<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 1 12, 2006

No. 0732 (Nhị Ðộ Mai dịch)
Di thể tu sĩ Phật Giáo sẽ được ướp để giữ lại lâu dài ???

Bản tin đăng tải trên trang nhà Ðài Phát Thanh BBC ngày 09 tháng 01, 2006.

Phật tử Tây Tạng chú trương chống lại việc ướp xác nhưng các tu sĩ tại Bắc Ấn Độ thuộc tỉnh Himachal Pradesh đã quyết định tẩm ướp tử thi sư phụ của họ để ông có thể được thờ phượng mãi mãi

Môn đệ của ông Yogi Amtrin dự định ướp thi thể của ông, người mất ngày 1 tháng 7 năm vừa qua, hưởng thọ 84, điều này phá vỡ truyền thống từ trước đến nay.

Phật tử Tây Tạng chống lại việc duy trì bảo quản xác chết, nhưng những môn đồ của ông Yogi Amtrin muốn tiếp tục có thể lễ bái ông..
Yogi Amtrin,thuộc tôn giáo thiểu số, hệ phái Drupka Kargu, từ Tây Tạng đến Ấn Độ gần 45 năm qua.
Ông đã dành nhiều năm giảng dạy Yoga và thiền định tại tu viện Khampagar thuộc Iashjong trong thung lũng Karnga - cách thủ đô Shimla 260km (160miles)

Thi thể sẽ được đặt trong phòng kiến và như thế tất cả đệ tử có thể sùng bái phụng thờ đến vị đại đạo sư của họ giống như lúc ông còn sống vậy.

Khampagar được nhìn nhận là tu viện Phật giáo Tây Tạng cổ xưa nhất tại Ấn Độ.
Từ khi ông chết, di thể ông được để trong hộp gỗ với tư thế liên hoa thiền tọa.

Sư Nawang Negi tại tu viện nói:“ Vâng chúng tôi đang bảo quản di thể của Ngài Amtrin. Hiện tại, di thể được đặt trong hòm gỗ ướp với muối và được thay mỗi 2 tháng”

Muối tẩy trừ chất ẩm từ thi thể, ngăn chận tình trạng thối rửa. Các môn đệ của ông nói tiến trình ướp xác sẽ kéo dài một năm.

Nawang nói: “ Chúng tôi không thể cho biết đúng thời gian khi nào thi thể sẽ sẵn sàng “ Sau khi thi thể được khô ráo thì cuối cùng như thế tất cả các môn đồ của Ngài có thể tỏ lòng tôn kính đến đạo sư của họ cũng giống như đồ đệ của ông đã làm khi ông còn sống.

Nếu nhà chức trách Ấn Độ chấp thuận, Ông Negi nói đã có sẵn 3 thi thể được bảo quản trong đó Himachal Pradesh, bao gồm một trong Dharmasala, ngoài dân Tây Tạng ra, Amtrin Yogi còn có nhiều đồ chúng ngoại quốc nữa. Ngôi chùa Khampagar cách 50 km từ Dharamsala, thủ đô dân tị nạn.

--------------

Buddhist master to be mummified
By Baldev Chauhan
BBC News, Shimla

Monday, 9 January 2006, 16:38 GMT

Tibetan Buddhists are against preserving bodies
Buddhist monks in the northern Indian state of Himachal Pradesh have decided to preserve the body of their master so he can be worshipped forever.

Disciples of Yogi Amtrin, who died on 1 July last year aged 84, plan to mummify his body, breaking with tradition.

Tibetan Buddhists oppose preserving the dead, but his followers want to continue to be able to pay respects.

Yogi Amtrin, who belonged to the minority Drupka Kargu sect, came to India from Tibet nearly 45 years ago.

Box of salt

He spent years teaching yoga and meditation at the Khampagar monastery at Tashijong in the Kangra valley - 260km (160 miles) away from the state capital, Shimla.

It will be placed in a glass chamber so that all his followers can pay their reverence to the great master as they did when he was alive

Monk Nawang Negi

Khampagar is considered to be the oldest Tibetan Buddhist monastery in India.

Since his death, the monk's body has been placed in a wooden box in a lotus sitting posture as if he is meditating.

"Yes we are preserving the body of Yogi Amtrin. Currently the body lies in a wooden box packed with salt which is changed every two months," said Nawang Negi, a senior monk at the monastery.

Salt removes the moisture from the body, preventing decay. Disciples say the mummification process will take a year.

"We cannot tell the exact time when the body will be ready.

"After it is completely dry it will be finally placed in a glass chamber so that all his followers can pay their reverence to the great master as they did when he was alive," Nawang Negi said.

Asked if the Indian authorities might object, Mr Negi said there were already three such preserved bodies in Himachal Pradesh, including one in Dharamsala.

Apart from Tibetans, Amtrin had many foreigners among his followers.

The monastery is about 50km from Dharamsala, the seat of the Tibetan government-in-exile led by spiritual leader the Dalai Lama.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4595546.stm