<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 03, 2006

No. 0763(Hạt Cát dịch)

Diễn viên phim nhiều kỳ truyền hình hướng dẫn cầu nguyện theo nghi thức Phật Giáo trước cơ quan lập pháp Hawaii.
Thursday, Feb 02, 2006
Bản tin được đăng tải trên trang Web Mytelus.com ngày 02 tháng 02, 2006
HONOLULU (AP) - Một diễn viên trong tập phim nhiều kỳ mang tên “Lost- Mất mát” thuộc đài truyền hình ABC đã bỏ lại phía sau quyền năng của một ngôi sao để khuyến khích một loại sức mạnh khác giữa nhà lập pháp địa phương và lòng khoan dung cùng hy vọng.
Ðơn giản trong bộ âu phục màu xám, Agbaje, một Phật tử sùng tín, yên lặng cử hành nghi thức cầu nguyện truyền thống hằng ngày theo Phật Giáo trước cử tọa kể cả Nghị Viên tiểu bang Hawaii hôm thứ Ba. Anh nói “Tôi chân thành cảm ơn, sâu xa, tự đáy lòng, bởi vì tôi tin tưởng rằng đây là trách nhiệm của tôi trong cuộc đời nhằm chia sẻ giáo pháp này và tạo nên những cuộc đối thoại với những người khác.
Trong loạt phim này, Agbaje đóng vai Mr. Eko, một cựu trùm ma túy Phi Châu đã thay hồn đổi xác trở thành một linh mục Ki Tô Giáo. Loạt phim được thu hình ở Hawaii.

Agbaje được mời đến để hướng dẫn buổi cầu nguyện bởi Nghị Sĩ Fred Hemmings, sau khi nghị sĩ này xem qua hồi phim diễn tả câu chuyện của Eko.

Mặc dù loạt phim đã giành được một số giải thưởng, kể cả giải Kim Cầu tháng vừa qua về loạt phim nghệ thuật hay nhất trên truyền hình, Agbaje gọi sự xuất hiện của anh trước cơ quan lập pháp tiểu bang Hawaii là “đỉnh cao” trong sự nghiệp của anh.

“Ðây là một giải thưởng lớn lao nhất đối với tôi, bởi vì căn bản của nó được đặt trên niềm tin của tôi”, anh tuyên bố như trên trong một cuộc phỏng vấn sau buổi lễ.

Lost actor Akinnuoye-Agbaje leads Hawaiian senate in Buddhist prayer

Thursday, Feb 02, 2006

HONOLULU (AP) - One of the actors of the ABC series Lost left behind his star power to promote a different type of strength among local legislators - harmony and hope.
Dressed in a simple grey suit draped with a single strand of maile leaves, Adewale Akinnuoye-Agbaje, a devout Buddhist, quietly delivered the traditional daily prayer before the state Senate on Tuesday. "I thank you very much, deeply, from the root of my heart because I believe this is what my mission is in life to share this practice and to create dialogue with others," Akinnuoye-Agbaje said.

Akinnuoye-Agbaje plays the character of Mr. Eko, a former African drug lord who had taken on the identity of a Roman Catholic priest. The series is filmed in Hawaii.

Akinnuoye-Agbaje read the 23rd Psalm, which is also the title of the "Lost" episode during which Eko's violent past and struggle for redemption are revealed.

Akinnuoye-Agbaje was invited to deliver the invocation by Senator Fred Hemmings, (R-Lanikai-Waimanalo), after the senator saw the episode featuring Eko's story.

Though the show has been sweeping up awards, including a Golden Globe last month for best television drama series, Akinnuoye-Agbaje called his appearance before the Hawaii Legislature "the pinnacle" of his career.

"This to me is the greatest reward because it's based upon my faith," he said in an interview following the invocation.

http://www.mytelus.com/news/article.do? pageID=cp_entertainment_home&articleID=2159671