<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 24, 2006

No. 0783 (Hạt Cát dịch)
Sống đẹp: “Ðạo Phật đưa đến Hưng Thịnh, Trí Tuệ và Nội Tĩnh”, một quyển sách mới phát hành của Sư Basnagoda
Trí tuệ cổ xưa của Ðức Phật thích ứng cho đời sống thế tục hiện đại.
Edited by Carly Zander, Send2Press.com, Feb 21, 2006

HOUSTON, TX (USA) -- Người ta có thể gọi đó là con đường cổ xưa của Ðức Phật, tuy nhiên từ ngữ cổ xưa chỉ thích đáng để nhận diện mớ kinh điển 2500 năm mà những tư tưởng này đang chịu ảnh hưởng. Trí tuệ mà chúng ta thừa hưởng là thực tiễn, hữu ích và cực kỳ thích hợp với đời sống hiện đại.

Trong quyển sách Sống Ðẹp: Phật Ðạo dẫn tới Hưng Thịnh, Trí Tuệ và Nội Tĩnh của Tỳ Kheo Basnagoda Rahula, Sư đã bộc lộ, trong một ngôn ngữ văn nhã , đơn giản, những bước đi và những phương pháp Ðức Phật đã giới thiệu cho sự thành công và hạnh phúc của đồ chúng.

Quyển sách này là quyển duy nhất không nhắc nhở đến các phép mầu Phật Giáo mà chỉ tập trung vào hướng dẫn của Ðức Phật cho đời sống hằng ngày của độc giả. Sống Ðẹp hấp dẫn và mang lại lợi lạc đến cho những độc giả nào nỗ lực phấn đấu mong đạt được thành tựu trong các lãnh vực như tài chánh vững bền, sức khỏe khang kiện, quan hệ xã hội tốt đẹp, lý trí kiên cường, phát triển cá nhân hoàn hảo, đạt được nội tĩnh và hạnh phúc

Những gì mà tác giả thảo luận trong quyển sách này có thể được xem như là một khám phá. Ngài Arthur C.Clarke, người viêt lời nói đầu cho quyển sách, nói rằng“Sống đẹp là một nỗ lực “Tái khám phá những yếu tố căn bản và những giá trị Phật Giáo đã bị khuất lấp hằng bao thế kỷ trong văn hóa và lịch sử”.

Tỳ Kheo Basnagoda Rahula Sinh quán tại Tích Lan, thuở nhỏ Sư thọ giới Sa Di tại chùa Attanagalla Royal Temple. Sau khi thọ Ðại Giới và lấy được bằng cử nhân về Triết Học Phật Giáo Tích Lan, Sư di dân sang Mỹ năm 1990. có bằng Ph.D về Anh Ngữ từ Texas Tech Universal, Lubbock và bằng M.A về Văn chương từ Universal of Houston, Clear Lake. Hiện nay Sư là tu sĩ thường trú tại the Houston Buddhist Vihara và dạy Anh Ngữ tại Ðại Học Houston- Downtown.

Buddha's Ancient Wisdom for Modern Secular Life
Edited by Carly Zander, Send2Press.com, Feb 21, 2006

HOUSTON, TX (USA) -- One may call it Buddha's ancient path, yet the word "ancient" is suitable only to identify the 2500-year-old texts from which these ideas are taken. The wisdom offered is practical, useful, and exceedingly relevant to modern life.

In his book "Beautiful Living: Buddha's Way to Prosperity, Wisdom, and Inner Peace" (ISBN: 0-9772343-0-4), Bhikkhu Basnagoda Rahula reveals, in simple yet elegant language, the steps and techniques Buddha recommended for the success and happiness of his lay community.

This book is unique because it stays away from Buddhist metaphysics and focuses on Buddha's guidance of the reader's daily life. Beautiful Living fascinates and benefits those who strive for financial stability, healthy personal and social relationships, rational decisions, personality development, inner peace, and happiness.

What the author has discussed in this book can be best termed as a discovery. Sir Arthur C. Clarke, who wrote the foreword, states that Beautiful Living is an effort to "rediscover the principles and values of Buddhism that have been obscured by centuries of culture and history."

Bhikkhu Rahula has been a Buddhist monk for over 25 years. He holds a Ph.D. in English from Texas Tech University in Lubbock and now serves the congregation of Houston Buddhist Vihara while teaching English at the University of Houston-Downtown.

For more information about this book, or to schedule an interview with Bhikkhu Rahula, please use the following contact information:

Phone: 713-501-9084
Email to rbasnagoda@yahoo.com
Web site: http://www.vimamsa.com
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=10,2345,0,0,1,0