<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 12 23, 2005

No. 0681 (TinhTấn dịch)

Tu Viện Kamala tại Phuket

Thaisnews.com, ngày 15 tháng 12, 2005

Một số tu viện và nhà thờ Hồi giáo đã bị thiệt hại trong trận tsunami ngày 26 tháng 12 năm qua, nhưng các tu viện trên đang được tái kiến thiết. Tu viện Wat Kamala hay tu viện Kamala là một trong những tu viện này. Ngày nay tu viện Kamala trong tình trạng khả quan và sẵn sàng là một nơi tôn nghiêm cho mọi tầng lớp. Bản tường trình đặc biệt của chúng tôi hôm nay đưa bạn viếng thăm tu viện.
Dấu vết nhạt màu của mực nước biển còn để lại trên chân dung của tôn tượng Phật có thể nhìn thấy được trong chánh điện thuộc một phần trong tu viện Kamala. Dấu vết này chứng minh rõ ràng mực nước biển đã cao như thế nào trong ngày 26 tháng 12 năm 2004 trong vùng này.
Làn sóng biển đã làm cho 7 tòa nhà của tu viện bị thiệt hại và gây ra 3 vị tăng bị thiệt mạng.
Một năm sau sự kiện này, tu viện đã được trùng tu lại và tái thiết để trở thành một tu viện nổi danh cho cư dân địa phương và khách du hành đến viếng thăm và lễ bái.
Sự trùng tu nhanh chóng của tu viện nhờ rất nhiều vào vài tổ chức và tư nhân. Cho đến nay phí tổn đã lên đến khoảng 10 triệu baht trong việc tái thiết tu viện. Những đóng góp này bao gồm vài sự tài trợ từ Úc châu qua một chương trình truyền hình nổi tiếng, Gia Nã Đại và Thái Lan cũng như những người viễn xứ thương yêu làng của họ sống và hãnh diện đóng góp công sức trong thời gian khủng hoảng: Như Ông Peter Lyons, một người Anh, cư dân của tỉnh Phuket: Ông là một tấm gương, một gương tốt như cư dân Kamala nói.
Lọai cốc mới hai tầng kiểu Thái của Chư Tăng được phác họa theo kiến trúc Úc và tọa lạc phía sau chánh điện. Một khu vườn nhỏ được làm ra để tạo thêm quang cảnh hứng thú cho những người tìm đến sự an tịnh của tâm và cảm giác thư thái thân thiện.
Sư trụ trì đã nói rằng sau khi tu viện được tái thiết, những bức tranh trên tường thuật về lịch sử của Đức Phật Thích Ca được làm lại. Nói chung, tu viện ngày nay được hoàn chỉnh với tám Chư Tăng định cư nơi đó và sẵn sàng tổ chức các nghi lễ theo truyền thống Phật giáo cho mọi người.

(tinhtan dich)


Kamala temple, Phuket
Thaisnews.com, December 15, 2005

A number of temples and mosques were damaged by the December 26th tsunami, but they have been restored and improved, Wat Kamala or Kamala temple is one of them. Today the temple is in very good condition and ready to be a sanctuary for people from all walks of life. Our special report today takes you to visit the village temple.

The faded mark of sea water on the face of the Buddha image in the chapel at a local temple in Kamala can still be seen. It clearly tells how high the water was on December 26th in this area.

The tidal waves left 7 buildings of the temple damaged and claimed 3 monks’ lives.

One year after the incident, the temple has been reconstructed and restored to be an outstanding monastery for local villagers and visitors to visit and pay respect at.

The rapid restoration of this temple owed much to several organizations and individuals. So far it has cost around 10 million baht for the restoration. These contributions include some from Australia through a famous television show, Canada and Thailand as well as expats who fell in love with the village they live in and are proud to lend a hand in times of crisis: Like Peter Lyons, a British national, resident of Phuket: He is only one example, a good example as Kamala people say.

This brand new two-storey Thai style monk cell is designed by Australian architects and situated behind the sermon hall. A small garden was put in to add a pleasant site for people who come to seek peace of mind and a friendly relaxing feeling.

The abbot said after the temple was restored, mural pictures telling the Lord Buddha’s biography were remade. All in all, the temple is now fully revived with eight monks staying there and ready to perform religious ceremonies according to Buddhist practices for all.

source: http://www.thaisnews.com/news_detail.php?newsid=154601