<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 2 26, 2006

No. 0785 (Hạt Cát dịch)
Phát hiện tượng Phật thủ chưa biết nguồn gốc
The Union, February 24, 2006
Western Nevada County, CA (USA) Viên chức liên bang đã tạm giữ khoảng 230 tượng Phật thủ từ một người đàn ông Colfax, người đã nghĩ rằng số tượng Phật thủ này có nguồn gốc hồi thế kỷ thứ 12.

Jim Bowers thuộc vùng Colfax nói rằng 4 viên chức thuộc Sở Ðịa Chính và Cảnh Sát Trưởng Quận Hạt Placer đã tìm đến cửa hàng của ông ta tại Colfax hôm thứ Tư và tịch thu số phẩm vật này. Bower đã mua món hàng này trong thời gian gần đây từ Hermann Henry, một cư dân Colfax, người mà ông Bower nói rằng đã phát hiện số phẩm vật tại một bờ sông cũng thuộc vùng Colfax.

Chính phủ liên bang vẫn chưa tìm ra tung tích của Henry

Ông Bowers nói “Việc này ngoài tầm tay của ông, ông đã trả cho Henry 300 đô la hiện kim và một số vàng bạc trị giá $2,700 cho số tượng Phật thủ cỡ đầu ngón tay này. Ông ta nói nghiên cứu của ông trên các phẩm vật này cho thấy có thể đó là nghệ phẩm cổ xưa.

Ông Bowers đã liên hệ với viên chức liên bang sau khi mua món hàng để nhờ họ tìm hiểu xem những vật này có liên hệ đến lịch sử hay không nhưng rốt cuộc thay vào đó là luật pháp được đưa ra trong việc tịch thu số hàng.

Một viên chức nói “Họ phải làm sáng tỏ về nguồn gốc của nó, có thể nó bị đánh cắp từ đất đai thuộc về Sở Ðịa Chính liên bang.


Sở Ðịa Chính liên bang, Sở Khẩn Hoang cùng với Sở Công Viên tiểu bang California đều tham gia vào cuộc điều tra bởi vì những pho tượng Phât thủ này có thể là được thu thập từ khu Khu Tái Chế Auburn.

Donna Turner, viên chức làm việc tại khu Kỹ Nghệ Tái Chế nói rằng bà thấy không có gì trở ngại trong việc sở Ðịa Chính tạm thời giữ lại số phẩm vật này cho đến khi đã xác nhận nguồn gốc của nó.
Bà Turner nói “Những phẩm vật này sẽ được trả lại cho Bowers nếu nó không phải là vật bị đánh cắp và nếu Bowers không có trộm cắp ở một khu vực đào xới Trung Quốc nào”.

Ông Bowers không chắc chắn lắm, ông nói, họ chẳng cho ông một tờ giấy chứng nhận nào.
Tuy nhiên, Bowers vẫn tiếp tục cố gắng tìm hiểu xem những tượng Phật thủ này đến từ đâu. Giả thuyết mới mẻ nhất của Bowers là có lẽ những pho tượng này đã bị quét xuống sông từ một ngôi nhà nào đó trong trận lụt năm 1954.
Ông Bowers nói “Tôi sẽ tìm ra sự thật về việc này, tôi muốn tôi có thể nói rằng tôi đã bảo bạn rằng đó là cổ vật”

Feds seize Buddha heads

By Dave Moller, The Union, February 24, 2006

Western Nevada County, CA (USA) -- Federal agents have seized about 230 Buddha heads from a Colfax man who thinks they could date back to the 12th century.

Jim Bowers of Colfax said four agents from the Bureau of Land Management and a Placer County Sheriff's officer showed up at his downtown Colfax store Wednesday and confiscated the pieces. Bowers recently bought them from Hermann Henry of Colfax, who he said found them in a Colfax area riverbed.

The Union was unable to locate Henry.

"I'm a stress case," Bowers said Thursday. "This thing has gotten out of hand."

Bowers said he paid Henry $300 cash and gave him another $2,700 in gold and quartz for the thumbnail-sized Buddha heads. Bowers' said his research into the heads indicated they may be ancient artifacts.

Bowers contacted The Union after his purchase, hoping an article could help him find out if the heads were historic or not. The piece in Tuesday's edition of The Union apparently brought the law instead.

"It's sitting here right in front of me," said BLM Assistant Special Agent Russ Butler. He confirmed the heads had been confiscated from Bowers "Better Than Naked," shop in Colfax's old train station by fellow special agent Raymond LeLoup.

"They had to recover the alleged artifacts because they may have been removed illegally from federal land," Butler said.

Butler said BLM, the federal Bureau of Reclamation and the California State Parks Department are all involved in the investigation, because the heads may have been picked up in the Auburn State Recreation Area, some of which is on BLM and Bureau of Reclamation land.

"We'll probably figure out in the next day or two whose jurisdiction it is," Butler said. "It's more than likely Bureau of Reclamation or state parks."

Donna Turner, the park ranger at the Auburn State Recreation Area said she had no problem with BLM taking custody of the heads until their origin can be established. That's just part of the investigation, she said.

"It's likely they will be returned to Bowers if they are not stolen and if he did not loot a Chinese dig site," Turner said.

Bowers is not so sure. "They didn't give me a receipt or nothing," he said.

However, Bowers continues to try to find out from where the Buddha heads came. His latest theory is that they were washed down river from a home that was flooded out in 1954.

"I'm going to figure out the truth on this," Bowers said. "I want to be able to say 'I told you they were old.'"

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2357,0,0,1,0