi chụp ảnh, nói rằng ông đã không cạo râu mấy ngày nay. Ông nói "Tôi chỉ ngủ vỏn vẹn có 8 tiếng đồng hồ trong bốn ngày vừa qua, tôi mới dịch xong quyển "Thiền Kính" của Ðại Sư Tây Sơn (Seo- San)ra Anh Ngữ sáng nay. Tôi tới đây ngay lập tức khi được biết Triển lãm Nghệ Thuật Hàn Quốc đang diễn ra tại New York".

Quyển sách nói về việc hướng dẫn thực hành thiền định Phật Giáo cổ xưa. Ông giải thích rằng một phiên bản Anh Ngữ của quyển Thiền Kính ( Mirror of Zen)sẽ được công ty Shambhala Publications xuất bản trong thời gian tới đây.

Thiền Sư Hyungak, một thiền sư Phật Giáo Ðại Hàn người Mỹ, tác giả quyển sách Anh Ngữ "Manhaeng -From Harvard to Hwagye Temple, tạm dịch "Từ Harvard đến Hoa Khê Tự", nói rằng ông mất thời gian hai năm để chuyển dịch quyển sách trong khi ông dự trù dành thời gian cho việc thực hành trong cùng một lúc.

Ông bắt đầu phiên dịch do sự đề nghị của Sư Beopjeong. Ban đầu ông từ chối vì nghĩ rằng ông không đủ khả năng. Nhưng ông không có chọn lựa nào khác hơn là chấp thuận sau khi Sư Beopjeongnói rằng ông là người duy nhât có thể làm được việc này. Ông chuyển dịch dựa vào quyển mà Ðại Sư Beopjeong đã diễn giải bằng Hàn Ngữ trong thập niên 60.

Hiện đang trú ngụ tại chùa Tào Khê ở Manhattan, ông nói " Trách nhiệm cấp bách của chúng ta là chuyển ngữ kinh điển quan trọng Hàn Quốc sang ngoại ngữ để cho thế giới biết đến sự nghiên cứu của Hàn Quốc".

Hoa Kỳ và Âu Châu vẫn hiểu rằng Phật Giáo Nhật Bản và Trung Quốc giữ địa vị trọng yếu trong Phật Giáo Á Châu. Họ không biết rằng Phật Giáo Ðại Hàn đã ảnh hưởng đến Phật Giáo Nhật Bản. Cho nên tôi đã đưa câu chuyện vai trò của Ðại Sư Tây Sơn (Seo- San) như thế nào trong thời gian Nhật Bản xâm chiếm Hàn Quốc năm 1592 vào lời nói đầu của quyển sách dịch". Ông nhấn mạnh nhiều lần sự quan trọng của vấn đề chuyển dịch kinh điển là để cho thế giới biết rõ về Phật Giáo Ðại Hàn.

-----------

Monk Wants Korea’s Buddhist Role Known

by Jong sik Kong (kong@donga.com)
APRIL 04, 2006 02:59

I met Hyungak, a Buddhist priest (42) at the International Asian Art Fair in New York City on March 31. He looked tired. He didn’t even allow us to take a picture of him, saying he had not shaved.
“I’ve only slept eight hours in the last four days,” he said. “I finished translating ‘The Mirror of Zen’ written by Master Seo San into English this morning. I came here right away after hearing that the Korean Art Exhibition was going to take place in New York.”

The book is the classic guide to the Buddhist practice of Zen. He explained that a translated English version of “The Mirror of Zen” will be published by Shambhala Publications soon.

Hyungak, the writer of the book, “Manhaeng _ From Harvard to Hwagye Temple,” said it took two years to translate the book while devoting himself to practicing during the summer at the same time.

He started translation at the suggestion of the monk Beopjeong, who called him one day and had him translate the book. At first, he declined because he thought he couldn’t do it. But he had no choice but to accept it after Beopjeong said he was the only one who could do it. He translated it based on the book Beopjeong transcribed in Korea in the 1960s.

Currently staying at Jogae Temple in Manhattan, he said, “It is an urgent task to translate major Korean books into foreign languages in order to let the world know about Korean studies.”

“The United States and Europe still understand that Japanese and Chinese Buddhism take the central place in Asian Buddhism. They don’t even know that Korean Buddhism had affected Japanese Buddhism. So, I placed the story of what role Master Seo San played during Japanese invasion of Korea in 1592 on the preface of the translated book.”

He repeatedly emphasized the importance of the translation to let the world know about Korean Buddhism.

http://english.donga.com/srv/service.php3?bicode=060000&biid=2006040439798