<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Năm, tháng 1 05, 2006

No. 0722( Hạt Cát dịch)

Ðức Ðạt Lai Lạt Ma có thể không được cấp chiếu khán đến Tích Lan.
By Munza Mushtaq, Asian Tribune, Jan 5, 2006

Bản tin được đăng tải trên trang Web Asian Tribune ngày 05 tháng 01, 2006
Colombo, Sri Lanka -- Giữa những báo cáo của một cuộc thăm viếng Tích Lan bởi vị lãnh đạo tâm linh Tây Tạng lưu vong có thể xảy ra, Bộ Ngoại Giao vẫn chưa nhận được một lá đơn thỉnh cầu phê chuẩn chiếu khán nào cho một cuộc viếng thăm như thế.

Hội Ðại Bồ Ðề báo cáo rằng hội dự định mời thỉnh Ðức Ðạt Lai tham dự chương trình Ðại lễ Khánh Ðản Ðức Phật lần thứ 2550 tại Tích Lan.

Nhưng các nguồn tin cho hay rằng trong sự kiện Ðức Ðạt Lai Lat ma dự định thăm viếng TíchLan, giới chức có thẩm quyền dường như ngăn cản chuyến viếng thăm lần thứ nhì. Trong năm 1999, khi bà Chandrika Kumaratunga làm Tổng Thống, một thỉnh nguyện thư được soạn thảo bởi vài hội đoàn Phật Giáo mời Ðức Ðạt Lai Lạt Ma thăm viếng TíchLan đã bị bác bỏ trên nên tảng rằng Chính Phủ không muốn làm Trung Quốc bất bình.

Bộ phó Bộ Ngoại Giao Lakshman Kiriella nói “Chúng ta có quan hệ rất rốt với Trung Quốc, bất cứ quyết định nào chúng ta chấp nhận cũng đều phải được suy nghĩ chính chắn”.

Chíng phủ Tích Lan trong thời điểm đó đã tuyên bố một thông cáo rằng họ tôn trọng “Chính sách chỉ có một Trung Quốc”.

Các nguồn tin nói thêm “Ngay cả chính phủ hiện nay dường như cũng sẽ nắm giữ lập trường như thế đặc biệt với nhiều dự án ống dẫn dầu được Trung Quốc tài trợ, sẽ không có ai muốn bị …phê điểm xấu với Trung Quốc, một quốc gia cũng rất thân thiện với Tích Lan”.

Dalai Lama may not get visa to Sri Lanka

By Munza Mushtaq, Asian Tribune, Jan 5, 2006

Colombo, Sri Lanka -- Amidst reports of a possible visit by the exiled Tibetan spiritual leader the to Sri Lanka, the Foreign Ministry is yet to receive a request seeking approval for such a visit.

The Mahabodhi Society reportedly intends to invite the Tibetan spiritual leader Dalai Lama for the 2550 Buddha Jayanthi commemoration programme.

The Mahabodhi Society reportedly intends to invite the Tibetan spiritual leader for the 2550 Buddha Jayanthi commemoration programme.

But sources noted that in the event the Dalai Lama was planning to visit Sri Lanka, authorities are likely to stall the visit for a second time. In 1999 when Chandrika Kumaratunga was the President, a request made by several Buddhist organizations to invite the Tibetan spiritual leader was turned down on grounds that the Government did not want to 'upset the Chinese'.

The then Deputy Foreign Minister Lakshman Kiriella said, "We have very good relations with China. Any decision we take must be well thought of."

Dalai Lama, fled Tibet in 1959 after an abortive uprising against Communist rule and is now living in exile in India.

The Sri Lankan Government at that time made a statement to the effect that they respected the "one China policy" and integrity of China.

"It is likely that even the present Government will take such a stand specially with so many Chinese funded projects in the pipeline, no one will obviously want to be on bad terms with China, which has also been a 'very good' friend to Sri Lanka," sources noted.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2155,0,0,1,0