<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Tư, tháng 2 15, 2006

No. 0771 (Hạt Cát lược dịch)

Tượng Phật trong bar rượu khiến Phật tử bất bình.
February 12, 2006 9:35:45 PM IST
Bản tin được đăng tải trên trang Web India123.com ngày 12 tháng 02, 2006
Dubai- Bar rượu Buddha, một hiệu bar phổ cập của Pháp, có một cơ sở chi nhánh tại Hotel Grosvenor House ở đây, đã làm cho hàng trăm Phật tử bất bình vì đã dựng một pho tượng Phật cao 8 foot bên trong quán bar.

Cư dân Phật tử tại đây đa số là từ Tích Lan, Thái Lan, Ấn Ðộ và Trung Quốc, coi điều này là một sự lợi dụng danh hiệu Ðức Phật và giáo pháp, và họ đang thỉnh cầu chính phủ có thái độ với vấn đề này.

Một nhân viên cộng đồng người Sharjah gốc Tích Lan nói “Không có một Phật tử nào hoan hỷ việc một trà đình tửu điếm trưng bày tượng Phật và các nghệ phẩm Phật Giáo chung quanh”.

Anh nói thêm “Ðó là một sự tổn thương nghiêm trọng” khi nhìn thấy tượng Phật bị lợi dụng và anh đề cập đến một tiệm buôn bán vật phẩm gia dụng địa phương đã dùng hình tượng Ðức Phật để quảng cáo hàng hóa của họ.

Quán rượu Buddha được tạo dựng bởi Raymond Visan tại Paris. Quán rượu nổi bật trong đại chúng bởi thức ăn, không khí và âm nhạc của nó.

Sanjeewa, một người Tích Lan khác nói có thể là không dễ dàng ngăn chận một hệ thống thương mại quốc tế theo kiểu hàng loạt như Buddha Bar, nhưng ít nhất hãy biểu lộ phản kháng của chúng ta và cho thấy cảm giác của chúng ta trên việc hình tượng Ðức Phật bị lợi dụng như thế.

Anh thêm “Thật khó mà tìm hiểu tại sao một địa phương như Dubai không có một ngôi chùa Phật Giáo nào lại cho phép một quán rượu lấy cái tên rõ ràng lợi dụng danh hiệu Ðức Phật như vậy”.

“Tôi hy vọng ít nhất nhà cầm quyền sẽ di dời pho tượng ra khỏi quán rượu.”

Buddha statue in bar upset people
February 12, 2006 9:35:45 PM IST

Dubai- Buddha bar, the popular French bar, which has an outlet in the Grosvenor House hotel here, has upset hundreds of Buddhists by placing an eight-foot tall statue of the sage and founder of Buddhism inside the bar.
The Buddhist population here, mainly from Sri Lanka, Thailand, India and China, see this as a gross misuse of their Lord's name and his teachings and they look up to their governments to take up the matter with the authorities here.

''No Buddhist will be happy about a place that serves liquor and has Lord Buddha's statue and Buddhist artefacts around,'' Sunil Chandrakumara, a Sharjah-based Sri Lankan national and community worker told the Gulf Today daily here.

He also said, it is ''extremely painful'' to see the Buddha's images being misused and referred to a local furniture retailer using Lord Buddha's image to advertise its wares.

When asked Jaideep Bhatia, marketing manager of the hotel, told the daily, ''I have no comments to make at this stage,'' and said, there are many Buddha Bar outlets in the world.

Buddha Bar was created by Raymond Visan in Paris. The bar shot up into the popularity charts for the food, the ambience and the lounge music from DJ Claude Challe as the crossover music caught the fancy of the upwardly mobile.

Danushke Sanjeewa, also a Sri Lankan national, said it may not be easy to tackle an international chain like Buddha Bar. ''We may not be able to take them head on, but can at least register our protest and reveal our feelings over misusing Lord Buddha's image,'' he said.

He added that it was difficult to fathom how a place like Dubai that does not have a Buddhist temple has allowed a bar named so obviously after the Buddha.

''I hope the authorities will at least get the Buddha statues removed from the bar,'' he said.

Mr Sanjeewa added that the eight-foot tall statue of Buddha is used as a showpiece in the hotel.

An Indian expatriate Jagan Rao said the whole thing is in bad taste. ''People should realise their moral responsibility in not hurting religious sentiments of anyone so as to develop a healthy societ,'' he said.

In the backdrop of the storm raised over the cartoons of Prophet Mohammed, published in a Danish newspaper, Buddhists here hope that the authorities will act to ensure that the followers of other religions do not feel insulted in this cosmopolitan city.

http://news.webindia123.com/news/showdetails.asp?id=247675&n_date=20060212&cat=Asia