<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Ba, tháng 12 27, 2005

No. 0701 (Hạt Cát dịch)
Chùa Phật Giáo ở Nga sắp hoàn thành
Phayul[Monday, December 26, 2005 20:59]

Dharamshala December 26 - Elista, thủ đô nước cộng hòa Kalmykia thuộc vùng biển Caspian, cựu Liên Bang Sô Viết, là một quốc gia có phần trăm dân số Phật tử rất cao với quốc kỳ có một đóa bạch liên nổi bậc trên nền vòng tròn xanh nằm trên một nền vàng khác, thành phố Elista sẽ là trú xứ của một ngôi chùa Phật giáo. Ngôi chùa sau khi hoàn thành sẽ là ngôi thờ phượng cao nhất tại Nga Sô.

Căn cứ theo một email gửi tới phayul, Ðức Ðạt Lai Lạt Ma đã cử hành nghi thức chứng minh cho công trình xây cất trong thời gian Ngài thăm viếng Kalmykia hồi tháng 12 năm 2004. Tổng Thống Kalmykia và lãnh đạo Phật Giáo Kamykiađã làm việc không mệt mỏi để cho dự án được thành công.

Ngôi chùa sắp hoàn thành với đỉnh chóp vàng và bánh xe pháp tôn trí trên nóc mái. Ngôi chùa sẽ khai mạc vào ngày 27 tháng 12 trong suốt mùa lễ hội năm mới tại Kalmykia. Phật tử trong vùng tin tưởng rằng ngôi chùa, với sự chúc lành của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, sẽ trở thành một ph ần quan trọng trong cộng đồng Phật Giáo Nga Sô.

Có một số lượng lớn lao cư dân Phật tử tại Kalmykia, Buryata và Tuva thuộc Nga Sô. Chính quyền Nga đã từ chối cấp chiếu khán cho Ðức Lạt Lai Lạt Ma một vài lần trong những năm gần đây đã khiến cư dân Phật tử bất bình. Nhưng sự bất bình này đã chấm dứt khi chính quyền Nga Sô trở nên mềm dẽo hơn đã chịu cấp phát chiếu khán cho vị lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng hồi năm 2004.

Buddhist Temple in Russia Nears Completion

Phayul[Monday, December 26, 2005 20:59]

Dharamshala December 26 - Elista, the capital city of the Russian republic of Kalmykia on the Caspian Sea, and which has a high percentage of Buddhist population, is going to be the home to a new Buddhist temple. The temple after its completion will be the tallest Buddhist shrine in Russia.

According to an email sent to phayul, His Holiness the Dalai Lama did the ritual consecration of the site for the temple during his visit to Kalmykia last December. The President of Kalmykia Kirsan Ilyumzhinov and head of Kalmyk Buddhist Telo Rimpoche worked tirelessly to make the project a success.

The temple is nearing its completion with the golden spire and Dharma wheel to be installed soon on the roof. The temple will be opened on December 27 during the New Year celebrations in Kalmykia. Buddhists in the region believe that the temple, with the blessings from His Holiness the Dalai Lama, will become an important part of the Buddhism in Russia.

There is a sizeable number of Buddhist population in Kalmykia, Buryatia and Tuva regions of Russia. The Russian government denied visa to the Dalai Lama a couple of times in the recent years thus disappointing the Buddhist population in Russia. But this disappointment was short-lived as the Russian government softened its stand and issued visa to the Tibetan leader last year.

http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=11510&article=Buddhist+Temple+in+Russia+Nears