<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 2 07, 2006

No. 0758 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Chính quyền từ chối cấp giấy phép cho việc tân trang tượng Phật nằm Miến Ðiện.

Bản tin đăng tải trên trang Web The Buddhist Channel ngày 25 tháng 01,
Narinjara, News, Jan, 25, 2006

Arakan,Burma—Nhà cầm quyền quân đội Miến Điện đã từ chối cấp giấy phép cho tân trang lại pho tượng Phật cổ xưa trong tư thế nằm thuộc huyện Minbya tại Araka mặc dù mới đây pho tượng đã nghiêng đổ, một vị tu sĩ từ Minbya nói như trên.

Pho tượng Phật nằm có chiều dài trên 30 feet và đã có khỏang 18 feet trong tổng thể từ chân đến đầu đã bị gãy đổ. Đó là pho tượng bên cạnh ngôi chùa danh tiếng Kyingdaung trong huyện Minbya.

Căn cứ theo các nguồn tin, chính quyền tin tưởng rằng pho tượng đó linh thiêng (năng lực và hiển linh) và nó sẽ không thể bị đụng chạm qua việc sửa chữa, vì điều đó có thể đưa đến sự sụp đổ quyền lực của chính quyền.

Một ủy viên chính phủ nói “Trước đây cựu Thủ tướng Khin Nyunt đã bị sa thải khỏi chức vụ của ông, ông đã đến Minbya và đã sửa chửa lại ngôi chùa Kyingdaung gần nơi hình tượng Đức Phật. Ông đã bị thay đổi chức vụ Thủ Tướng sau đó không lâu.
.
Vị ủy viên nói thêm,cũng vậy, Cựu Thủ tướng U Nu cũng đến Minbya trong khoảng thời gian 1960 và đã sửa chửa lại hình tượng Đức Phật. Một đôi tuần sau ông bị cách chức và giam giữ bởi Tướng Ne Win.
Tên Minbya là từ chữ Arakanese được phiên dịch là “ King Fall Down Town”.Vì thế chính quyền cao cấp rất ít viếng thăm Minbya bởi vì nguyên nhân đó. Nếu chính quyền đến viếng thăm, họ không thể tránh được việc dân chúng yêu cầu sửa chữa lại những ngôi chùa của huyện.

Căn cứ theo các nguồn tin, Hội đồng ban quản trị ngôi chùa Kyaingdaung yêu cầu chính quyền tỉnh ban bố giấy phép cho sửa chửa lại hình tượng, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.

Đó là bài học cho thấy chính quyền không những chỉ từ chối cấp phép tân trang cho hình tượng Đức Phật nằm 31 mét này, mà cũng từ chối, không cho phép sửa lại những ngôi chùa khác trong quận Minbya.

Authority Denies Renovation of Reclining Buddha

Narinjara News, Jan 25, 2006

Arakan, Burma -- The Burmese Army authority has refused to grant permission for the renovation of an ancient reclining Buddha image in Minbya Township in Arakan even though the image has recently collapsed, said a monk from Minbya.

The reclining Buddha statue is over 30 feet in length and about 18 feet in total from foot to head is breaking up. It is situated nearby a famous pagoda of Kyingdaung in Minbya Township.

According to sources, the authorities believe that the image is miraculous (power and glory) and that it will be disturbed by renovations, which could lead to the junta falling from power.

Before former Prime Minister Khin Nyunt was dismissed from his position he came to Minbya and renovated the Kyingdaung pagoda near the Buddha image. Soon after he was removed from his post as Prime Minister, said a trustee.

Likewise, former Prime Minister U Nu also came to Minbya around 1960 and made renovations to the reclining Buddha image. A couple of weeks later he was deposed and detained by General Ne Win, the trustee added.

The name Minbya is an Arakanese word that translates as "King Fall Down Town". Thus, the Burmese high authority very rarely visits Minbya for that reason. If authorities were to visit, they would be unable to avoid making the requisite renovations to the pagodas of the township.

According to sources, the Kyaingdaung pagoda trustee committee requested the town authority to issue permission to renovate the image, but the request was denied.

It has been learned that the authority is not only denying renovations for this 30 foot reclining Buddha image, but is also denying permission to renovate other pagodas in Minbya Township.
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2246,0,0,1,0