<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 1 03, 2006

No. 0706 ( Nhị Ðộ Mai dịch)
Nga Sô muốn thắt chặt tình hữu nghị với Nepal qua tôn giáo
December 31,2005 0:15:06 AMIST
Bản tin đượcđăng tải trên trang news.Webindia123.com ngày 31 tháng 12, 2005.

Kathamandu - Qua một lần bị đàn áp bởi chế độ Cộng Sản, Phật Giáo một lần nữa hưng thịnh tại Russia. Và Mosow muốn thắt chặt tình hữu nghị với Nepal qua tôn giáo
Ông Sergey F. Kiselev, người Nga, giám đốc trung tâm Khoa học và Văn Hóa nói, “ Phật Giáo là một trong 4 tôn giáo lớn nhứt tại Russia sau Ki Tô Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo
Du tăng Lạt ma từ Mông Cổ và Tây Tạng đã giới thiệu Phật giáo lần đầu tiên tại Nga từ thế kỷ 17.
Ngày nay tổng số Phật tử tại Nga khoảng 300,000 tập trung đông đảo nhứt tại Buryat, Kalmyk và Cộng Hòa Tuva, tại Chita, Leningrad và những thành phố khác.

Hôm thứ ba tuần trước, Elista, thành phố thủ đô của Cộng Hòa Kalmykia trên biển Caspian, đã khánh thành ngôi chùa Phật Giáo mới cao nhứt tại Nga

Muchaev Valeri, phụ tá bộ trưởng bộ tư pháp Cộng Hòa Kamykia nói: “ Chúng tôi thân mời Phật Tử Nepal xây cất chùa tháp tại đây”.

Một thiện nam, 50 tuổi, đang ở Nepal với đòan đại biểu Phật tử khác từ Nga đến thăm viếng Lâm Tỳ Ni, nơi chốn Đức Phật đản sanh, và những linh thắng nổi tiếng Phật giáo khác tại vương quốc Himalayan.

Valeri là người đã góp phần phát triển Phật Giáo trong những năm Nga Sô cải cách.

Mặc dù triều đại Nga Hoàng đã chấp nhận Phật giáo, khi Chủ Nghĩa Cộng Sản nắm quyền cựu Liên Bang Sô Viết, đã bắt đầu một cuộc đàn áp tàn nhẫn các tôn giáo.

Trong năm 1930, tất cả những ngôi chùa Phật Giáo tại Kalmykia và Tuva đã bị phá hủy và cũng như đa số những ngôi tháp tại Cộng Hòa Buryat.
Bà Valeri nói; “ Phật Tử đã bị bắt giam hay bị lưu đày. Cha tôi đã bị đưa đi Sibera”.

Tuy nhiên, sau thế chiến thứ II, vài tu viện đã được phép hoạt động lại và đặt để dưới sự kiểm soát chính thức. Sau năm 1980, Phật Giáo đã phục hồi với những tu viện mới và giấy phép xuất bản văn học tôn giáo.

Hiranya Lal Shrétha, Đại Sứ Quán Nga tại Nepal nói: “Đạo Phật là đạo rất hiện đại, Phật Giáo chủ trương từ bi, hòa bình và nhân ái”bà giải thích sự phổ cập của Phật giáo như trên.

Russia looks to Nepal for embellishing Buddhism bond

December 31, 2005 9:15:06 AM IST

Kathmandu -Once suppressed by the communist regime, Buddhism is again flourishing in Russia. And Moscow wants help from Nepal to embellish its bond with the religion.
"Buddhism is the fourth biggest religion in Russia after Christianity, Islam and Judaism," says Sergey F. Kiselev, director of the Russian Centre of Science and Culture here.

Travelling lamas from Mongolia and Tibet first introduced the religion in Russia as far back as the 17th century.

Today it is estimated that there are about 300,000 Buddhists in Russia, concentrated mostly in the Buryat, Kalmyk and Tuva republics, in Chita region, in Leningrad and in other cities.

On Tuesday, Elista, capital city of the Russian republic of Kalmykia on the Caspian Sea, saw the inauguration of a new Buddhist temple, the tallest Buddhist shrine in Russia.

"We invite Nepal's Buddhists to build stupas in Kalmykia," says Muchaev Valeri, assistant minister for law and justice in the republic.

The 50-year-old, a Buddhist himself, was in Nepal with a delegation of other Buddhists from Russia to visit Lumbini, said to be the birthplace of the Buddha, and other renowned Buddhist shrines in the Himalayan kingdom.

Valeri attributes the growth of Buddhism to the years of perestroika and glasnost.

Though the reign of the tsars tolerated Buddhists, when communism overtook the former Soviet Union, there began a ruthless and systematic suppression of religious institutions.

In the 1930s, all Buddhist religious buildings in Kalmykia and Tuva were destroyed as well as most stupas in the Buryat republic.

"Buddhists were put into prisons or exiled," says Valeri. "My father was sent to Siberia."

However, after World War II, some monasteries were allowed to reopen and regulate under official control. In the late 1980s, Buddhism revived with new monasteries and permission to print religious literature.

"Buddhism is a very modern religion," says Hiranya Lal Shrestha, Nepal's ambassador to Russia, explaining its popularity.

"It advocates moderation, is against expansionism and nurtures world peace."

(IANS)
http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=206251&cat=Asia