<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Thứ Sáu, tháng 2 17, 2006

No. 0773 (Hạt Cát dịch)
Sản phẩm thuộc cây sen hứa hẹn tăng gia tại địa phương và hải ngoại

BANGKOK, Thailand --Ngày 10 tháng 02, 2006. Hoa sen là một trong những loại hoa mà sản lượng có chiều hướng tăng gia theo nhu cầu tại thị trường địa phương cũng như hải ngọai, Trung Tâm Nghiên Cứu Kasikorn cho biết như trên.
Một thống kê cho thấy hoa sen là loại hoa phổ thông nhất được dùng trong các lễ nghi Phật Giáo.

Tổng mãi lượng của hoa sen tăng gia đáng kể trong dịp lễ Magha Puja và những lễ hội quan trọng khác, kết quả nhu cầu đòi hỏi sản lượng gia tăng thường xuyên của địa phương.

Bên cạnh hoa, một vài thành phần khác của cây sen kể cả lá, ngó, hạt và củ sen cũng được ưa chuộng tại địa phương cũng như hải ngoại.

Nhu cầu về các thành phần khác của cây sen tại hải ngoại được gia tăng tiếp theo sau một cuộc nghiên cứu đứng đắn về dược tính của nó.

Sản lượng thuộc cây sen xuất cảng hàng năm của Thái Lan trị giá khoảng 10 triệu baht, tuy nhiên con số này không đáng kể vì họ dự trù nó sẽ gia tăng liên tục.

Hiện thời, Trung Quốc là nước có sản lượng xuất cảng lớn nhất thế giới trong khi Vi ệt Nam và Úc Châu là những nước đang trở thành đối thủ cạnh tranh đáng kể.

Trung tâm Nghiên Cứu Karikorn nói hoa sen được trồng ở Thái Lan vốn là loại hoa sen thiêng liêng gốc Ðông Nam Á. Có khoảng 5,000 địa điểm khai thác kỹ nghệ trồng sen tại Thái Lan.

Lotus products have promising growth both locally and overseas
TNA, Feb 10, 2006
BANGKOK, Thailand -- Lotus is one kind of popular plants whose products have a room to expand in both local and export markets, according to the Kasikorn Research Center.
The leading think tank said Buddhists prepared to participate in religious rites on the Makabusha Day (Buddhist All Saint’s Day), which falls on February 13 this year.

A survey found the lotus is the most popular flower used for merit making by Buddhist at religious rites.

Total sales of lotus flowers would increase significantly on the Makabusha Day and other key religious days, resulting in local demand for the products rising regularly.

Beside its flower, several parts of the lotus plant including leaf, trunk, seed, and root could be sold both locally and overseas.

The demand for parts of the lotus plant overseas is expected to increase following a research on propriety of the parts for medicine.

Annual exports of lotus products total around 10 million. Although the exports are not considerable, they are expected to increase continuously. So, Thailand has a room to expand the market.

Currently, China is the world’s largest exporter of lotus products while Vietnam and Australia are becoming remarkable competitors.

KRC said most lotus plants grown in Thailand are sacred lotus, which is a native plant variety in the Southeast Asia.

The local lotus plantation area covers around 5,000 rais nationwide.

Provinces where lotus plants are grown for flower harvesting include Bangkok, Nonthaburi, Nakhon Pathom, Supanburi, Ubon Ratchathani, Khon Kaen, Pichit, Payao, Nakhon Sawan, Pitsanulok, and Pattalung.

Those where lotus plants are grown for seed yielding including Chieng Rai and Yasothorn.

http://www.buddhistchannel.tv/index.php?id=1,2301,0,0,1,0