<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 01, 2006

No. 0845(Hạt Cát dịch)


Dịch bệnh theo đường hỏa xa từ Tây Tạng vào Trung Quốc

Saturday April 1, 4:19 PM -- Sự hoàn thành tuyến đường hỏa xa thứ nhất nối liền Tây Tạng và những vùng đất khác của Trung Quốc có thể là dẫn chất lan truyền tật bệnh gieo rắt bởi chuột bọ như dịch bệnh mà phần lớn đã ảnh hưởng đến những vùng xa xôi hẻo lánh miền Ðông bắc Trung Quốc, căn cứ theo tường trình của truyền thông Trung Quốc.

Ðường hỏa xa nối liền vùng Hy Mã Lạp Sơn với toàn bộ Trung Quốc khi kahi thông vào mùa hè có thể mang các loại chuột bọ truyền nhiễm đến những vùng đông dân cư, tờ China Daily đã nói như trên..

Trích dẫn lời của các viên chức bộ Ngoại Giao, tờ báo nói rằng sự truyền nhiễm dịch bệnh hiện nay đang ở trong tầm kiểm soát của nhà hữu trách vì các tuyến đường dẫn đến những vùng xa xôi ở Tây Tạng, Thanh Hải và Nội Mông hãy còn thưa thớt. Nhưng một khi các tuyến đường được đưa vào hoạt động đầy đủ, kiểm soát một dịch bệnh là điều rất khó khăn.

Bệnh dịch không phải là vấn đề quan trọng cho sức khỏe công chúng tại Trung Quốc với 24 người tử vong từ năm 2001 đến 2005, căn cứ theo trang nhà chính thức của tờ Nhân Dân Nhật Báo.

Tật bệnh, do bọ chét trên mình chuột và con mạt mốt (một giống thú tương cận con gấu), có thể diệt trừ với thuốc kháng sinh, nhưng tiêu chuẩn y tế ở các vùng xa xôi quá yếu kém đưa đến một kết quả với tỷ lệ hiểm nghèo từ 40 đến 60 phần trăm.

Tật bệnh lan truyền sang con người do bị bọ chét cắn. Một khi vi khuẩn có mặt trong các dung dịch cơ thể, nó có thể dễ dàng lan truyền khắp đại đa số quần chúng .

Wu Jian, kỹ sư trưởng Bộ Kiểm Lâm nói “Năm nay chúng ta phải tăng cường phòng chống dịch bệnh khi dịch bệnh dường như đang lan truyền ra nhiều khu vực với sự hoạt động của tuyến đường hỏa xa Thanh Hải - Tây Tạng.

Ở Trung Quốc, nạn nhân thường bị vướng phải tật bệnh trong khi đi săn lùng Mạt Mótt.


Tibet railway seen spreading rat-borne diseases in China

Saturday April 1, 4:19 PM

The completion of the first railway linking Tibet to other Chinese regions could fuel the spread of rat-borne diseases such as plague that mainly affect remote areas of northwest China, according to state media reports.

The railway, which will link the Himalayan region with the rest of China when it opens in summer, could carry infected rats and people to more densely populated areas, China Daily said.


Quoting State Forestry Administration officials, it said the spread of plague was currently under control because of the lack of rail access to remote affected areas in Tibet, Qinghai and Inner Mongolia.

But once the railway was operational, controlling a plague epidemic could prove difficult, it said.

Plague is not a major public health issue in China, with 24 people dying of the disease between 2001 and 2005, according to the official People's Daily's website.

The disease, carried by fleas on rats and marmots, could be controlled with antibiotics but the poor level of health care in remote areas resulted in a fatality rate of 40 to 60 percent, state media said.

The disease is spread to humans via flea bites. Once the bacteria is present in bodily fluids, it can easily spread through the human population.

"This year, we have to do more to prevent plague as the disease is likely to spread to more areas with the operation of the Qinghai-Tibet Railway," said Wu Jian, chief engineer of the administration's department of afforestation.

In China, victims of the disease usually contract it while hunting marmots.

In Nangqen county, in Qinghai province, the disease spread among at least four families in 2004 and killed six people by the time the local centre for disease control was informed, the reports said.

http://feeds.bignewsnetwork.com/redir.php?jid=1c3eb1928a01de1c&cat=f97ff7b11934dbb6