<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 3 22, 2006

No. 0827(Hạt Cát dịch)

Khám phá thêm nhiều hình dáng của Ðức Phật tại Viện Bảo Tàng Metropolian, New York

by Dana Tyler, CBS, March 20, 2006

NEW YORK, USA -- Ðây chính là thời điểm để đến và xem những tuyệt phẩm khác của nghệ thuật Phật Giáo. Tác phẩm được trưng bày không nằm trong tủ kính nên bạn có thể đến gần để ngắm nhìn cho mãn nhãn. Bạn sẽ thấy Ðức Phật, trung tâm, biểu tượng tâm linh của Phật Giáo, một trong những tôn giáo lớn trên thế giới, trong nhiều kích cỡ hình dáng khác nhau. Hai phóng viên của Ðài Truyền Hình CBS, Leidi và Tyler đã đến tham quan một trong những tác phẩm cổ điển tiêu biểu từ Ấn Ðộ.

Nghệ thuật điêu khắc mà chúng ta thưởng ngoạn tại đây là một trong những tuyệt phẩm của Ấn Ðộ chúng tôi. Xuất xứ từ khoảng năm 460 đến 475 và được nhìn nhận là hình ảnh cổ điển gần gũi giống Ðức Phật nhất. Vì vậy nó có một sự cân đối giữa hai thái cực hoàn hảo, vật lý đang hiện hữu, nhưng nếu bạn ngắm nhìn khuôn mặt với đôi mắt nhìn xuống, dường như mọi đường nét chìm sâu trong nội quán. Bạn chứng kiến một con người đang hiện hữu ở đấy nhưng trong một hình thức nào đó đã vượt qua sự quan tâm đến tử sinh, điều biểu lộ chính xác Ðức Phật là như thế nào..

Tyler và Leidy tìm thấy hai pho tượng đầy màu sắc từ Trung Hoa, ngày tháng ghi nhận vào khoảng năm 1000 sau Tây Lịch. Những bức tượng điêu khắc này là một trong nhóm 16 pho tượng được phát hiện trong một hang động ở TrungQuốc hồi đầu thế kỷ 20. Leydi nói với Tyler rằng Viện Bảo Tàng Metropolian thật may mắn có được chúng, những pho tượng khác trong nhóm nằm trong các viện bảo tàng tại TrungQuốc và Âu Châu. Ðức Phật cũng tạo một ấn tượng mạnh mẽ trong một bức họa hồi thế kỷ thứ 14 đã từng che phủ cả một bức tường một ngôi chùa ở Trung Quốc.

Không xa từ bức họa là một pho tượng Bồ Tát to hơn kích thước người thật. Denise nói “Ðây là tác phẩm hồi cuối thế kỷ thứ 6 từ Trung Quốc, nó quá to tướng nên nó phải được dựng lên tại mộ ngã tư hay một nơi rất công cộng, vì thế bạn có thể mường tượng bạn có mặt ở TrungQuốc vào thời điểm đó và bộ hành trên một con đường gió bụi và trông thấy nó khiến bạn được nhắc nhở đế biểu tượng của từ bi và cảm giác một cách chắc chắn.

Viện Bảo Tàng Metropolian chỉ triển lãm những công trình này vào thời điểm hiện tại trong năm, thời gian mà người ta tin rằng là lúc Ðức Phật viên tịch. Quan khách thăm viếng viện BảoTàng có thể khám phá rất nhiều hình dáng của ÐứcPhật trong Phòng Trưng Bày Á Châu.


Explore The Many Forms Of Buddha At The Met
by Dana Tyler, CBS, March 20, 2006
NEW YORK, USA -- Buddha is everywhere in the Metropolitan Museum of Art's Asian galleries.

You will see Buddha, the central, spiritual figure of Buddhism, one of the world's major religions, in all sizes here. Associate Curator Denise Leidy points CBS 2's Dana Tyler to one of Museum's classic examples of Buddha from India.

"The sculpture we're looking at here is one of our Indian masterpieces. It dates from 460 to 475 and is considered to be a classic image of what a Buddha would look like, So that it has a balance between absolutely, physically present being, but if you look at the face, the eyes are looking down, it seems to be introspective. You get a sense of the person who was there but had somehow moved beyond mortal concerns which is course exactly what a Buddha is."

Tyler and Leidy checks out the adjoining galleries, and find two colorful examples of Buddhist disciples from China, dating back to 1000 A.D. The sculptures are part of a group of sixteen that were found in a cave in China in the early 20th century. Leidy tells Tyler that the Met is lucky to have them, the others are in museums in China and Europe.

Buddha also makes a big impression in a 14th century painting that once covered a temple wall in China. Surrounded by regal figures, known as Bodhisattvas, this Buddha represents medicine.

In Buddhism, by the way, a Bodhisattva is an enlightened being who stays in the world to guide the rest of us.

Not far from the painting, there's another larger-than-life Bodhisatva figure. Denise says

"This is a late 6th century piece from China, it's so large it must have been placed at a crossroads or something very public, so you could imagine being in China at that point in time and walking on a dusty road and seeing it there and remembering it symbolizes compassion and feeling very assured."

Right now is the time to come and see another masterpiece of Buddhist art. It's not under glass so you can get up close to a Japanese painting from the 14th century. It depicts the death of Buddha. While a few people in the painting know that Buddha's death is actually a good thing, almost every other image, human and beast, is in despair.

Leidy tells Tyler the Met displays this work at this time of year only, when it's believed Buddha died. "This was his final lifetime, and now he's transcended all mortal concerns. Most of his followers don't see that .. you've got this elephant writhing in pain on his back, you've got this monkey depressed, in the upper right hand corner you've got his mother coming down from heaven, it's kind of a way station, she's crying so eyes are covered."

Visitors to the Metropolitan Museum of Art can explore the many forms of Buddha in the Asian Galleries.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=5,2461,0,0,1,0