<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 1 19, 2006

No. 0748 (Hạt Cát dịch)
Hội Nghị đề cao giá trị Phụ Nữ Phật Giáo Á Châu

Wednesday January 18, 2006
Bản tin được đăng tải trên tờ The Star, Mã Lai ngày 18 tháng 01, 2006.
Kuala Lumpur, Mã Lai Á -Ðã được tổ chức tại 8 quốc gia Á Châu, Hội Nghị Quốc Tế Sakyadhita, chữ Sakyadhita có nghĩa là Thích Nữ, với mục đích cải thiện đời sống phụ nữ Phật giáo trong khi phát triển tiềm năng của họ, sẽ được tổ chức tại Mã Lai Á lần đầu tiên.

Ðể đẩy mạnh sự kiện này, Tu Viện Buddhist Maha Vihara và Giáo hội Phật Giáo Mã Lai đã tổ chức một bữa cơm chiều gây quỹ hôm thứ Bảy tại Chùa Buddhist Maha Vihara, Kuala Lumpur.
Funds raised from the dinner will be used to sponsor nuns and Buddhist laywomen from other Asian countries to the conference in June.
Tịnh tài thu góp được từ bữa cơm sẽ dùng để bảo trợ tu nữ và tín nữ từ những quốc gia Á châu khác đến tham dự hội nghị trong tháng 6, 2006.

Thư ký nghị viên Bộ Phát Triển Cộng Ðồng, Phụ Nữ và Gia Ðình, Bà Datin Paduka Chew Mei Fun, đã tổ chức bữa cơm chiều cùng với chủ tịch liên minh Sakya Quốc Tế, Hiệp Hội Phụ Nữ Phật Giáo, Ni Sư Karma Lekshe Tsomo và ÐÐ Chang Heng, chủ tịch ủy ban tổ chức hội nghị tại Mã Lai.

Sakyadhita là một liên minh phụ nữ quốc tế thành lập tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ năm 1987

Bà Chew nói “Có khoảng 300 triệu phụ nữ Phật Giáo trên khắp thế giới kể cả 130,000 nữ tu. Rất nhiều trong số phụ nữ này sống một cuộc đời nghèo khó, không có cơ hội thích đáng trong việc học hỏi hoặc phương tiện thực hành giáo pháp”.

Bà thêm “Chúng tôi nhận thấy hội nghị này có thể giúp đề cao phụ nữ và họ sẽ thể hiện được một tính chất năng động trong tương lai gần”.

Bà nói Chính phủ đã biểu lộ rõ ràng sự đồng tình để cho phụ nữ dấn thân vào mọi lãnh vực nhưng an ninh của phụ nữ vẫn còn có thể bị xâm phạm trong sự gia tăng bạo hành phái tính như cưỡng bức, bắt cóc, và bạo hành trong gia đình.

Bà kêu gọi những nạn nhân đau khổ ở những cơ quan chính phủ, xã hội, truyền thông và các tổ chức phi chính phủ hãy đấu tranh chống lại bạo hành phái tính và ủng hộ ủy ban tổ chức cho những nỗ lực của họ.

Ni Sư nói đó là điều duy nhất giải thích tại sao hội nghị được tổ chức ở một quốc gia đa văn hóa.

Bà nói “Tại đây, chúng ta có thể mang mọi người đến với nhau từ nhiều bối cảnh khác nhau và thành lập một thế giới hòa bình. Trong thời gian này, chúng ta sẽ thảo luận vai trò của phụ nữ Phật tử trên một cộng đồng đa văn hóa toàn cầu”. “Phụ nữ đóng một vai trò trọng yếu trong xã hội bởi vì họ dịu dàng, từ ái, tỉ mỉ, tình cảm thân thiện và ân cần đối với những người kém may mắn”.

ÐÐ Cheng Hang cho biết hội nghị sẽ có các đại biểu của 45 quốc gia tham dự.

Hội Nghị Quốc Tế Sakyadhita Phụ Nữ Phật Giáo kỳ thứ 9 sẽ được tổ chức vào ngày 17 đến 21 tháng Sáu tại TrungTâm Triển Lãm Sau Seng Lum – Tu Thành Lâm, (Pochong) Mã Lai.

Empowering Asian Buddhist women
Wednesday January 18, 2006

HAVING been held in eight Asian countries, the Sakyadhita International Conference, aimed at improving the lives of Buddhist women while developing their potential, will be held in Malaysia for the first time.

In conjunction with this, Buddhist Maha Vihara and Malaysian Buddhist Association organised a dinner on Saturday at the Buddhist Maha Vihara Temple, Brickfields, Kuala Lumpur.

Funds raised from the dinner will be used to sponsor nuns and Buddhist laywomen from other Asian countries to the conference in June.

Women, Family and Community Development Ministry parliamentary secretary Datin Paduka Chew Mei Fun launched the dinner alongside Sakyadhita International Association of Buddhist Women president Venerable Karma Lekshe Tsomo and Venerable Chang Heng, chairman of the conference organising committee in Malaysia.


Chew flanked by Lekshe Tsomo (left) and Chang, receiving a token of appreciation from the fund-raising dinner organising chairperson Rupa Peyadasa.
Sakyadhita is an international alliance of women founded in Bodhgaya, India, in 1987.

“There are an estimated 300 million Buddhist women worldwide, including 130,000 who are nuns. Many of these women live in poverty, without adequate opportunities for education or facilities for religious practice,” said Chew.

“We recognise that this conference can empower women and they will ensure a dynamic nation in the near future,” she added.

She said the Government had demonstrated strong commitment for women’s advancement in every aspect, but women’s security remained vulnerable to increasing gender-based violence like rape, snatch theft and domestic violence.

She called for smart partnerships between government agencies, society, media and non-governmental organisations to combat gender-based violence, and commended the organising committee for its efforts.

Lekshe Tsomo said it was unique that the conference would take place in a multi-cultural country.

“Here, we can bring people from different backgrounds together and establish a world of peace. This time around, we will discuss the roles of Buddhist women in a global multi-cultural community,” she said.

Chang said the conference would be attended by delegates from 45 countries.

She said women play a crucial role in society because they were gentle, compassionate, meticulous, motherly and care for the less fortunate.

The 9th Sakyadhita International Conference on Buddhist Women will be held from June 17 to 21 at the Sau Seng Lum (Puchong) Exhibition Centre.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2006/1/18/central/13061282&sec=central