<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Hai, tháng 1 09, 2006

No. 0729 (Hạt Cát dịch)
Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Ðộ triển lãm biểu tượng về Ðức Phật tại Hán Thành, Nam Hàn

Bản tin được đăng tải trên trang Web www.hindu.com ngày 8 tháng 01, 2006.

New Delhi, Jan. 8 (PTI): Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Ðộ đã chuẩn bị mọi thứ để tổ chức một cuộc triển lãm về cuộc đời và giáo pháp của Ðức Phật tại Hán Thành từ ngày 17 tháng 01, 2006.

Cuộc triễn lãm, được tổ chức dưới chương trình giao lưu văn hóa giữ hai quốc gia, sẽ trưng bày 51 đề tài nghệ thuật gồm có 41 tác phẩm điêu khắc, hai bản kinh, một bi văn, một số châu báo và tranh ảnh trang hoàng nghệ thuật được Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ấn Ðộ sưu tập từ chiều dài và chiều rộng của Ấn Ðộ qua nhiều năm.

Ông Chauhan, Giám Ðốc Viện Bảo Tàng thuộc bộ phận Triển Lãm và Quan Hệ Công Chúng, nói “Sự kiện này nhằm mục đích củng cố 30 năm mối quan hệ văn hóa và ngoại giao giữa hai khối dân chủ và cộng hòa lớn lao nhất Nam Hàn”.

Ông nói thêm“Cuộc triển lãm về Ðức Phật sẽ cống hiến đến dân chúng Hàn Quốc một cơ hội hiếm hoi ngắm nhìn biểu tượng của an bình và từ ái”

Cuộc triển lãm diễn ra tại Cơ Sở Trung Tâm Văn Hóa Hàn Quốc ở Hán Thành sẽ kéo dài đến 28 tháng 2 và chưng bày nhiều kiểu mẫu điêu khắc Phật giáo, một số thể hiện thiền quán.

Ông nói rằng 80% dân chúng Nam Hàn có niềm tin Phật giáo. Những tác phẩm được triển lãm sẽ phác họa những biểu tượng nổi bật của Phật giáo và nếp sống theo Phật pháp tại Ấn Ðộ qua nhiều thời đại.


National Museum to showcase Buddha in Seoul
New Delhi, Jan. 8 (PTI): The National Museum of India is all set to organise an exhibition on the life and teachings of Buddha in Seoul from January 17.

The exhibition, being organised under the cultural exchange programme between both the countries, will showcase 51 art objects including 41 Buddhist sculptures, two pieces of manuscripts, one epigraph, some jewellery and pieces of decorative art collected by the National Museum from length and breadth of India over the years.

"The event aims at strengthening 30 years of cultural and diplomatic ties between the largest democracy and the republic of South Korea," says R R S Chauhan, the Director (Exhibition and Public Relations) of the National Museum.

"The exhibition on Buddha will provide a rare chance to the Koreans to see the symbol of peace and compassion," he says.

The exhibition to be conducted at Korea Foundation Cultural Centre in Seoul will continue till February 28 and display Buddhist sculptures of various types, some of them in deep meditation.

He says that nearly 80 per cent of the people in South Korea were followers of Buddhist faith.

The items on display will outline the salient features of Buddhism and the Buddhist way of life in India through ages.

http://www.hindu.com/thehindu/holnus/002200601081119.htm