<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 2 20, 2006

No. 0766 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Ðại Học British Columbia, Canada thực hiện chương trình nghiên cứu Phật Giáo.
Trường học được ủng bộ 4 triệu đồng từ thương gia miền tây Vancouver.

VANCOUVER, Canada, Feb 4, 2006—Chỉ vài năm sau cuộc cách mạng văn hóa của Trung Quốc chấm dứt, Pitman Potter nhìn thấy điều lạ kỳ: Chùa Phật Giáo, tuy vẫn dán đầy những bức tranh cuả Mao Trạch Đông, nhưng một lần nữa nông dân lại tụ tập chiêm bái lễ lạy trong niềm tin Phật pháp.

Giáo sư Potter, người đã tốt nghiệp đại học trong chuyến thăm viếng Trung Quốc và hiện tại là giám đốc học viện nghiên cứu Á Châu tại Đại học British Columbia nói “Đó là sức mạnh điển hình trong việc làm thế nào để có thể tồn tại của tôn giáo”.

Sự tương phản gây ấn tượng sâu sắc, Ông nói. “ Những ngôi chùa đã bị đóng cửa trong cuộc Cách Mạng Văn hóa, và nhiều nơi bị phá hủy cho bộ mặt mới của xã hội. Nhưng vào giây phút được giải tỏa và quần chúng được tự do đôi chút, nhưng không hoàn toàn tự do, họ đã dấn thân và hành động".

Giáo sư Potter nói thêm “Ðiều đó khiến tôi hiểu rằng đức tin sâu thẳm của người Phật Tử hoàn toàn bền vững và mặc dầu tất cả điều khủng khiếp của Cách Mạng Văn Hóa còn thừa lại rõ ràng tiếp nối đời sống tại Trung Quốc".

Việc bắt bớ của chủ nghĩa Mao Trạch Đông đã kết thúc bởi vì xã hội không thể nào tách rời sức mạnh truyền thống của Đạo Phật, Ông nói.

Hiểu được điều đó tức là hiểu được sinh họat của Á Châu ngày nay, Ông nói, nhưng việc học hỏi kinh điển, tục lệ và những nghi lễ của Đạo Phật chỉ là một phần của nan đề.

Ông nói “Các học giả phải khảo sát ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo đến tầm nhìn thế giới, đến giá trị xã hội , đến thực hành bảo vệ sức khỏe, đến giáo dục và phát triển nhân sinh, đến thương mại v.v...như thế nào”.

Đế kết thúc, UBC tuyên bố trong tuần này sẽ thành lập một chương trình Phật Giáo và Xã Hội hiện đại, được yểm trợ bởi 4 triệu Gia Kim từ thương gia Robert Ho ở West Vancouver

Ông Ho, 73, là người đứng sau sự thành hình trung tâm nghiên cứu tại trường Đại học Hong Kong vào năm 2000, và dự trù hiến tặng 4 triệu đồng khác đến trường Đại Học Toronto để bắt đầu một chương trình nghiên cưú Phật Giáo tại đây.

Ông cũng hiến tặng 25 triệu đồng đến Colgate University tại tiểu bang New York để xây dựng một trung tâm khoa học đa khoa với tên của ông, sẽ hoàn thành vào năm 2008.

Ông Ho là một trong những gia đình tiếng tăm nhất tại Hong Kong, một gia đình giàu có nhờ kinh doanh và phát triển ngành địa ốc và bất động sản. Nội tổ của ông, Sir Robert Ho Tung, người yểm trợ tài chánh cho Bác Sĩ Tôn Dật Tiên trong nỗ lực hình thành một Trung Quốc Cộng Hòa và được phong tước hầu do sự phục vụ của ông cho Vương Quốc Anh.

Ông Ho cũng là chủ tịch Hiệp Hội Từ Thiện Tung Lin Kok Yuen Canada, điều hành một ngôi chùa hoạt động trên đường Victoria Drive tại Vancouver. Trong năm 2004, ông đã thành lập hội từ thiện với cùng tên .

Univ of British Columbia to launch Buddhism study program

by JONATHAN WOODWARD, Globe and Mail, Feb 4, 2006

School backed by $4-million endowment from West Vancouver businessman

VANCOUVER, Canada -- It was a strange sight for Pitman Potter to behold, only a few years after the end of China's Cultural Revolution: A Buddhist temple, still plastered with pictures of Mao Zedong, surrounded by peasants once again practising devotions.

That was a powerful example of how religion could survive even the repression and Maoist purges in the late 1960s and 1970s, said Prof. Potter, who was then a graduate student on a visit to China and is now the director of the Institute of Asian Research at the University of British Columbia.

"The contrast was striking," he said. "Temples were closed in the Cultural Revolution, and many were destroyed in the name of a creation of a new society.

"But the minute the lid came off, and people were slightly freer, not entirely free, they were out there doing this.

"That persuaded me that the depth of Buddhist belief is quite strong and despite all the horrors of the Cultural Revolution remained strongly linked to life in China."

Mao's quest was doomed because the society could not be separated from its strong Buddhist traditions, he said.

Understanding that is vital to understanding Asia today, he said, but studying the texts, customs and ceremonies of Buddhism is only part of the puzzle.

Scholars must also examine how religion's deeply ingrained world views influence a society's values, its practices in health care, education and human development, and how it does business, he said.

To that end, UBC announced this week it would create a Buddhism and Contemporary Society program, funded by a $4-million endowment from West Vancouver businessman Robert Ho.

Mr. Ho, 73, was behind the establishment of a centre for Buddhist studies at the University of Hong Kong in 2000, and is expected to donate another $4-million to the University of Toronto to start a Buddhist studies program there.

He has also donated $25-million to Colgate University in New York State, his alma mater, to build an interdisciplinary science centre in his name, to be completed in 2008.

Mr. Ho is from one of Hong Kong's most influential families, which made its wealth from land purchase and development. His grandfather, Sir Robert Ho Tung, financed Sun Yat-sen's efforts to establish China as a republic and was knighted for his services to the British Crown.

Mr. Ho is also the president of the Tung Lin Kok Yuen Canada Society, which runs a temple on Victoria Drive in Vancouver. In 2004, he established a charitable foundation of the same name.

"Buddhism stresses the need for kindness at every level from person-to-person relations to global action," Mr. Ho said in a statement. "I believe this powerful practice fosters peace and change within ourselves and in the world."

Prof. Potter said that $3-million of Mr. Ho's donation will be used to finance the Tung Lin Kok Yuen Canada Foundation Chair. UBC is currently searching for a professor to fill the post.

The program itself will be funded by a $1-million endowment, adding new graduate seminars and undergraduate classes to UBC's slate of classes in Asian and Buddhist studies, he said. Professors will be screened beginning in March, Prof. Potter said. Possible subjects a student could look at would include how policies of water use, environment and economics are forged in the light of Buddhist teachings.

Adding to the links that UBC has created with Asia is part of the attitude that brought the Dalai Lama to UBC in 2004, he said.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=2,2277,0,0,1,0