<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 1 07, 2006

No. 0724 ( Nhị Ðộ Mai dịch)

Chuyên gia an ninh báo động Bangkok nằm trong danh sách khủng bố.

Bản tin được đăng tải trên trang Web www.dawn.com ngày 5 tháng 01, 2006.
SINGAPORE, Jan 5: Các chuyên gia an ninh tại Singapore báo động rằng Bangkok có thể là mục tiêu tấn công của khủng bố trong vòng một năm vì sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa cộng đồng Hồi Giáo và Phật Giáo tại miền nam Thái Lan.

Rohan Gunaratna, chuyên gia an ninh thuộc trung tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Phòng Thủ (IDSS) tại Singapore, cũng đã phát biểu trong một hội nghị vào hôm thứ năm rằng Iraq đã trở thành ‘trung tâm chiến tranh Hồi Giáo’ gây tác động đến thế hệ thứ ba trong việc khủng bố trên toàn thế giới.

Những nhà lãnh đạo Á Châu đã đưa tiêu đề khủng bố lên hàng đầu trong danh sách các giải pháp giữ gìn an ninh tiếp theo các vụ tấn cống nổ bomb tại Bali, Madri và London, cũng như việc bùng phát bạo động võ lực trong miền nam Thailand,nơi chiếm 80% dân Hồi Giáo.

“Tôi nghĩ rằng sự đe dọa của quân khủng bố đang gia tăng với tầm mức rất quan trọng, và đó chỉ là một câu hỏi của thời gian trước khi họ tấn công Bangkok.” Mr Gunartna,chuyên gia nghiên cứu khủng bố tại IDSS, nói với các phóng viên bên lề cuộc hội nghị.

Ông nói Chính phủ Thailand cần phải phát triển mạng lưới tình báo, giành được tình cảm với nhà lãnh đạo chính trị Hồi giáo Thai lan và làm việc với nước láng giếng Mã Lai nhằm ngăn chận việc lan tràn “khủng bố xuyên biên giới”.

Ông nói:“ Nếu chính phủ Thailand không làm điều đó, chúng tôi dự đoán rằng khủng bố sẽ tấn công Bangkok trước cuối năm nay”.

Sidney Johnes, Giám Ðốc Dự Án Ðông Nam Á thuộc Trung Tâm Khủng Hoảng Quốc Tế cũng đã phát biểu trong hội nghị rằng một cuộc tấn công vào thủ đô Thái Lan, nơi có dân số vào khoảng10 triệu, sẽ ảnh hưởng đến các ngành kinh tế quan trọng của quốc gia.

Phó Thủ Tướng Chidchai Vanasatidya, người chịu trách nhiệm an ninh hằng ngày tại phía Nam, nói rằng tuần này đa số những kẻ chịu trách nhiệm trong việc quấy rối đã bị bắt giữ và chính phủ đã “chỉnh đốn được 40% vấn đề”.

Ông Gunaratna nói mạng lưới khủng bố đã bành trướng đến 10 nước Âu Châu, cũng như tại Trung Đông, và đã tác động đến mạng lưới điện thoại xuyên Ðông Nam Á.

Nam Dương là sinh quán của Jemaah Islamiah, nhóm khủng bố được coi như là cánh tay của Al Qaeda’s trong vùng, đã bị nghi ngờ là thủ phạm vụ nổ bom tại Bali trong năm 2002, giết chết 202 người _
Reuters.

Bangkok on hit list, says expert

SINGAPORE, Jan 5: A Singapore-based security expert has warned that Bangkok could face a terrorist attack within a year as tension rises between Muslim and Buddhist communities in Thailand’s south.

Rohan Gunaratna, a security analyst at the Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS) in Singapore, also told a conference on Thursday that Iraq had become the new ‘epicentre of jihad’, inspiring a new generation of ‘terrorists’ around the world.

Asian leaders have put terrorism high on their list of security concerns following bomb attacks in Bali, Madrid and London, as well as outbreaks of violence in the south of Thailand, where 80 per cent of the population is Muslim.

“We believe that the threat of terrorism is growing at a very serious pace, and that it is just a question of time before they attack Bangkok,” Mr Gunaratna, who heads a terrorism research unit at IDSS, told reporters on the sidelines of the conference.

He said Thailand’s government needs to expand its intelligence network, engage Thailand’s Muslim political leadership and work with neighbouring Malaysia to stop the spread of ‘cross-border terrorism’.

“If they don’t do that, our assessment is that terrorists will attack Bangkok before the end of the year,” he said.

An attack on the Thai capital, which has a population of about 10 million, would have major economic implications for the country, said Sidney Jones, Southeast Asia Project Director for the International Crisis Group, who also spoke at the conference.

Deputy Prime Minister Chidchai Vanasatidya, who is responsible for day-to-day security in the south, said this week that most of those responsible for the unrest had been caught and that the government had ‘fixed 40 per cent of the problem’.

Mr Gunaratna said that terrorist networks have expanded to 10 European countries, as well as the Middle East, and were inspiring cell networks across Southeast Asia. Indonesia’s home-grown Jemaah Islamiah, the group seen as Al Qaeda’s regional arm, has been blamed for the 2002 bombings in Bali, which killed 202 people. —Reuters

http://www.dawn.com/2006/01/06/int7.htm