<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 20, 2006

No. 0751 (TK Giác Nguyên)

VIỆN ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TẠI MIẾN ĐIỆN

( INTERNATIONAL THERAVADA BHUDHIST UNIVERSITY )

Được xem là một học viện cao cấp của Phật Giáo Miến Điện, trường toạ lạc trên mảnh đất lý tưởng nhất của ngọn đồi thiêng Dhammapala gần chùa Phật Nha nổi tiếng ở Rangoon, thủ đô Miến Điện. Học viện được khánh thành và bắt đầu hoạt động từ năm 1998. Trong chủ hướng đưa đạo vào đời và xây dựng một Phật Giáo thích ứng thời đại, học viện đã đưa ra những tiêu chí căn bản trong giáo trình giảng dạy :

§ Bảo trì tư tưởng tinh khôi nguyên thủy của Phật Giáo truyền thống.
§ Mở ra những cánh cửa tiếp thông văn hoá thế giới hiện đại, từ văn hoá xã hội đến tư tưởng triết học.
§ Không chấp nhận cách học mọt sách. Biến mọi kiến thức trở thành phương tiện sinh động cho công phu tu học và hoằng pháp.
§ Từ những tiêu chí trên, mọi sinh viên tốt nghiệp đều phải có khả năng giảng dạy, nghiên cứu và hoằng pháp.
Chương trình đào tạo của học viện gồm trong mười năm liên tục với ba học vị :

1. Hoàn tất ba năm đầu tiên cho học vị B.A Phật Học
2. Hoàn tất ba năm tiếp theo (chương trình M.A ) cho văn bằng M.A Phật học.
3. Hoàn tất bốn năm sau cùng (chương trình Ph.D ) cho văn bằng tiến sĩ Phật học.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIỀN ĐẠI HỌC

§ Phải trãi qua kỳ thi khảo hạch về Phật học sơ cấp (Pathamagyi) do hội đồng giáo sư của học viện tổ chức.
§ Có trình độ căn bản về tiếng Pàli hoặc Prakrit.
§ Có thể sử dụng Tam Tạng hệ Pàli (khả năng tra cứu, trích dẫn)
§ Nói và viết thành thạo Anh Ngữ.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH B.A.

§ Đã có bằng tốt nghiệp từ một trong hai trường Sàsanadhaja Dhammacariya University hoặc Sàsanatakkasila Dhammacariya University. Nếu không, phải có chứng chỉ tương đương trình độ trung cấp Pàli (Intermediate level) tính theo tiêu chuẩn Miến Điện, bất luận từ đại học nào.
§ Nói và viết thông thạo tiếng Anh.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH M.A

§ Đã có bằng B.A Phật học hoặc Pali ở Miến Điện hay một văn bằng nào đó tương đương, về hai chuyên khoa này.
§ Nói và viết thông thạo Anh Ngữ.
§ Trình độ căn bản tiếng Miến Điện.

ĐIỀU KIỆN DỰ HỌC CHƯƠNG TRÌNH PH.D

§ Phải có bằng M.A về Phật học hay Pali ở đại học nào đó nhưng trình độ dựa trên tiêu chuẩn Miến Điện
§ Nói và viết thông thạo tiếng Miến Điện.

NHỮNG CHI TIẾT CẦN BIẾT

§ Mỗi năm học gồm hai học kỳ : Học Kỳ I từ tháng 06 đến tháng 10, Học Kỳ II từ tháng 10 đến tháng 03. Mùa nghỉ hè gồm hai tháng 04 & 05.
§ Ngoài thư viện của trường, sinh viên của học viện được đặc quyền sử dụng thư viện của Vụ Tôn Giáo Quốc Gia ( Library of the Ministry of Religious Affairs – ở chùa Kaba Aye, nằm gần khu nội trú của sinh viên ).Thư viện lưu trữ 45.223 đầu sách và 12.265 tờ bối diệp viết tay.
§ Để trau dồi khẩn cấp khả năng Anh Ngữ, sinh viên có thể cùng lúc ghi danh ở Học Viện Truyền Giáo Quốc Tế cũng ở Rangoon.
§ Chổ ăn ở của sinh viên sẽ do học viện bố trí.
§ Mọi liên hệ về thủ tục nhập học và khảo thí có thể liên lạc trực tiếp với Học Viện ở Miến Điện hoặc Đại Sứ Quán Miến Điện ở quốc gia mình đang cư trú. Về một số nhu cầu căn bản, sinh viên ngoại quốc được hưởng quyền ưu tiên.


Địa chỉ liên lạc học viện
The Registrar, International Theravada Buddhist University
Dhammapala Hill, Mayangone P.O. Yangoon, Myanmar
Fax: 0-951-650700
Phone: 095-1-650702


TK Giác Nguyên tổng hợp từ các nguồn Internet

1 Comments:

Blogger mandyharolds5384 said...
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com
6:20 CH  

Đăng nhận xét

<< Home