<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 30, 2006

No. 0756 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Bộ Truởng Na Uy tham dự lễ khai mạc các chùa được tái thiết sau Tsunami.
Bộ Trưởng Bộ Phát Triển Quốc Tế Na Uy, Ông Erik Solheim sẽ tham dự buổi lễ khai mạc 2 ngôi chùa vừa mới tái thiết sau cơn sóng thần tsumani , vào ngày 26 tháng giêng.

Ngôi chùa đã được xây dựng lại với quỹ đóng góp từ Bộ Ngoại Giao Na Uy, căn cứ theo nguồn tin báo chí được ban hành bởi Tòa Đại Sứ Hoàng Gia Na Uy tại Colombo, Thứ hai.

Ông Solheim nói “Tsumani đã cướp đi một phần Ski Lanka và mạng sống của con người nơi đó một cách khủng khiếp. Sự mất mát của con người không thể chỉ giám định bằng vật chất. Các tổ chức tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp trại tạm cư và cứu trợ ngay từ giây phút đầu tiên sau trận sóng thần tsumani.Ho đã phụng sự như những cột trụ trong việc tái thiết quốc gia, và họ đã cống hiến sự an bình và thoải mái đối với những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng và tin tưởng tất cả nhũng chùa chiền, xây dựng lại với sụ tiếp tay của Bộ Ngoại Giao Na UY, sẽ tiếp tục phần yểm trợ vô giá của họ cho việc tái kiến thiết xã hội Ski Lanka,

Hai ngôi chùa sẽ chính thức mở cửa lại vào ngày 26 tháng Một. Buổi lễ sẽ bắt đầu vaò lúc 10 giờ sáng tại Dharmadveepa Yogashramaya, Kalawilawatta, Altuthgama. Buổi lễ thứ hai theo đúng giờ giấc ấn định 2 giờ chiều tại Sri Sumanaramaya, Venamulla, Kuleegoda, Ambalangoda.

Cũng như phần của Na Uy tiếp tục cứu trợ cho những ai đã bị mất mát chôn vùi trong cơn tsumani, Bộ Ngoại Giao Na Uy hiện tai đang giúp đỡ cho việc kiến thiết lại thêm 30 ngôi chùa trong Nam Sri Lanka và 35 ngôi nhà tôn giáo trong vùng Đông, bao gồm Chùa Phật Giáo, Ấn độ Giáo , những nhà thờ Hồi giáo và Thiên chúa.


Na Uy có mối quan hệ sâu xa và lâu dài đối với việc hòa giải và phát triển hòa bình tại Ski Lanka. Mối quan hệ này tay trong tay chặt chẽ cùng với chương trình hợp tác phát triển Na Uy, đã khởi sự vào năm 1970. Khi tsumani tàn phá bờ biển của đất nước này vào 26 tháng 12 2004 thì Bộ Ngoại Giao Na Uy đã nhanh chóng đối phó lại thảm họa, phân phối khoảng 10 triệu USD cứu trợ khẩn cấp trực tiếp đến nạn nhân xuyên qua nhiều tổ chức Quốc Tế và Quốc Gia . Con số phụ trội thêm 10 triệu USD cũng đã được phân phối đến nhiều cơ quan Liên Hiệp Quốc khác nhau để đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ những nạn nhân của thiên tai

Thêm 20 triệu USD cũng đã được phân phối đến công trình hạng trung phục hồi trong ngành giáo dục, sinh kế và ngư phủ. Các quỹ này cũng đã phân phối đến nhiều Quốc gia và tổ chức từ thiện Quốc tế và cơ quan UN khác nhau.

Na Uy đã phó thác trên 60 triệu USD để cứu tế và phục hồi lại Sri Lanka trong năm 2005. Con số này nhiều hơn 1/3 tổng số 150 triệu USD mà Na Uy đã đóng góp đến những quốc gia trong nạn sóng thần tsumani. Các con số này đến từ nhiều nguồn khác nhau như quỹ cá nhân thâu thập bởi những tổ chức nhân đạo người Na Uy làm việc tại Ski Lanka, đã có giá trị thật sự lớn lao.

Solheim to Participate in the Opening Ceremonies of Buddhist Temples

[TamilNet, January 23, 2006 11:28 GMT]
Norwegian Minister of International Development Mr. Erik Solheim will attend the Opening Ceremony, on 26 January, of two Buddhist temples damaged by the tsunami. The temples have been reconstructed with funding from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, according to a press release issued by the Royal Norwegian Embassy in Colombo, Monday.
Full text of the press release follows:

-The tsunami took a terrible toll on Sri Lanka and the lives of its people. Its human cost cannot be quantified in physical terms alone. Religious institutions in Sri Lanka have played an important role in providing shelter and support from the very first moments after the tsunami. They have served as pillars in the reconstruction of the country, and they have offered solace and comfort to those in grief. I hope and trust that these temples, reconstructed with the assistance of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, will continue their invaluable contribution to rebuilding Sri Lankan society, Mr Solheim said.

The two temples will be officially reopened on 26 January. The first ceremony will take place at 10 am at Dharmadveepa Yogashramaya, Kalawilawatta, Aluthgama. The second ceremony is scheduled for 2 pm at Sri Sumanaramaya, Venamulla, Kuleegoda, Ambalangoda.

As part of Norway’s continued support to the people who suffered grave losses during the tsunami, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs is currently providing support for the reconstruction of an additional 30 Buddhist temples in southern Sri Lanka and 35 religious buildings in the east, including Buddhist Temples, Hindu Kovils, Mosques and Churches.

Norway has a deep and long-standing committment to the peace and reconcilliation process in Sri Lanka. This committment goes hand in hand with Norway’s development cooperation programme with Sri Lanka, which was initiated already in the 1970s. When the tsunami hit the shores of the country on 26 December 2004 the Norwegian Ministry of Foreign Affairs therefore reacted quickly to the disaster, allocating around USD 10 million for immediate humanitarian relief operations through a number of national and international organisations. An additional USD 10 million was allocated to various UN agencies in response to their Flash Appeals to assist the victims of the disaster.

Norway also earmarked USD 20 million for the P-TOMS. The Norwegian funds will now be channeled to the affected populations of the tsunami through other mechanisms.

An additional USD 20 million was allocated to the medium-term rehabilitation work within the sectors of education, livelyhoods and fishery. Also these funds have been channelled through various national and international organisations and UN agencies.

Norway committed over USD 60 million to the relief and rehabilitation efforts in Sri Lanka in 2005. This is more than a third of Norway’s total contribution of USD 150 million to the countries in the region affected by the tsunami. These funds come in addition to funds collected privatly by Norwegian humanitarian organisations working in Sri Lanka, which were also substantial.

There will be a short press conference from 3.00 to 3.30 pm immediately after the second ceremony in Ambalangoda on Thursday 26 January.

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=13&artid=16978