<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 3 04, 2006

No. 0798 ( Hạt Cát dịch

Sách mới về cuộc đời Vua A Dục bằng tiêng Ba Lan
[ Friday, March 03, 2006 01:36:59 pmIANS ]

BRUSSELS: Sau nhiều năm nghiên cứu, tác giả Ba Lan nổi tiếng Janusz Krzyzowski đã cho ra mắt quyển sách về cuộc đời và những thành tựu của một vị vua Ấn Ðộ thời xưa, Ðại Ðế Ashoka, bằng tiếng mẹ đẻ, tiếng Ba Lan.

“Tôi bị lôi cuốn với tư cách và cống hiến của Ngài trong việc phát triển Phật Giáo. Lịch sử cổ đại Ấn Ðộ rất gần gũi với tâm tư tôi. Mục đích của tôi là giới thiệu đến độc giả Ba Lan về cuộc đời và những thành tựu của Ngài . Ông trả lời như trên trong một buổi phỏng vấn.

Trong thập niên vừa qua, Krzyzowski đã tích cực phát hành sách vở về âm nhạc, tôn giáo Ấn Ðộ, và thi ca Urdu - Ngôn ngữ chính thức của Pakistan. Năm vừa qua ông đã chuyển ngữ công trình của nhà thơ trứ danh Urdu Mir Taki Mir sang tiếng Ba Lan với sự trợ giúp của nhà thơ Ấn Ðộ Surender Zahid cư trú tại Warsaw.

“Dr. Krzyzowski đã khỏa lấp được khoảng trống lớn lao trong sự thấu đáo lịch sử Ấn Ðộ tại Ba Lan. Ðó là một thành tựu lớn lao cho một bác sĩ y khoa đã viết nên đề tài lịch sử cổ đại Ấn Ðộ trong khi nhiều nhà Ấn Ðộ học Ba Lan cho đến bây giờ vẫn chưa dám mạo hiểm”. Ðại Sứ Ấn Ðộ tại Ba Lan, ông Anil Wadhwa, trong buổi ra mắt quyển sách đã nói như trên, và ông nói thê m “Sự phát hành quyển sách này sẽ nhắc nhở những tác giả khác về Ấn Ðộ viết nên những tác phẩm tương tự”.

Stanislaw, một giáo sư thuộc Học Viện Khoa H ọc Ba Lan nói rằng đó quả thực là một công trình tiên phong mà Dr. Krzyzowski đã hoàn tất. Nhưng Hội đồng Liên Hiệp Văn Hóa Ân Ðộ ( viết tắt ICCR) nên nâng đỡ ngành nghiên cứu lịch sử Ấn Ðộ tại Ba Lan.

Cho đến nay thì ICCR đã gửi giáo chức ngành ngôn ngữ Ấn Ðộ đến Ba Lan. Ðã đến lúc ngành Ấn Ðộ học không nên bị cấm đoán chỉ có học về ngôn ngữ mà thôi. Ðó quả thực là một điều không may mắn rằng không có một quyển sách nào về lịch sử Ấn Ðộ dành cho học sinh tại Ba Lan.


New book on King Ashoka in Polish language
[ Friday, March 03, 2006 01:36:59 pmIANS ]
BRUSSELS: After years of research, noted Polish writer Janusz Krzyzowski has come out with a book on the life and achievements of the ancient Indian king, Ashoka the Great, in his native language.

"I am fascinated with Ashoka's personality and his deeds to promote Buddhism. The history of ancient India is very close to my heart. My purpose is to introduce Ashoka and his life achievements to Polish readers," said Krzyzowski in an interview.

For the past decade, Krzyzowski has been active in publishing books on Indian music, religion and Urdu poetry. Last year he translated the work of renowned Urdu poet Mir Taqi Mir into Polish with the help of Indian poet, Surender 'Zahid' based in Warsaw, according to INEP agency.

"Dr Krzyzowski has filled a great void in understanding Indian history in Poland. It is a great achievement for a medical doctor to write a chapter of ancient Indian history when many Polish Indologists have not ventured hitherto," said Indian Ambassador Anil Wadhwa at the launch of the book here.
"The publication of this book will prompt other writers on India to write similar books," he added.

Stanislaw Tokarski, professor at the Polish Academy of Sciences, said: "It is indeed a pioneer work what Krzyzowski has done. But the Indian Council for Cultural Relations should promote Indian historical studies in Poland.

"So far the ICCR has been sending Indian language teachers whose utility is very limited. Time has come that history teachers should be sent. Indology should not be restricted to language studies only. It is indeed unfortunate that not a single textbook on Indian history is available for students in Poland."

The book has been published by the Indo-Polish Cultural Committee (IPCC), whose chairman Umesh Nautial has been instrumental in raising the funds for the project.

http://timesofindia.indiatimes.com/articleshow/1436782.cms