<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 4 01, 2006

No. 0844 (Hạt Cát dịch)

Những bà nội trợ Phật tử và việc cứu vớt một đàn cá

Himalayan News Service

Kathmandu, April 1 -- Thành phố Thủ Ðô Kathmandu có thể bỏ rơi không chăm sóc khu vực Ðài Kỷ Niệm Rani Pokhari hồi thế kỷ 18 một thời gian dài, nhưng một số nữ Phật tử Tây Tạng đã không chịu …bó tay.

Hôm nay, một số đã …dốc túi trong khi số khác …đập vỡ ống heo, gom góp số tiền họ đã chắt mót để ..hà hơi tiếp sức cho đời sống mới của những sinh vật tại khuôn viên đài kỷ niệm.

Các bà nội trợ lo âu đã mua khoản 30 bồn nước uống và đổ xuống cái hồ khô cạn để cứu vãn cho bầy cá dưới hồ.

Cái hồ đã bị khô cạn với mức độ báo động đáng lo ngại vì đã không có mưa nhiều trong mùa đông vừa rồi và bởi vì mực nước đã xuống thấp một cách quá đáng, kết quả của quá nhiều cuộc hút nước ngầm dưới đất và những chỗ trám trên mặt chung quanh hồ.

Bà Chhorten Lama, một bà nội trợ từ Boudha nói “Thật đau lòng khi nhìn thấy cái hồ trở nên khô cạn như thế. Chúng tôi đến đây mỗi ngày để cho cá ăn và nhận thấy khó mà có chút nước nào, chỉ là một lớp bùn. Chúng tôi vội vã tụ họp lại để tìm phương cách. Nỗ lực nhỏ nhoi này là kết quả chuyện phiếm đàm của chúng tôi”.

Tất cả gồm 15 tín nữ và hai thiện nam, họ đã mua 30 bồn nước và đổ xuống hồ. Ða số những người làm công việc ..nghĩa hiệp này là những bà nội trợ đã từng có cơ sở sản xuất thảm trải nhà nhưng hiện nay rảnh việc ở nhà. Bà Lama nói “Trước tiên bà xin phép nhân viên bảo vệ công trình và hợp đồng với nhà sản xuất mang nước đến tận nơi, không phải chúng tôi làm việc này vì giàu có, chúng tôi làm vì nghĩ rằg nỗ lực nhỏ này của chúng tôi có thể cứu vớt cho hàng trăm con cá sinh sống trongcái hồ kém may mắn này”.

Trưởng Cục Môi Trường Thành Phố KMC Rabin Man Shrestha nói “Không có cách nào giữ được nước hồ trong mùa này bởi vì nước sẽ tiếp tục bốc hơi và đã không có mưa. Chúng tôi đã gửi đến đó 2 bồn nước mỗi ngày nhưng không kết quả gì. Biện pháp duy nhất là lưu trữ nước mưa”.

Housewives give new life to Rani Pokhari fish

Himalayan News Service

Kathmandu, April 1:The Kathmandu Metropolitan City may have left the 18th century monument of Rani Pokhari uncared for for donkey’s years, but some Buddhist women of Tibetan origin are refusing to give up.
Today, some dug into their pockets while others broke open their piggy banks and collectively they pooled money to infuse new life into the monument.
The anxious housewives purchased around over 30 tankers of drinking water and poured it into the drying pond, so that they could at least save the fish there.
The pond was drying up at an alarming rate because there was no rain last winter and also because the water level has gone down excessively, as a result of too much underground water extraction and surface sealing around the pond area.
“It was heart-wrenching to see the pond getting so dry. We come here to feed the fish here everyday and we realised that there was hardly any water, only a layer of mud. We hurriedly put our heads together in our locality. This small effort is the result of our confabulations,” said Chhorten Lama, a housewife from Boudha.
Altogether 15 women and two men bought over 30 tankers of water, and dumped the water in the pond. Most of those who did this yeoman’s service are housewives who once had carpet industries but are now idle at home.
Lama said she first asked permission from the guards and they ordered the water tanker owners to bring the water here.
“We did not do it because we are rich, we did it because we thought that our one small effort could save hundreds of fish living in this unfortunate pond,” she said.
Chief of KMC Urban Environment Section Rabin Man Shrestha said there was no way of retaining water during this season because the evaporation continues and there is no precipitation.
“We have been sending two consignments of water per day there, but that is of no help. The only remedy is collection of rainwater,” he said.

http://www.thehimalayantimes.com/fullstory.asp?
filename=aFanata0scqzpga2Ua2a8a.axamal&folder=aHaoamW&Name=
Home&dtSiteDate=20060402