<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 3 16, 2006

No. 0814 (Hạt Cát dịch)
Người mẫu nổi tiếng Kate Moss quy ngưỡng Phật Giáo
Tuesday March 14, 12:03 PM

Trong hàng ngũ những nhân vật nổi tiếng, Madonna theo đạo Kabbalah, Tom Cruise thì theo Scientology, Cliff Richard Cơ Ðốc giáo. Bây giờ thì một nhân vật nổi tiếng khác nhìn nhận ra đã đến lúc phải tìm kiếm một điều gì sâu sắc và khám phá cũng như phát triển về mặt tâm linh của đời sống hơn là bị trói buộc trong thế giới của những trò giải trí xô bồ đầy áp lực, và dường như Phật pháp đang kêu gọi Kate Moss. Căn cứ theo tạp chí Grazia, Cô người mẫu thượng thặng Kate Moss đang tìm kiếm con đường tâm linh của Cô trong Phật giáo.

Một nguồn tin cho biết “ Kate cảm thấy Phật pháp sẽ đưa Cô ra khỏi giai đọan tăm tối”

Cô đang tìm hiểu về nghiệp báo và bị lôi cuốn bởi ý tưởng “gieo giống nào gặt quả nấy”.

Kate bị mất vài hợp đồng sau khi hình ảnh của cô, nghe nói là sử dụng ma túy cùng với người bạn trai cũ, xuất hiện trên tờ báo Daily Mirror.
Tiếp theo một đợt cai nghiện trong một y viện tại Mỹ, Cô đã trở lại với công việc và hợp đồng lại ào ạt kéo tới khiến cô có thêm biệt danh Comeback Kate.

Nguồn tin cho biết thêm “Cô đang nghĩ đến việc làm thiện sự công đức để được nghiệp lành trong đời sống của Cô.

Như vậy, Kate có trở thành một Phật tử với đầy đủ lông cánh chăng?. Chúng ta sẽ tập chú vào việc này.

Kate Cleans Up Her Karma

Tuesday March 14, 12:03 PM

Madonna's got Kabbalah, Tom Cruise has Scientology, Cliff Richard has Christianity...Now another celebrity has realised that it's time to look further than the trappings of the showbiz world and explore the spiritual side of life - and it looks like Buddhism is calling Kate Moss.According to Grazia magazine, supermodel Kate is looking into Buddhism.

A source said: "Kate feels Buddhism will get her through the dark times.

"She's been reading up about karma and is fascinated by the idea

that your behaviour comes back on you."

Kate lost several contracts after pictures of her allegedly taking drugs with former boyfriend Pete Doherty appeared in the Daily Mirror.

Following a stay in a US clinic she has returned to work and the offers have poured in, earning her the nickname Comeback Kate.

The source added: "She's thinking about doing charity work to get good karma in her life."

So, is Kate going to become a fully-fledged Buddhist?

We'll have to meditate on that one.

http://uk.news.yahoo.com/14032006/140/kate-cleans-karma.html