<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d10127388\x26blogName\x3dTin+T%E1%BB%A9c+Ph%E1%BA%ADt+Gi%C3%A1o\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dvi_VN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://roomdieuphap.blogspot.com/\x26vt\x3d-4899220088131586956', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><!-- --><div id="flagi" style="visibility:hidden; position:absolute;" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><div id="flagtop"></div><div id="top-filler"></div><div id="flagi-body">Notify Blogger about objectionable content.<br /><a href="http://help.blogger.com/bin/answer.py?answer=1200"> What does this mean? </a> </div></div><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><div id="b-sms" class="b-mobile"><a href="sms:?body=Hi%2C%20check%20out%20Thong%20Bao%20at%20trangthongbao.blogspot.com">Send As SMS</a></div><form id="b-search" name="b-search" action="http://search.blogger.com/"><div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /></a><a id="flagButton" style="display:none;" href="javascript:toggleFlag();" onmouseover="showDrop()" onmouseout="hideDrop()"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif" name="flag" alt="Flag Blog" width="55" height="15" /></a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="as_q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="ui" value="blg" /><input type="hidden" name="bl_url" value="trangthongbao.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_this.gif" alt="Search This Blog" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value='trangthongbao.blogspot.com'" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search_all.gif" alt="Search All Blogs" value="Search" id="b-searchallbtn" title="Search all blogs with Google Blog Search" onclick="document.forms['b-search'].bl_url.value=''" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- var ID = 10977212;var HATE_INTERSTITIAL_COOKIE_NAME = 'dismissedInterstitial';var FLAG_COOKIE_NAME = 'flaggedBlog';var FLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/flag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var UNFLAG_BLOG_URL = 'http://www.blogger.com/unflag-blog.g?nav=1&toFlag=' + ID;var FLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/flag.gif';var UNFLAG_IMAGE_URL = 'http://www.blogger.com/img/navbar/1/unflag.gif';var ncHasFlagged = false;var servletTarget = new Image(); function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} function blogspotInit() {initFlag();} function hasFlagged() {return getCookie(FLAG_COOKIE_NAME) || ncHasFlagged;} function toggleFlag() {var date = new Date();var id = 10977212;if (hasFlagged()) {removeCookie(FLAG_COOKIE_NAME);servletTarget.src = UNFLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = false;} else { setBlogspotCookie(FLAG_COOKIE_NAME, 'true');servletTarget.src = FLAG_BLOG_URL + '&d=' + date.getTime();document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;ncHasFlagged = true;}} function initFlag() {document.getElementById('flagButton').style.display = 'inline';if (hasFlagged()) {document.images['flag'].src = UNFLAG_IMAGE_URL;} else {document.images['flag'].src = FLAG_IMAGE_URL;}} function showDrop() {if (!hasFlagged()) {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'visible';}} function hideDrop() {document.getElementById('flagi').style.visibility = 'hidden';} function setBlogspotCookie(name, val) {var expire = new Date((new Date()).getTime() + 5 * 24 * 60 * 60 * 1000);var path = '/';setCookie(name, val, null, expire, path, null);} function removeCookie(name){var expire = new Date((new Date()).getTime() - 1000); setCookie(name,'',null,expire,'/',null);} --></script><script type="text/javascript"> blogspotInit();</script><div id="space-for-ie"></div>

 

Chủ Nhật, tháng 2 19, 2006

No. 0770 (Thiện Ngự dịch)

Cd “Thiền cho người bận rộn“ của ngài Bodhipaksa.

Cd “Thiền cho người bận rộn“ của ngài Bodhipaksa giúp chúng ta đưa thiền vào đời sống thường nhật.

Newmarket, New Hampshire (PRWEB via PR Web Direct) February 7, 2006 --Có phải Bạn muốn học thiền nhưng chỉ có thể gói gọn trong 30 phút? Cd mới được phát hành của thầy Bodhipaksa là thứ bạn đang tìm. Nhờ CD “Thiền cho người bận rộn “ ai ai cũng có thể tận dụng được thời gian để hành thiền. Phần lớn 9 bài tập trong cds đều có độ dài khỏang 8 phút, có bài 3 phút do đó cho người bận rộn nhất cũng tham thiền được đểgiảm căng thẳng . Thầy Bodhipaksa cho biết việc thực hiện Cd này là do yêu cầu của các học trò của thầy „ Nhiều học trò của tôi nói rằng họ không thể nhín ra 30 đến 40 phút đẩ mà hành thiền được vì lịch làm việc kín mít do đó tôi nghĩ ra sáng kiến sao để họ cũng có thể thành thiền trong vài phút ngắn ngủi cũng được“
Thầy Bodhipaksa hướng dẫn phương pháp hành thiền rõ ràng và cặn kẽ . Các phương pháp hành thiền dành cho cà người bắt đầu và những người đã có thời gian tu tập. Phương pháp hành thiền trong Cd dựa vào phương thức hành thiền nguyên thủy , bạn không nhất thiết phải là Phật tử mới có thể thực tập theo . „ Thở ra, hít vào “ là hình thức ngắn gọn nhất của phép Quán Niệm hơi thở “Liên kết cảm nhận“ giúp bạn cảm nhận được những thứ xung quanh cuộc sống của bạn.

"An trú trong ánh sáng“ là bài tập vòng hào quang quạnh bạn luôn bảo vệ bạn và những gì bạn yêu mến. Mục đích của Cd là công cụ đưa thiền vào đời sống hàng ngày. „ Hành thiền là một người bạn trong cuộc sống dù ờ nhà, cơ quan, hay đi du lịch.“ Thầy Bodhipaksa giải thích thêm „ Khi mà con bị căng thẳng thì con cố cảm nhận vầng sáng xung quanh con, những người xung quanh họ cũng không thể nhận ra la con đang thiền.“

Phản ứng đối với Cd hành thiền khá là khả quan như “Tôi an bình khi nghe giọng nói của thầy Bodhipaksa“ Và “Tôi thấy mình an lạc ngay lập tức“. Terri Trespicio, biên tập viên của tạp chí tâm hồn và sức khỏe thật sự ấn tượng với cách phát âm giọng dân Celtic của thầy Bodhipaksa. Cách phát âmtheo tiếng Scốt lan không đến nỗi tệ, cô trầm trồ.
Thầy Bodhipaksa đã học hành thiền từ năm 1982 và là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Tây Phương từ năm 1993 . Sinh ra ở Scotland , bây giờ sống ở New Hampshire. Thầy hướng dẫn các khóa tu thiền cho tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới và trên trang web www.wildmind.org..

Thầy là tác giả cuốn sách “Từng bước một hành thiền“ và rất nhiều Cds hướng dẫn hành thiền được hoan nghênh.

Cd Hướng dẫn hành thiên cho người bận rộn có thể mua trên website www.wildmind.org. hoặc trên amazon Wildmind là tổ chức phi lợi nhuận do thầy by Bodhipaksa thành lập. Nhằm mục đích thúc đẩy sự tỉnh giác và tình thương thông qua cách hành thiền, cũng như cung cấp hướng dẫn hành thiền online và tổ chức các khóa tu , phát hành Cds và hướng dẫn hành thiền cho tù nhân trong trại Concord, New Hampshire.

Bodhipaksa's "Guided Meditations for Busy People" gives people tools that they can bring into daily life.

Newmarket, New Hampshire (PRWEB via PR Web Direct) February 7, 2006 -- Want to learn meditation, but stressed about finding 30 minutes in your packed schedule? A new CD from Buddhist teacher and author Bodhipaksa may be just the thing for you. With Bodhipaksa's "Guided Meditations for Busy People," anyone can find time to meditate. Most of the nine meditations on the CD are around eight minutes long, and the shortest is only three minutes, meaning that even the busiest person can find the time to de-stress.

Bodhipaksa explained that he made this CD in response to demands from potential students. “Many people told me that they wanted to learn meditation but found it stressful even to think about taking 30 or 40 minutes out of their schedule, so I decided that this was an opportunity to create meditations that can be done in just a few minutes,” he said.

Bodhipaksa provides fully guided meditations with clear and detailed instructions. These meditations would be ideal for any skill level from beginner to expert. The meditations on the CD are all adaptations of traditional Buddhist meditations, although you don’t need to be a Buddhist to benefit from them. "Breathing in, breathing out" is a compact version of a common meditation known as mindfulness of breathing. "Interconnectedness" is a nine-minute meditation that connects you with all living things, while "Protected By Light" surrounds you with an aura that can protect you and those you love.

One aim of the CD is to give people tools that they can bring into daily life. “Meditation is a set of skills and approaches to life that you can put into practice at home, at the office, or while traveling,” Bodhipaksa explains. “When you realize that you’re becoming stressed, you can, for example, visualize yourself protected by an aura of light. From the outside, no one would even know you were meditating.”

Reactions to the CD have been very positive. "I was so pleased by Bodhipaksa’s voice,” and “I found myself relaxing immediately,” are typical comments. Terri Trespicio, associate editor of a well-known spirituality and health magazine, was impressed by Bodhipaksa’s soothing Celtic burr. “The Scottish accent doesn’t hurt!” she said.

Bodhipaksa has been practicing meditation since 1982 and has been a member of the Western Buddhist Order since 1993. Born in Scotland, he now lives in New Hampshire. He leads meditation courses internationally, and also teaches online at www.wildmind.org. He is the author of "Wildmind: A Step-by Step Guide to Meditation," and of a number of highly successful guided meditation CD’s.

Meditation for Busy People is available for purchase at www.wildmind.org , a website dedicated to the practice of meditation, as well as on Amazon. Wildmind, a nonprofit organization founded by Bodhipaksa, aims to benefit the world by promoting awareness and compassion through the practice of meditation, and offers an extensive online guide to meditation as well as running online meditation courses, publishing meditation CD’s, and teaching meditation to inmates at the state prison in Concord, New Hampshire.

http://www.prweb.com/releases/2006/2/prweb342869.htm