<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Bảy, tháng 12 24, 2005

No. 0693 (Nhị Ðộ Mai dịch)

Sóng thần sau một năm :Một cách sử dụng quỹ cứu trợ có hiệu quả

Trong một ngôi chùa Phật Giáo tại Hikkaduwa, Galle, cách 3 giờ xe từ Colombo, một nhóm trẻ sinh họat vui vẻ cùng với nữ dễn diên Mã Lai Á Ida
Sóng thần Tsunami đã phá hủy Aceh, Thailan và một phần khu vực của Mã Lai Á, ngôi chùa Phật Giáo trở thành sân khấu phục vụ những thú vui chung cho quần chúng.

Trình diễn là một phần chương trình nghệ thuật của hội từ thiện Sunera với mục đích dùng phương tiện sân khấu như liệu pháp giúp đỡ cho những nạn nhân bị thiên tai sóng thần còn sống sót tại Galle, Ampara, Matara, Jaffna,Hambantola và Trincomalee.

Bà Ida, phát ngôn viên của dự án, đã thâu hình phim video mỗi ngày khi bà ở nơi đó từ đầu tháng mười một.

Chương trình nghệ thuật sân khấu là một trong 6 quỹ được yểm trợ bởi cơ quan (FON), chương trình biểu diễn mà mà đa số quần chúng Mã Lai nhìn nhận là nhà tổ chức đã mang về nhiều diễn viên có tên tuổi, bao gồm the Black Eyed Peas, Wyclef Jean Anastasia.

Cho đến nay, tổ chức đã chi tiêu 1 triệu 500 ngàn Mã Kim trong số 12 triệu RM thâu vào từ những buổi trình diễn.
Nhưng ông giám đốc Steve Mc Coy không gấp rút sử dụng quỹ cứu trợ
Ngoại trừ phải chi tiêu cho việc văn phòng hành chánh theo thường lệ, hội có kế hoạch dùng quỹ cứu trợ một cách có hiệu quả

Ông nói “Việc trao tặng tiền thì dể, nhưng dùng đồng tiền có trách nhiệm thì khó khăn

Đó là lý do mà những dự án được yểm trợ bởi quỹ FON đều dài hạn và xoay quanh sự sinh tồn nhân loại, giống như là chương trình giàng giải chữa bệnh nhằm trau giồi kiền thức cho các học sinh giỏi.

FON cũng có bảo trợ cho Acehese ,những sinh viên y khoa đã phải hoàn tất năm học cuối của chúng trong những trường đại học y khoa khác khi bệnh viện Zaibak Abidib trong Banda Aceh đã bị phá hủy

Với sinh viên y khoa, FON đã cộng tác với MPF để chi trả kinh phí nơi cư ngụ của 100 sinh viên học năm cuối.Ông Mc Coy nói: “ Không có trường học, sinh viên đã không có bệnh nhân để thực tập như thế chúng ta gởi chúng đến Nam Dương để hoàn thành niên học của chúng.

Những chương trình khác bao gồm thành lập một thiết bị kỹ thuật nhằm giúp đỡ sự kiến thiết lại Aceh và chương trình 2 năm với Ðại Học Kyoto để nghiên cứu giải pháp xây dựng lại những khu vực ảnh hưởng.

Đề án được hưởng ứng mạnh mẽ và hội từ thiện được khuyến khích bởi nhiều hội đoàn và dân chúng địa phương.
Ông Mccoy nói: “ Đó là việc giúp đỡ thiết thực nhứt đến ngừoi dân Aceh, nhằm đẩy mạnh cho họ có nơi được thuận lợi dễ dàng

Nhưng những nỗ lực cứu trợ có nhiều khó khăn trở ngại . Khó khăn lớn nhứt là mỗi cá nhân điều có lòng tốt
.Sóng thần Tsumani là một trong những thiên tai thu nhận qũy cứu trợ tốt nhất và trở nên nhiều trường hợp gian lận. Ðã có rất ít thông tin và quản lý có nghĩa là vài hội đoàn đã nhận nhiều hơn những gì cần thiết.

Vào thứ hai , chiến dịch “Một năm Sóng thần Stumani” sẽ được thành lập để kêu gọi quần chúng đóng góp đến những người còn sóng sót và nhu cầu của họ.

Từ ngày 26 tháng 12 đến 2 tháng một, hội sẽ tổ chức một cuộc triển lãm, nữ diễn viên Mã Lai Á Datuk Michelle Yeo được sắp xếp tham dự cùng với Hiệp hội Phóng Viên Nhiếp Ảnh Trung hoa Mã Lai trình bày 170 hình ảnh của Aceh và Tích Lan.

TSUNAMI A YEAR AFTER: Making effective use of funds
Sean Augustin
Dec 18:


IN a Buddhist temple in Hikkaduwa, Galle, a three-hour drive from Colombo, a group of children interact merrily with Malaysian actress Ida Nerina.
Spared by the tsunami that devastated other parts of the country, Aceh, Thailand and parts of Malaysia, the temple became a makeshift stage for drama workshops.

The workshop is part of the Sunera Foundation’s Theatre Outreach Project which uses drama tools as therapy to help victims cope with the disaster in Galle, Ampara, Matara, Jaffna, Hambantota and Trincomalee.

Ida, the project’s spokesperson, recorded a video diary when she was there in early November.

The project is one of six funded by the Force of Nature aid foundation (FON), which most Malaysians recognise as the concert organiser that brought in a multitude of performers, including the Black Eyed Peas, Wyclef Jean and Anastasia.

Thus far, the organisation has spent RM1.5 million of the RM12 million collected from the concert.

But FON chief executive officer Steve McCoy is not rushing to spend the funds.

Apart from the fact that their spending is based on a cycle, the organisation has plans to use the funds effectively.

"Giving money is easy, but using money responsibly is difficult," he said.

"If throwing money at a problem would solve it we would have certainly done so. But in this case, money isn’t the problem."

That is why the projects funded by FON are long-term and revolve around developing human capital, like the remedial teaching programme to improve academic performances of students.

There is also the sponsorship of Acehnese medical students who had to complete their final year in other medical colleges when their Zainal Abidin Hospital in Banda Aceh was destroyed.

As with the medical students, FON collaborated with the Muslim Professional Forum (MPF) to finance the living expenses of a 100 final year students.

"Without the college, students had no patients for practice so we sent them around Indonesia to complete their studies," said McCoy.

Other projects include the setting up of an engineering faculty to help in the reconstruction of Aceh and a two-year project with Kyoto University to study solutions in the rebuilding of affected areas.

The response to the projects has been great and the foundation is encouraged by the co-operation shown by the local community.

"It’s a real privilege to witness the unity of the people of Aceh, which puts us in a good position to facilitate the aid," McCoy said.

But relief efforts have their share of problems with bureaucracy and corruption, both frustrating tasks. The biggest problem though may be the generosity itself.

"The tsunami was one of the best-funded disasters and it became a case of too many cooks. There was very little communication and co-ordination and this meant some communities got more than they needed."

Haphazard planning by other campaigns also saw winter clothing sent to Sri Lanka and consumed by cows while a consignment in Banda Aceh has yet to be distributed.

"We can’t carry on like this. We have to learn to work smarter," said McCoy.

Currently, the foundation is ironing out details with MPF to help the next batch of medical students in Aceh.

On Monday, the "Tsunami — One Year On" campaign will be launched to raise public awareness on survivors and their needs.

From Dec 26 till Jan 2, the foundation is organising an exhibition, which Malaysian actress Datuk Michelle Yeoh is scheduled to attend with the Malaysian Chinese Photojournalist Association showcasing about 170 pictures of Aceh and Sri Lanka.

http://www.nst.com.my/Current_News/NST/Sunday/National/20051218084822/
Article/indexb_html