<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 25, 2006

No. 0830 ( Tinh Tấn dịch)

Giáo Hội Phật Giáo Tích Lan tổ chức đại lễ xuất gia

Gulf Times (AFP), ngày 14 tháng 3, 2006

Colombo, Tích Lan – Tích Lan sẽ tổ chức một đại lễ xuất gia để đánh dấu sự du nhập của Phật Giáo vào đảo Tích Lan này cách đây 2,550 năm cũng như bố trí hàng chục tu viện đã đương đầu với tình trạng đóng cửa , một nhà tổ chức đã nói hôm qua.

Khởi sự ngày trăng tròn đầu tiên của tháng Năm, 2,550 tu sĩ Phật Giáo sẽ được thọ giới trong một dự án cao cả để làm tăng trưởng Tăng đoàn đã bị giảm sút, Tỳ Kheo Missaka Kamalasiri đã nói.

“Chúng tôi thiếu hụt tăng sĩ một cách trầm trọng ở trong nước và vài tu viện đã đóng cửa vì lý do này. Chúng tôi hy vọng có 2,550 vị gia nhập Tăng đoàn trong vòng một năm.” Đại Đức Kamalasiri là thư ký tổ chức lễ kỷ niệm Phật Giáo đã nói.

Phật Giáo truyền đến Tích Lan từ nước láng giềng Ấn Độ. Giáo Hội Phật Giáo Nguyên Thủy tại Tích Lan, hình thức chính thống của Phật Giáo, có những sự liên kết chặt chẽ với Ấn Độ, Nepal, Miến Điện, Thái Lan và Nhật Bản.

Đại Đức Kamalasari nói rằng mặc dù đại lễ xuất gia trước đây vào năm 2001 bị thất bại, đất nước đã đạt được các thứ bậc trong Tăng Đoàn Phật Giáo trong thời gian này để đánh trống ủng hộ và thu hút giới trẻ khắp quốc gia.

Chư Tăng Phật Giáo không được trả lương và phải tùy thuộc vào những sự cúng dường của tín chúng. Tuy nhiên, một phần lớn Sa di có sự giáo dục cao hơn nhờ vào sự ủng hộ của các thiện tín của tu viện.

Đại Đức Kamalasiri đã nói rằng có khoảng 25,000 Chư Tăng trong dân số 19.5 triệu người của quốc gia này. Khoảng 70 % dân số là Phật tử.

Chính quyền đã nói rằng vật giá đắt đỏ đã ngăn trở sự cúng dường đến các tu viện và vài nơi tôn thờ đã bị khó khăn trong việc chu cấp cho hàng tăng lữ cũng như các thiện tín làm việc cho tu viện.

(tinhtan dich)

Buddhist hierarchy plans mass ordination of monks
Gulf Times (AFP), March 14, 2006

COLOMBO, Sri Lanka -- Sri Lanka will hold a mass ordination of monks to mark the arrival of Buddhism in the island nation 2,550 years ago as well as staff dozens of temples faced with closure, an organiser said yesterday.

Starting on the first full moon day of May, 2,550 Buddhist monks will be ordained in an ambitious project to swell depleted ranks, monk Missaka Kamalasiri said.

“We have a severe shortage of monks in the country and several temples have closed down because of this,” said Kamalasiri who is the co-ordinating secretary of the Buddhist anniversary celebrations. “We hope to have 2,550 joining the priesthood within a year.”

Buddhism came to Sri Lanka from neighbouring India. Sri Lanka’s Theravada sect, the orthodox form of Buddhism, has close links with India, Nepal, Myanmar, Thailand and Japan.

Kamalasiri said although a previous mass ordination in 2001 failed to bring results the state had approached the Buddhist hierarchy this time to drum up support across the country to attract youngsters.

Buddhist monks are not paid a salary and must depend on the offerings of devotees. However, a large number of novice monks have their higher education paid for by lay custodians of temples.

Kamalasiri said there were an estimated 25,000 Buddhist monks in this country of 19.5mn people. About 70% of the population are Buddhists.

Officials said high living costs discouraged donations to temples and some places of worship found it difficult to feed their clergy as well as lay workers.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2437,0,0,1,0