<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 12 31, 2005

No. 0709 ( ÐÐ Nguyên Tạng dịch)

Phật Giáo Tại Ý

Ý ( Italy) một quốc gia ở phía Nam châu AÂu. Tôn giáo chính: Cõ Ðốc giáo, các tôn giáo khác gồm có Phật giáo, Do Thái, Hồi Giáo. Ngôn ngữ: tiếng Ý, Ðức, Pháp, Slovene. Tỷ lệ đọc, viết: từ tuổi 15 trở lên có thể đọc-viết: toàn dân: 97%, nam giới: 98%, nữ giới : 96%. Tiền tệ: đồng Lira; Thủ đô Rome ( Roma); Dân số: 58 triệu ( 1988). Diện tích : 301.277 km2 . Kể từ sau thế chiến thứ II, Ý đã trở thành một quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp tầm cỡ, với tổng sản lượng quốc dân tính theo đầu người: 13.320 đô la. Hàng hóa xuất khẩu của Ý gồm có hóa chất, hàng dệt và quần áo, kim loại, xe hõi, rau quả và rượu vang.

Phật giáo lần đầu tiên được nghe đến ở Ý là năm 1295 sau một phiên tòa xử tội Marco Polo khi ông này viết một cuốn sách du lịch về Á Châu, trong đó có đề cập đền Ðạo Phật. Ông bị tống giam sau phiên xử. Không có bằng chứng nào cho thấy người ta quan tâm đến Phật giáo từ đó cho đến đầu thế kỷ thế 20.

Hai nhà học giả Phật giáo người Ý được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là Giuseppe De Lorenzo và Giuseppe Tucci. Cả hai vị này đều đóng góp công sức trong việc chuyển dịch Trung Bô Kinh ( Majjhima Nikaya /Middle-length Discourses) sang tiếng Ý.

Hội Phật Giáo Ý (Italian Buddhist Union) đã nỗ lực vận động trong nhiều năm qua để Phật giáo tại Ý được nhà nước công nhận là một tôn giáo ở tại đất nước này.

Sự nỗ lực vận động bởi Hội Phật giáo Ý trong các năm qua đã đạt được chính thức công nhận là một niềm vui lớn cho Phật tử Ý. Kết quả này đã được công bố tại cuộc họp báo do Hội Phật giáo Ý tổ chức tại trụ sở của Hội Báo Chí Italy ở Rome vào ngày mùng tám tháng 11 năm 1995. Quốc hội đã yêu cầu chính phủ Ý thừa nhận Phật giáo và cấp chiếu khán nhập cảnh cũng như tạo mọi điều kiện dễ dàng cho tất cả tăng tín đồ Phật giáo nước ngoài.

Chủ tịch Hội Phật Giáo Ý, Thượng tọa Thanavaro cho biết rằng Ngài rất ngạc nhiên và vui mừng về số lượng tín đồ Ðạo Phật 70.000 người ở Italy (trong số này có khoảng 20.000 người đến từ Ðông và Nam châu Á). Ngài nói : "đã đến lúc chúng ta phải làm một cái gì đó để cải thiện sự không cân bằng giữa chính phủ và Phật tử Italy ". Ngài cũng cho biết bước tích cực sắp tới sẽ thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền và Hội Phật giáo Ý. Ông Pethiyagoda, đại sứ quán Sri Lanka và cũng là đại diện thường trú thuộc Tổ Chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) đã ủng hộ việc này.

Trong những năm qua, Hội Phật giáo Ý đã thường xuyên có những cuộc gặp gỡ cấp cao với các bộ trưởng thuộc bộ nội vụ để làm việc với họ về vấn đế Tôn giáo.

Công tác vận động này phải kể đến công của ông Aldo Trione, giáo sý khoa Triết thuộc Ðại học Naples và là một dân biểu quốc hội, người đã đệ trình lên quốc hội xem xét điều 3 và điều 8 của Hiến Pháp Italy, những quy định về tính bình đẳng đối với mọi công dân Ý mà trong đó không có sự phân biệt nào về màu da, ngôn ngữ hoặc tín ngưỡng.

Trong điều 8 của Hiến Pháp Ý ghi rõ : " Tất cả các tôn giáo đều có quyền tự tổ chức theo những quy chế của mình (...) và mối quan hệ của họ phải được giải quyết qua sự chấp thuận giữa Chính Phủ và Ban Tôn giáo". Ông Trione tuyên bố rằng sự quan tâm của ông là đặt trên nền tảng văn hóa " Tôi thấy rằng giáo lý Ðạo Phật là một chân lý vĩ đại có thể giúp cho phương Tây vượt qua được những khủng hoảng của cuộc sống".

Chính phủ Italy đã từng thừa nhận đạo Thiên Chúa, Tin Lành và Do Thái. Và đến nay đạo Phật cũng đã được tổng thống phê chuẩn như là một tôn giáo chính thức có mặt tại Ý vào năm 1991.

Theo Dharma World, 12/1992

www.quangduc.com