<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 1 13, 2006

No. 0735 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Ngôi sao quần vợt Thái Lan trình bày sự lợi lạc sau một tuần lễ sống đời tu sĩ.
SYDNEY,Australia--- Xa cách thế giới của tiếng động sầm sập trên đầu, của đám đông ồn ào và sinh hoạt tốc độ phản lực, Paradorn Srichaphan trở về đời sống bình dị: 4giờ sáng thức dậy và dành thời gian dài cho việc nhịn ăn cùng hành thiền.

Cầu thủ quần vợt hàng đầu Á Châu Paradorn đã trải qua thời gian sống như một tu sĩ trong tháng vừa qua . Anh đã nhận pháp danh Mahaviro, có nghĩa là “cao thượng và dũng cảm” cho thời gian sống 7 ngày trong một ngôi chùa ngoại ô Bangkok. Ðầu tóc của anh đã được cạo sạch trong buổi lễ qui y trước khi khoác áo tu sĩ.

“Rất thú vị cho tôi trong tuần lễ đó, thời gian rời bỏ quần vợt của tôi,” Paradorn nói, tóc anh vẫn còn ngắn. “Tuần qua thật là tĩnh lặng. Tất cả những gì tôi có, như - Điện thoại, gia đình, tôi vừa cắt đứt, để lại đằng sau , đi vào chùa và đã trở thành một tu sĩ.”

Đó là tục lệ cho đàn ông Thái nhằm phụng sự như là tu sĩ ít nhứt một lần trong đời của họ như một cách bày tỏ tín tâm đối với đạo pháp.

Paradorn quyết định thời gian của anh trong tháng 12. Anh cảm thấy bản thân anh bị mờ nhạt dưới sức ép của quần chúng mong chờ sau thời điểm cao độ cuối năm 2002 và 2003, khi anh đứng hàng thứ 9 trong lãnh vực tennis thế giới. Tay cầu thủ 26 tuổi đã tụt xuống số 42 và thất bại đã thêm vào 5 tước hiệu của anh trong năm 2005.

Anh nói anh tin rằng tuần lễ hành thiền như là một tu sĩ trong chùa sẽ giúp anh đương đầu với những cuộc tranh tài gắt gao trên thế giới. Kinh nghiệm đã giúp anh lật ngược thế cờ chuyển bại thành thắng truớc đối thủ Radek Stepanek của Cộng Hòa Tiệp Khắc

Hôm thứ ba, Paradorn đã thắng đối thủ số 7 Radek Stepanek 6-3,6-4 để lọt vào hiệp 2 của trận đấu Quốc tế Sydney.. Paradorn là ngôi sao sáng sau Ivo Karlovic thuộc Croatia.
“Đó là tất cả khởi đầu nhanh chóng với tôi, vào năm 2002, và tiếp tục cho đến 2 năm rưỡi, và tôi đã bắt đầu rời bỏ địa vị của tôi”.Anh nói. “Tôi đã tham gia nhiều trận đấu, kể cả luôn luôn có những tay vợt mới xuất hiện.

“ Cũng có nhiều kỳ vọng từ gia đình, anh nói thêm. “ Luôn luôn có nhiều việc xảy đến bất ngờ trong sân chơi khiến đôi lúc bạn phải suy nghĩ làm cho bạn cảm thấy áp lực

Chế độ ăn uống nghiêm khắc mỗi ngày cũng đã cho anh triển vọng mới

“Tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tôi sẽ vẫn tiếp tục chơi thêm 4,5 năm nữa và mục đích của tôi là cố gắng lấy lại phong độ cũ ở thứ 20. Nhưng tôi cũng cảm thấy chuyện gì xảy ra hãy để nó xảy ra. Nếu bạn ra sân chơi và cố gắng hết sức thì đó mới là điều đáng kể”.

Anh nói thời gian hành thiền sẽ giúp anh tập trung trên sân chơi.

Anh thêm “Bạn phải phối hợp những gì bạn học hỏi từ trong chùa để áp dụng trên sân chơi, tôi đã có thể sử dụng thời gian một tuần lễ ở trong chùa đó, tôi thực sự rất bình tĩnh”.

Thai tennis star benefits from meditating as monk

AP, Jan 11, 2006
SYDNEY, Australia -- Far removed from the world of overhead slams, whistling crowds and jet travel, Paradorn Srichaphan turned to a simpler life: 4 a.m. wake-ups and long hours of fasting and meditation.

Asia's top tennis player spent time as a Buddhist monk last month. He adopted the Buddhist name Mahaviro, meaning "great and brave," for his seven days in a temple outside Bangkok. His head was shaved in a traditional ceremony before donning the monk's saffron-colored robes.

"It was pretty interesting for me that week, my time away from tennis," said Paradorn, his hair still short. "It was a really calm week. Everything I have — the phone, the family — I just cut it, left it behind, walked into the temple and became a monk."

It is customary for Thai men to serve as a monk for at least one period in their lives as a way of showing religious devotion.

Paradorn decided it was his time in December. He felt himself fading under the pressure of public expectations after the highs of late 2002 and 2003, when he reached a career-high No. 9 in the rankings. The 26-year-old player slipped to No. 42 and failed to add to his five career titles in 2005.

On Tuesday, Paradorn beat seventh-seeded Radek Stepanek 6-3, 6-4 to reach the second round of the Sydney International, the main tuneup for next week's Australian Open. Paradorn next faces Ivo Karlovic of Croatia.

"It all started so quickly for me, in 2002, and it continued for 2 1/2 years, then I started to drop my ranking," he said. "I'd been playing a lot of tennis, plus there's always new players coming up."

"There was also a lot more expectations from home," he added. "There's always more happening off the court that you have to think about that sometimes makes you feel under pressure."

The strict daily regimen gave him new perspective.

"I feel like I'm more relaxed," he said. "I'm still going to play another four of five years and my goal is to try and make it back into the top 20. But I feel like whatever is going to happen, let it happen. If you go out there and if you try your best, that's what counts."

He says the time meditating will help his concentration while playing.

"You have to mix what you learn from the temple to be on the court," he said. "I can use that one week I spent in the temple. I can be really calm."
http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=9,2179,0,0,1,0