<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 22, 2006

No. 0780 ( Nhị Ðộ Mai dịch)

CD Kinh Pháp Cú phiên bản tiếng Singhala
The Buddhist Channel,Feb 22,2006

Perth,Australia—Để đáp ứng lòng mong muốn lâu dài cần thiết của nhiều Phật Tử ở mọi nơi, 4 tập CD của Dhammapada - Kinh Pháp Cú, ( phiên bản Singhala) đã phát hành bởi Lanka Heritage.

Dhammapada- Kinh Pháp Cú là một trong những tác phẩm văn học và triết học Phật Giáo ý nghĩa nhất. Đó được xem như bởi chính lời dạy của Đức Phật và hầu như là thông dụng nhất trong Tam tạng Thánh Ðiển. Dhammapada, kiến thức và trí tuệ của Đức Phật, gồm có 26 tập gọi là Vagga với khoảng 423 tiểu đoạn.

Ðược viết như một bài thơ, đọc đi, đọc lại, và hành trì theo đó để dẫn đến đời sống tốt đẹp hơn, Kinh Pháp Cú thích hợp cho tất cả mọi tôn giáo, CD đươc chuyển ngữ qua nhiều ngôn ngữ và đi sâu vào lòng tôn kính của Phật Tử. Có tất cả 100 dạng chuyển ngữ Giáo Pháp từ Anh ngữ và ngôn ngữ Tích Lan và được trích dẫn nhiều lần trong đời sống mỗi ngày của họ.

Bộ CD bao gồm cả kệ tụng do Rev.Beruwala Siri Sobithla, B.A thực hiện.(The resident monk at Srilanka Buddhist Temple Perth Australia) tiếp theo là lời giảng giải tiếng Singhala của mỗi bài thơ.

Giá biểu tại Úc là $20 cho 4 bộ CD cộng thêm 6$ Australia bưu phí( trong Úc) và đây là giá phải chăng để mua. ………

Mọi sự yêu cầu, xin vui lòng liên lạc Nalin Jayawardane hoặc Sanath Mapa taik Perh, Australia.


LankaHeritage Releases Dhammapada CD set
The Buddhist Channel, Feb 22, 2006
Perth, Australia -- To fulfill a long felt need of Sinhala Buddhists everywhere, a four CD volume of the Dhammapada (Sinhala Version) was released by the Lanka Heritage.

The Dhammapada is one of the greatest literary products of Buddhist literature and philosophy. It is considered by many as Buddha’s own teaching and hence undoubtedly is the most popular canonical text of Buddhism contained in Tri-Pitaka. The Dhammapada, the wisdom and insight of Buddha, consists of 26 chapters called Vagga spanning into 423 verses.

Written as a text to be read, reread, and followed to lead a better life, Dhammapada is suitable for people of all religious backgrounds. It has been translated to many languages and is revered by all sects of Buddhist thought. There are hundreads of various translations of Dhammapada to English and Sinhala and is a commonly quoted by many in their day to day life.

The Compact Disk of the Dhammapada is created to fill the void of non-availability of Dhammapada in electronic format for listening pleasure. The CD Set contains complete Dhammapada verses chanted by Rev. Beruwala Siri Sobitha, B.A. (the resident monk at Srilankan Buddhist Temple Perth Australia) followed by sinhala explanation of each verse.

It is priced at Aust $20 for the four CD set plus A$6.00 Pkg/Postage (within Australia) and this is truly a treasure to buy. Profits if any will go to worthy causes.

For inquiries, please contact Nalin Jayawardane or Sanath Mapa of Perth, Australia.

Nalin
Tel: 08-94951907
Email: naljaya@iinet.net.au

Sanath
Tel: 08-94554760
Email: sanath.mapa@mainroads.wa.gov.au

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=11,2342,0,0,1,0