<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 3 09, 2006

No. 0805 (Hạt Cát dịch)

Khoa học gia giải mã Sớ giải Phật Giáo với kỹ thuật xác định ngày tháng bằng than.
by Jacquie van Santen, ABC Science Online, March 9, 2006

Kỹ thuật xác định ngày tháng bằng than đã tỏ lộ ánh sáng mới vào sớ giải cổ và những gì chung quanh lịch sử văn học Phật Giáo.

Sydney, Australia -- Thủ bản kinh văn hiếm quý Phật Giáo được mệnh danh “ Sớ Giải Biển Chết” quả thực có xuất xứ từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, kỹ thuật bản sao bằng than cho thấy như trên.

Các thủ bản này, được viết trên vỏ cây mỏng manh, cung cấp một nhận thức quan trọng trong việc soi rọi vào sự phát triển của văn học Phật Giáo và khỏa lấp khe hở trong một vài địa vực của lịch sử Phật Giáo.

Phật Giáo có truyền thống khẩu truyền từ xưa cho đến bây giờ, nó phát triển từ khẩu truyền đến ghi chép thành văn bản như thế nào rất ít được biết đến. Trong khi Phật giáo hưng thịnh xuyên suốt Á châu thì nó biến mất ở Ấn Ðộ, Trung Á, và quần đảo Nam Dương tiếp nhận nó với nhiều truyền thống văn học khác nhau.

Kỹ thuật xác định ngày tháng bằng than được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc Tổ Chức Khoa Học Nguyên Tử và Kỹ Thuật Úc Châu đã xác nhận dữ kiện này.

Các khoa học gia đã sử dụng tiến trình của sự đo đạc quang phổ để phóng bức xạ carbon ngày tháng trên vỏ cây đã được ghi chép bằng chữ viết.
Hai thủ bản có ngày tháng nằm vào khoảng giữa thời gian năm 130 đến năm 250 sau Tây Lịch, ba thủ bản khác có ngày tháng từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ năm sasu Tây Lịch

" Một trong những thủ bản được nghiên cứu được phát hiện trong một cái lọ với câu đề tặng trên đó chỉ rõ nó được hiến tặng trong năm 12. Trong khi nó không nói rõ đó thuộc thời kỳ nào nhưng đặc tính của câu đề tặng đã cho chúng ta biết nó đề cập đến kỷ nguyên Kanishka.

Kanishka là một vị vua tầm vóc quan trọng tại miền Bắc Ấn Ðộ sống vào khoảng thế kỷ nhứ nhất và thứ hai sau Tây Lịch, nhưng thời gian ông sống và cai trị đã được tranh luận cả hơn thế kỷ.

“Những gì kỹ thuật xác định ngày tháng bằng than đã nói lên với chúng tôi là ngày tháng vào khoảng năm 78 sau Tây Lịch đã được một số học giả tin tưởng trước đó đã không còn có thể đứng vững được nữa, bởi vì ngày tháng thực sự của nó được xác định với kỹ thuật xác định bằng than,. Những thủ bản này được tin tưởng rằng có nguồn gốc từ A Phú Hãn chen lẫngiữa những nghệ phẩm khác đã được bán ra thị trường quốc tế trong thời gian chiến tranh.

------------------
Buddhist scrolls at one with carbon dating
by Jacquie van Santen, ABC Science Online, March 9, 2006

Carbon dating is shedding new light on ancient scrolls and what they tell us about the history of Buddhism

Sydney, Australia -- Rare manuscripts dubbed the 'Dead Sea Scrolls of Buddhism' are indeed from the 1st and 5th centuries AD, carbon dating shows.

The manuscripts, which were written on fragile birch bark, provide an important insight into the development of Buddhist literature and help fill the gaps in some areas of Buddhist history.

Buddhism was traditionally a spoken tradition and until now, little has been known about how it developed from the spoken to the written word.

While Buddhism flourished throughout Asia, it disappeared from India, Central Asia and the Indonesian archipelago, taking with it many literary traditions.

"When we first learnt about these manuscripts we looked at the scripts and the language and made a rough estimate of their approximate age," says Dr Mark Allon, from the University of Sydney, an Australian researcher who is translating the text.

Carbon dating, conducted by researchers from the Australian Nuclear Science and Technology Organisation, confirmed the assessment.

The scientists used the process of accelerator mass spectrometry to radiocarbon date the bark on which the manuscipts were written.

This process counts the rare carbon-14 isotopes in a sample and uses this to calculate the sample's approximate age based on the radioactive decay over time.

Two manuscripts from the Senior collection, which is named after the scrolls' British owner, date to between 130 and 250AD

And three manuscripts from the Schøyen text, named after the scrolls' Norwegian owner, date to between the 1st and 5th century AD.

Allon says the Senior collection dating is particularly important because it makes a major contribution to Indian Buddhism chronology.

"One of the manuscripts we studied was found in a pot with an inscription on it indicating that it was donated in the year 12. While it didn't say what era that was, the characteristics of the inscription tell us that it must refer to the Kanishka era."

Kanishka was a very important king in northern India in about the 1st or 2nd century AD, but the dates he lived and ruled have been debated for a century or more.

"What the carbon dates told us was that the earlier date favoured by some scholars, namely 78AD, is no longer tenable because the carbon dates tell us that the manuscripts actually dated from 130AD to 250AD."

The manuscripts are believed to have originated from Afghanistan and are among many archaeological artefacts that were sold on the international market in times of war.