<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 18, 2006

No. 0811 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Phổ Ðà Sơn Triết Giang, Trung Quốc, danh thắng Phật giáo giàu có nhất.
By Channel NewAsia’s China Correspondent Tan Bee Leng.
Posted: 13 March 2006 2107 hrs
Triết Giang, TrungQuốc: Khi nói đến những cao sơn của Phật Giáo Trung Hoa, rất ít các đỉnh núi nổi danh hơn so với Phổ Ðà Sơn ở tỉnh Triết Giang thuộc Trung Quốc.

Mỗi năm , có hơn 2.5 triệu người ồ ạt viếng thăm sùng bái địa điểm này như một trong những danh sơn thánh địa Phật giáo thiêng liêng nhất Trung Quốc.
Đó là một trong những danh địa Phật Giáo lâu đời nhất cuả Trung Quốc.

Một hải đảo cổ xưa trong một thế giới hiện đại, truyền thuyết cho rằng Phổ Ðà Sơn là đạo tràng của Bồ Tát Quán Âm từ 1,500 năm trước.

Hình ảnh của Ðức Quán Âm chiếm ngự cả hải đảo với pho tượng cao 33 metre nổi bật trên nền trời xanh.

Công trạng này phải dành cho một nhà sư người Nhật, người lần đầu mang pho tượng Quan Âm đến Phổ Ðà từ Ngũ Ðài Sơn- một danh sơn Phật Giáo nổi tiếng khác”

Câu chuyện kể rằng Hòa Thượng Huệ Ngạc dự định mang pho tượng về quê nhà Nhật Bản, nhưng dòng nước ngược khiến ông mắc cạn tại Núi Phổ Ðà.

Và ông mộng thấy Bồ Tát Quán Âm muốn ông để lại pho tượng nơi đây. Sau đó thì Hòa thượng Huệ Ngạc quyết định xây dựng một ngôi đền để thờ phụng pho tượng.

Ngôi đền sau đó đã trở thành ngôi chùa và mọi người gọi ngôi chùa là “ Bu –Ken-Gu - Bất Khẳng Khứ”. Có nghĩa là “ Không chịu đi”

Khởi đầu từ một câu chuyện nhỏ bé như trên, một hòn đảo nhỏ 12 cây số vuông hiện tại có mật độ chùa chiền và tu viện cao nhất Trung Hoa.

Ông Jiang Baohua, Giám đốc điều hành văn phòng thành phố Chu Sơn Phổ Ðà Sơn, nói: “ Thời cực thịnh của Phổ Ðà Sơn nhằm vào những năm cuối đời nhà Thanh và những năm đầu thời Trung Hoa Dân Quốc.

“Tài liệu cho biết đảo có 3 ngôi chùa chính, 88 Tu Viện, 128 am thất và khoảng 4000 tu sĩ. Đó là con số thống kê vào những ngày tháng cực thịnh, thời ấy tất cả các kiến trúc trên núi đều là chùa chiền, tu viện, và tất cả mọi người trên đường phố đều là tu sĩ.

Giá vé thuần túy vào đảo một người US $14, và đi thăm viếng các ngôi chùa thì mỗi nơi có giá biểu riêng.

Giá vé thu nhập tổng cộng hơn 125 triệu Mỹ kim một năm, đó là con số khủng khiếp của việc thu nhập của một hòn đảo nhỏ.

Hiện tại mỗi năm Phổ Ðà quyên cúng hơn 1 triệu Mỹ kim cho việc từ thiện.

Mount Putuo touted as Zhejiang's richest Buddhist site
Posted: 13 March 2006 2107 hrs
By Channel NewsAsia's China Correspondent Tan Bee Leng
ZHEJIANG : When it comes to the height of Buddhism, there are few peaks more popular than Mount Putuo in China's Zhejiang province.

Each year, more than 2.5 million visitors trek up what is widely regarded as one of the country's most "sacred Buddhist mountains".

It is one of China's oldest Buddhist sites.

An ancient island in a modern world, the legend goes that Mount Putuo welcomed the Buddhist Goddess of Mercy or Guanyin 1,500 years ago.

She is clearly the dominant figure there, with a 33-metre high statue of her towering over the island.

A Japanese monk has been credited with bringing the very first Guanyin statue to Mount Putuo, obtained from Mount Wutai - another of the so-called "sacred mountains".

The story goes that Monk Hui' E had planned to take the statue home to Japan, but turbulent waters left him stranded just off Mount Putuo.

While there, he dreamt that Guanyin asked him to leave her statue behind.

Monk Hui' E decided to set up a shrine for the statue in a house.

The house has since then become a temple and the people call the temple "Bu-ken-qu", which means "Unwilling to Leave".

From that small beginning, the small 12 square kilometre island now has the country's highest density of temples and monasteries.

Mr Jiang Baohua, Director of Zhoushan Mount Putuo Management Bureau, says: "Mount Putuo was at its zenith during the late Qing dynasty and the early years of the Republic of China.

"Records show that the island had three main temples, 88 monasteries, 128 sheds and about 4000 monks. It is said that in those days, all buildings on the mountain were temples and all the people on the streets were monks."

Entry to the island alone costs US$14, and each temple charges a separate entrance fee.

So total ticket revenue amounts to more than US$125 million a year.

It is a staggering amount of loose change for a little isle!

Mount Putuo now donates more than US$1 million each year to charity.

Local authorities have resisted having any air or land links to the island to ensure Mount Putuo remains a true "Kingdom Amidst the Sea". - CNA/de

Copyright © 2006 MCN International Pte Ltd

E-mail this page Print this page Forum