<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 1 05, 2006

No. 0720 (Hạt Cát dịch)

Ðêm năm mới tĩnh mịch
Ðón chào năm mới với sự yên lặng trong thiền quán
By Dan Linehan
The Free Press
Bản tin được đăng tải trên trang Web mankatofreepress.com ngày 02 tháng 01, 2006.

MANKATO, Minesota — Năm mới. Hàng ngàn người cỗ võ đón mừng ở New York và hằng khối lượng pháo bông rực rỡ tỏa sáng tại Las Vegas.

Nhưng tại một trú xứ nhỏ bé tại Mankato, Minesota, năm mới được đón mừng bằng một sự gần như- tuyệt đối yên lặng- theo sau một lời nguyện ước là làm quen và nuôi dưỡng một tập quán tích cực để từ bỏ tiêu cực.
Bhante Sathi, một tu sĩ Phật Giáo 31 tuổi từ Tích Lan, hướng dẫn một nhóm khoảng hai mươi người - Phật tử, Cơ Ðốc nhân v.v.. trong một nghi lễ chúc phúc và niệm kinh hôm tối thứ Hai tại trụ sở Ái Hữu Unitarian Universalist ở Mankato thuộc tiểu bang Minesota, Hoa Kỳ.

Sự khác biệt giữa buổi lễ này và nghi thức truyền thống, Lee Weston, một người tham dự 22 tuổi, tự nhận bản thân mình là một Phật tử, nói rằng, “Tôi muốn làm cho cả thế giới này khá hơn, tốt hơn là chỉ bỏ hút thuốc hay là chuyện gì khác”.

Amy Zoet, 35. “Việc này mới thực là chú trọng vào sự phát triển từ bi, không chỉ riêng cho đau khổ của cá nhân tôi mà còn cho những người khác trên thế giới, những ai đang khổ đau.”

Su Sathi nói những giải pháp tiêu cực đưa đến lo âu, trong khi kinh nghiệm Phật Giáo kêu gọi phản ảnh nhiều hơn.

“Ðây là lúc suy gẫm về năm mới trong một đường hướng tích cực”.

Sư Sathi trong chiếc tăng y quấn quanh mình và một nụ cười nhẹ nhàng bắt đầu với vài phút hành thiền.

Ðó một sự thư giản thu hút nhiều người, dù Phật tử hay không, trong một buổi hành trì như thế này.

Sau buổi hành thiền, Sư Sathi tháo sợi chỉ trắng từ một cuộn gỗ, mắc vòng quanh các chiếc ghế cho mỗi người đều có thể nắm lấy.

Vị khách lần đầu tiên tham dự buổi lễ Mike Stori, 45 tuổi, nói ông ta thích thú với việc trông thấy “mọi người đã được kết nối với nhau” như thế nào. Ông nói “Ðó là một điều rất tinh tế”.

Buổi lễ chúc phúc gồm cả phần kệ kinh bằng ngôn ngữ cổ xưa của Ðức Phật. Một số kệ theo ngữ điệu của Sư Sathi trong khi số khác ngồi yên lặng với đôi mắt nhắm lại.

Sư Sathi nói việc kệ kinh nhằm xưng tán Ân Ðức Tam Bảo để chúc phúc lành cho năm mới.
Buổi lễ hôm nay có nhiều người tham dự hơn bình thường.

- Vậy thì Sư Sathi đã nói gì để thuyết phục số người tham dự nhiều hơn.
Sư đáp “ Không nói gì cả”

Silent night
Published: January 02, 2006 10:35 pm

new year greeted with silent meditation

By Dan Linehan
The Free Press
MANKATO — It’s greeted to the cheers of thousands in New York and to a massive fireworks display in Las Vegas.

But, in a small enclave in Mankato, the new year was ushered in with near-absolute silence — followed by a pledge to introduce and foster positive habits while disavowing and tempering negative ones.

Bhante Sathi, a 31-year-old Buddhist Monk from Sri Lanka, led just under two dozen people — Buddhist, Christian or neither — in a blessing and chanting ceremony Monday evening at the Unitarian Universalist Fellowship in Mankato.

The difference between this ceremony and traditional resolutions, attendees said, was all about the focus: “I want to make the whole world better, rather than just quit smoking, or whatever,” said Lee Weston, a 22-year-old who says he considers himself a Buddhist.

“This was really focused on developing compassion,” said Amy Zoet, 35. It was about recognizing “not just my own personal suffering, but others around the world who suffer.”

Sathi said typical resolutions lead to worry, while the Buddhist experience calls for more reflection.

“It’s time to think about the new year in a very positive way,” he said.

The monk, wearing a scarlet robe and an ever-present soft smile, began with several minutes of meditation.

It’s a relaxation that draws many, Buddhist or not, to prayer sessions like this one.

“My life is fast-paced,” said Adam Kieffer, a 22-year-old Minnesota State University student who has been attending meetings since August. “This gives me a chance to stop, relax, and see what’s really important.”

After the meditation, Sathi threaded white string from a wooden spool, winding around the pews so that each person grasped the same line.

First-time visitor Mike Stori, 45, said he liked how “everybody was connected.”

“It was kind of neat,” he said.

The prayer session was concluded with a chant in the archaic language of the Buddha, founder of Buddhism. Some followed along to Sathi’s rhythmic intonation while others sat silently with their eyes closed.

He said the chant invoked the three precepts of Buddhism — called the Buddha, Dharma and the Sangha, or the Three Jewels — in a blessing for security in the new year.

There were a few more people at this prayer session than usual.

So, what would Sathi say to convince more people to attend?

“Nothing.”

http://www.mankatofreepress.com/features/local_story_002223502.html?keyword=topstory